VIDEO. PANICĂ la Festivalul Mamaia Copiilor! Avanscena s‑a rupt, zeci de copii aproape au căzut în gol!

0
614

VIDEO. PANICĂ la Fes­ti­va­lul Mama­ia Copi­i­lor! Avansce­na s‑a rupt, zeci de copii aproa­pe au căzut în gol!

Fes­ti­va­lul Mama­ia Copi­i­lor a ajuns la sfâr­șit, dar ulti­ma sea­ră a fost mar­ca­tă de un moment care se putea înche­ia cu afec­ta­rea sănă­tă­ții celor mici. Sub pri­vi­ri­le alar­ma­te ale părin­ți­lor și spec­ta­to­ri­lor, în momen­tul decer­nă­rii pre­mi­u­lui I, sce­na a cedat și s‑a rupt sub gre­u­ta­tea copi­i­lor. În momen­tul res­pec­tiv, pe sce­nă se aflau zeci de copii care s‑au spe­ri­at, au înce­put să țipe și au fugit de pe sce­nă, după ce se poa­te vedea din­tr-un fil­mu­leț publi­cat de Liber­ta­tea.

Pri­ma­rul Dece­bal Făgă­dău a pre­ci­zat, marți, 17 iulie a.c., pen­tru Româ­nia TV, că Pri­mă­ria Con­stan­ța a fost finan­ța­to­rul eve­ni­men­tu­lui și a pus la dis­po­zi­ție orga­ni­za­to­ri­lor infras­truc­tu­ra. Dar, așa cum a sub­li­ni­at pri­ma­rul, de fapt nu a cedat sce­na, rea­li­za­tă pe fon­duri struc­tu­ra­le, ci o avansce­nă rea­li­za­tă de orga­ni­za­tori. În con­se­cin­ță, a mai sub­li­ni­at pri­ma­rul, a fost dema­ra­tă o anche­tă și vor fi lua­te măsuri în pri­vin­ța orga­ni­za­to­ri­lor, în urma aces­tui inci­dent. F.B. (sur­sa: replicaonline.ro, 17.07.2018).


UPDATECon­tac­tat de „Repli­ca de Con­stan­ța”, Liviu Mano­la­che, direc­to­rul fes­ti­va­lu­lui și repre­zen­tant al Aso­ci­a­ți­ei Mama­ia Copi­i­lor, a expli­cat că inci­den­tul, în care „niciun moment inte­gri­ta­tea copi­i­lor nu a fost pusă în peri­col”, s‑a petre­cut ca urma­re a plo­i­lor abu­n­den­te din ulti­me­le zile.

A plo­u­at în fie­ca­re zi, încă de la monta­rea avansce­nei, până în ulti­ma sea­ră, chiar și cu 10 – 15 minu­te îna­in­te. La monta­rea avansce­nei, pen­tru că era o dife­ren­ță între aceas­ta și sce­nă, ca să nu se împie­di­ce copi­ii – pen­tru că ar fi exis­tat acest risc, dacă rămâ­nea o treap­tă între sce­nă și avansce­nă – a fost monta­tă o tra­pă, din patru plăci, cu tele­vi­ziu­nea, pen­tru a adu­ce avansce­na la nive­lul sce­nei.

Din cau­za plo­i­lor, apa s‑a infil­trat la picioa­re­le tra­pei, iar în momen­tul în care copi­ii erau pe sce­nă, au sărit de bucu­rie, s‑a cre­at o pre­siu­ne pe picioa­re­le tra­pei, care nu au mai rezis­tat, iar tra­pa a cobo­rât apro­xi­ma­tiv 20 de cen­ti­me­tri față de nive­lul sce­nei. Nu s‑a rupt, inte­gri­ta­tea copi­i­lor nu a fost pusă în peri­col nicio secun­dă. Au cedat picioa­re­le tra­pei res­pec­ti­ve și a cobo­rât.

Dar, evi­dent, unii s‑au spe­ri­at, unii nici nu și-au dat sea­ma, alții au rămas uimiți, reac­ții abso­lut firești.

Drept dova­dă că nu a fost nimic, gala a con­ti­nu­at, s‑a dan­sat, s‑a cân­tat în con­ti­nu­a­re. Avansce­na nu a mai fost folo­si­tă, pen­tru că se cre­a­se o deni­ve­la­re. Dar eu am cobo­rât pe ea, pre­zen­ta­toa­rea la fel. După care, după spec­ta­col, împre­u­nă cu teh­ni­cie­nii au fost pe ea, am sărit pe ea, am demontat‑o, să vedem ce este dede­supt. Când am desfă­cut plă­ci­le, ne-am lămu­rit, picioa­re­le ace­lei tra­pe, din cau­za umi­di­tă­ții nu au mai rezis­tat. Dacă nu plo­ua, nu se întâm­pla”, a afir­mat Liviu Mano­la­che.

Rea­min­tim că Fes­ti­va­lul Mama­ia Copi­i­lor 2018 s‑a des­fă­șu­rat în Piațe­ta Cazi­no (unde a avut loc și inci­den­tul) și în Pie­ța­ta Per­la. Orga­ni­za­tori au fost Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Mama­ia Copi­i­lor, Uniu­nea Com­po­zi­to­ri­lor și Muzi­co­lo­gi­lor din Româ­nia, Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, Radio Româ­nia Regio­nal, Casa de Cul­tu­ră a Sin­di­ca­te­lor Con­stan­ța.

Flo­ren­ti­na BOZÎNTAN, 17.07.2018.

Citeș­te și: PANICĂ la Fes­ti­va­lul Mama­ia Copi­i­lor, după ce s‑a rupt avansce­na! Pri­ma­rul Făgă­dău anun­ță măsuri seve­re dacă va fi găsit un vino­vat!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply