UNESCO: 11 situri incluse în lista Patrimoniului Mondial. Localitatea Roşia Montană este candidată anul acesta pentru înscriere, dar are un statut incert

0
261

Ansam­blul Art Deco din Mum­bai, India, ora­şul indus­tri­al Ivrea din Ita­lia şi ora­şul cali­fat Medi­na Aza­ha­ra din Spa­nia se numă­ră prin­tre cele 11 situri inclu­se în Patri­mo­ni­ul Mondi­al UNESCO de la debu­tul celei de‑a 42‑a sesiuni, care are loc în peri­oa­da 24 iunie — 4 iulie, la Mana­ma, în Bahrain.

Anul aces­ta, 29 de situri sunt can­di­da­te pen­tru înscri­e­re, prin­tre aces­tea şi loca­li­ta­tea Roşia Monta­nă, cu un sta­tut incert.

Majo­ri­ta­tea situ­ri­lor sunt cul­tu­ra­le — 21, cinci sunt natu­ra­le, iar trei din­tre can­di­da­turi sunt mix­te.

Dis­cu­ţi­i­le pro­priu-zise pri­vind can­di­da­tu­ri­le de anul aces­ta au înce­put vineri şi sunt în desfă­şu­ra­re, urmând să se înche­ie cel mai pro­ba­bil luni. Miza este una mare: înscri­e­rea în lis­ta Patri­mo­ni­u­lui Mondi­al ofe­ră aces­tor can­di­da­ţi o valoa­re “exce­pţio­na­lă”, de natu­ră să atra­gă turi­şti şi inves­ti­ţii finan­ci­a­re.

Arti­co­lul inte­gral, pe mediafax.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply