Transatlantic Poetry Arc: Mihai Eminescu – Edgar Allan Poe. [Primele două episoade din proiectul transatlantic]

0
779

Tran­sa­tlan­tic Poe­try Arc: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe. [Pri­me­le două epi­soa­de din pro­iec­tul transatlantic]:

The Tran­sa­tlan­tic Pro­ject EMINESCUPOE His­to­ry (1)

A  T r a n s a t l a n t i c  P r o j e c t

The HESPERUS Cul­tu­ral Foun­da­tion has been set up in 1991.
Engi­ne­er I. C. Flo­rea (one of the Roma­nian Radio pio­ne­ers) was among the foun­der mem­bers as well as the famo­us Roma­nian Direc­tor Nico­lae Cor­jos, The Roma­nian Radi­o­te­le­vi­sion Edi­tors Ioan Ion Dia­co­nu, Maria Urba­no­vici, Ioan Iacob so on.

Prof. Dr. Ioan Iacob has had the ini­ti­a­ti­ve of this cul­tu­ral foun­da­tion and a famo­us Roma­nian actor, Adri­an Pin­tea, has offe­red a reci­tal of Mihai Emi­ne­scu at the end of the fir­st The HESPERUS Cul­tu­ral foun­da­tion gene­ral assem­bly (at STUDIO Hall of The ‘C.I.Nottara’ Thea­tre, on the 29th of May, 1991).

The HESPERUS Cul­tu­ral Foun­da­tion has orga­ni­zed ten edi­tions of ‘THE HESPERUS Days’ (cul­tu­ral events with inter­na­tio­nal guests, in 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 and 2014).

The Amba­s­sa­dors of Bra­zil, India, Por­tu­gal (1999), Japan, Bra­zil and The Gene­ral Con­sul of Aus­tra­lia (2001), Fin­land, Bul­ga­ria, The Repu­blic of Korea (2003), The Cze­ch Repu­blic (2007), spe­cial guests from Ita­ly (1993), Swit­zer­land (1995), Spain, The Bri­tish Coun­cil (2003), U.K., Egypt, Ita­ly (2005), Ger­many, The U.S.A. (2007), Can­a­da (2009), The U.S.A. (2011) have par­ti­ci­pa­ted at the­se inter­na­tio­nal cul­tu­ral events.

The HESPERUS Cul­tu­ral Foun­da­tion is abo­ut to laun­ch A TRANSATLANTIC PROJECT dedi­ca­ted to POETRY (lite­ra­tu­re, cul­tu­re), MEDIA and THEATRE. This pro­ject is based on’Transatlantic Poe­try Arc: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe’ (the doc­to­ral dis­ser­ta­tion of Prof. Dr. Ioan Iacob, wri­ter and jour­na­list, Pre­si­dent of The HESPERUS Cul­tu­ral Foun­da­tion), published by JUNIMEA Publishing Hou­se and laun­ched at GAUDEAMUS Book Fair in Novem­ber, 2017.

ARCA TV USA:

Pro­fe­so­rul dr. Ioan Iacob pro­pu­ne o lucra­re ine­di­tă, meni­tă să pună în valoa­re arcul poe­tic tran­sa­tlan­tic din­tre Emi­ne­scu și Poe, o meta­fo­ră com­ple­xă, folo­si­tă pen­tru a reli­e­fa majo­ri­ta­tea simi­li­tu­di­ni­lor și dife­ren­ți­e­ri­lor din­tre acești doi mari poeți ai lumii: “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”. Pro­fe­so­rul ne invi­tă de fapt să des­ci­frăm “posi­bi­le­le impli­ca­ții ale unui expe­ri­ment: inter­sec­ta­rea unui arc poe­tic transo­cea­nic ce ne‑a per­mis rela­țio­na­rea a două mari nume ale liri­cii uni­ver­sa­le, Emi­ne­scu și Poe, cu o axă goti­că ima­gi­na­ră, față de care ambii poeți se rapor­tea­ză prin uni­ver­su­ri­le lor liri­ce”. (Publi­cat pe 29 ian. 2018).


The Tran­sa­tlan­tic Pro­ject EMINESCUPOE His­to­ry (2)

Many and many a year ago, I have met a fan­tas­tic per­son and per­so­na­li­ty: ADRIAN G. SAHLEAN (U.S.A.). Some time befo­re to meet him I have read a book writ­ten by his father (VICTOR SAHLEAN) and I have been impres­sed by that book. I have never ima­gin­ed I would have the chan­ce to meet his son, one of the EMI­NE­SCU­’s famo­us translators.

Beca­u­se many peo­ple would like to read what I say abo­ut ‘The Tran­sa­tlan­tic Pro­ject EMINESCUPOE’ as a who­le sto­ry, I have to wri­te once again THE WHOLE STORY witho­ut pic­tu­res… I’ll add pic­tu­res AFTER the sto­ry… The Tran­sa­tlan­tic Pro­ject EMINESCUPOE His­to­ry (1).

I have met Adri­an in front of a com­pany (befo­re to go to see my new job). It has been rai­ning and Adri­an has come having with him a sport bag (at that time I haven’t had any idea that he has been a good ten­nis pla­yer). We have spo­ken abo­ut poe­try, Emi­ne­scu, the old Bucha­rest (cal­led ‘The Lit­tle Paris’ befo­re 1944 ) and we have deci­ded to pay a visit to a gre­at per­so­na­li­ty: Doc­tor / Writer/ Pro­fes­sor C.D. Zeletin.

Pro­fes­sor C.D.Zeletin had a famo­us uncle: Geor­ge Emil Pala­de (Geor­ge Emil Pala­de (Novem­ber 19, 1912 – Octo­ber 8, 2008) was a Roma­nian cell bio­lo­gist. He is best known for the inno­va­tions in elec­tron micro­sco­py and cell frac­tio­na­tion whi­ch hel­ped lay the foun­da­tions of modern mole­cu­lar cell bio­lo­gy. Pala­de was awar­ded the Nobel Pri­ze in Phy­si­o­lo­gy or Medi­ci­ne in 1974. He won the award “for their disco­ve­ries con­cer­ning the struc­tu­ral and func­tio­nal orga­ni­za­tion of the cell”. He sha­red it with Albert Cla­u­de and Chris­ti­an de Duve. Pala­de was des­cri­bed as “the most influ­en­ti­al cell bio­lo­gist ever”.


Tra­du­ce­rea în lim­ba româ­nă: Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE (1)

Cu mulți ani în urmă, am întâl­nit o per­soa­nă și o per­so­na­li­ta­te fan­tas­ti­că: ADRIAN G. SAHLEAN (S.U.A). Cu ceva timp îna­in­te de a‑l întâl­ni am citit o car­te scri­să de tatăl său (VICTOR SĂHLEAN) și am fost impre­si­nat de acea car­te. Nu mi-am ima­gi­nat nici­o­da­tă că voi avea șan­sa să‑l întâl­nesc pe fiul său, unul din­tre cele­bri tra­du­că­tori ai lui EMINESCU.

Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE (2)

L‑am întâl­nit pe Adri­an în fața unei com­pa­nii (îna­in­te de a mer­ge să îmi văd noul ooc de mun­că). Plo­ua și Adri­an veni­se având cu el o gean­ta de sport (la vre­mea ace­ea nu aveam idee ca el a fost un bun juca­tor de tenis). Am vor­bit des­pre poe­zie, des­pre Emi­ne­scu, des­pre vechiul Bucu­rești (numit îna­in­te de 1944 „micul Paris”) și am decis să facem o vizi­tă unei mari per­so­na­li­tăți: doc­to­rul / scri­i­to­rul / Pro­fe­so­rul C.D. Zeletin.

Pro­fe­so­rul C. D. Zele­tin avea un unchi cele­bru: Geor­ge Emil Pala­de (n. 19 noiem­brie, 1912 – d. 8 octom­brie, 2008) a fost un spe­cia­list în dome­ni­ul bio­lo­gi­ei celu­la­re. El este cel mai bine cunos­cut pen­tru ino­va­ți­i­le în micro­sco­pia elec­tro­ni­că și frac­țio­na­rea celu­le­lor care au aju­tat la fun­damen­ta­rea bio­lo­gi­ei celu­la­re mole­cu­la­re moderne.

Pala­de a pri­mit Pre­mi­ul Nobel pen­tru Fizi­o­lo­gie sau Medi­ci­nă în 1974. El a câști­gat pre­mi­ul “pen­tru des­co­pe­ri­ri­le pri­vind orga­ni­za­rea struc­tu­ra­lă și func­țio­na­lă a celu­lei”. A împăr­țit Pre­mi­ul Nober cu Albert Cla­u­de și Chris­ti­an de Duve. Pala­de a fost des­cris ca fiind “cel mai influ­ent bio­log celu­lar”. (VA URMA / WIL FOLLOW).


Alte arti­co­le des­pre acest pro­iect de impor­tan­ță euro­pea­nă și tran­sa­tlan­ti­că, aici:

Prof. univ. dr. Ioan Iacob: ‘Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe’ [VIDEO]

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply