Uniunea Europeană simplifică procedurile de acordare a fondurilor UE

0
267

Bene­fi­ci­a­rii de fon­duri euro­pe­ne, inclu­siv din Româ­nia, vor par­cur­ge pro­ce­duri mai sim­ple pen­tru atra­ge­rea bani­lor UE, potri­vit unei pro­pu­neri a Comi­si­ei Euro­pe­ne, adop­ta­te recent de Par­la­men­tul Euro­pean.

Potri­vit unui comu­ni­cat al Comi­si­ei Euro­pe­ne, trans­mis vineri StartupCafe.ro, pro­pu­ne­rea de revi­zu­i­re a regu­li­lor în ceea ce pri­veș­te ges­tio­na­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne pen­tru peri­oa­da 2014–2020, recent adop­ta­tă de Par­la­men­tul Euro­pean, are ca scop redu­ce­rea la jumă­ta­te a numă­ru­lui de regle­men­tări actu­a­le, în para­lel cu sim­pli­fi­ca­rea și cla­ri­fi­ca­rea aces­to­ra în vede­rea apli­că­rii la toa­te nive­le­le.

În ter­meni prac­tici, acest lucru va avea ca rezul­tat o mai mare fle­xi­bi­li­ta­te, mai puți­ne for­ma­li­tăți, pre­cum și faci­li­ta­rea siner­gi­i­lor cu Pla­nul Jun­c­ker — afir­mă CE.

Sim­pli­fi­ca­rea regu­li­lor refe­ri­toa­re la obți­ne­rea de fon­duri euro­pe­ne a fost o pri­o­ri­ta­te pen­tru mine încă din pri­ma zi de man­dat, atât în ceea ce pri­veș­te peri­oa­da actu­a­lă de pro­gra­ma­re, 2014 – 2020, cât și în ceea ce pri­veș­te poli­ti­ca de coe­ziu­ne post-2020. Obiec­ti­vul nos­tru prin aceas­tă pro­pu­ne­re este să venim în spri­ji­nul auto­ri­tă­ți­lor loca­le și bene­fi­ci­a­ri­lor de fon­duri, în spe­cial al IMM-uri­lor”, a decla­rat comi­sa­rul euro­pean pen­tru poli­ti­că regio­na­lă Cori­na Cre­țu.

Prin­ci­pa­le­le schim­bări ale regu­li­lor, care vor intra în vigoa­re de la fina­lul lunii iulie 2018, se refe­ră la:

  • creș­te­rea oport­u­ni­tă­ți­lor de com­bi­na­re a Fon­du­lui euro­pean pen­tru inves­ti­ții stra­te­gi­ce (FEIS), pilo­nul prin­ci­pal al Pla­nu­lui Jun­c­ker, cu fon­du­ri­le poli­ti­cii de coe­ziu­ne: nu va mai fi nevo­ie de cofi­nan­ța­re națio­na­lă, când aces­tea din urmă vor fi inves­ti­te într-un pro­iect cu spri­jin FEIS și va fi posi­bi­lă aco­pe­ri­rea pri­mei tran­șe de capi­tal de risc;
  • redu­ce­rea for­ma­li­tă­ți­lor de înde­pli­nit de bene­fi­ci­a­rii de fon­duri: aceștia vor putea obține mult mai ușor ram­bu­r­sa­rea chel­tu­ie­li­lor din par­tea UE.

Mai mult, pe startupcafe.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply