Toți K1 pentru România, joi, 12 iulie, la Constanța, în Piața Ovidiu

0
648

Toți K1 pen­tru Româ­nia, un spec­ta­col de evo­ca­re isto­ri­că, în care tea­trul se îmbi­nă cu muzi­ca și arte­le vizu­a­le, într-un con­cept unic.

Pri­mă­ria Capi­ta­lei, prin Tea­trul EXCELSIOR, a dema­rat înce­pând cu luna mai 2018 tur­ne­ul națio­nal Toți K1 pen­tru Româ­nia — Uni­rea, Visul unei Națiuni, ală­tu­ri de Nico­lae Fur­dui Ian­cu, Pau­la Seling, Pro­iect K1, Tuan, Iuli­a­na Tudor, Miha­e­la Rădes­cu, Vlad Rădes­cu, Sorin Fran­cu, Daniel Lazăr și gru­pul Crai Nou.

Uni­rea face pute­rea“, nu este doar un slo­gan. Este o rea­li­ta­te dove­di­tă prac­tic în situ­a­ții din­tre cele mai dife­ri­te. Acum, când ne pre­gă­tim să ani­ver­săm Cen­te­na­rul Marii Uniri de la 1918, a fi uniți devi­ne impe­ra­tiv pen­tru că doar împre­u­nă, spri­ji­nin­du-ne unii pe alții, și cu toții țara, putem spe­ra într‑o via­ță mai bună.

Pen­tru pro­iec­tul Toți K1 pen­tru Româ­nia — Uni­rea, Visul unei Națiuni, Pri­mă­ria Capi­ta­lei prin Tea­trul EXCELSIOR își doreș­te să devi­nă un cata­li­za­tor al sen­ti­men­tu­lui patri­o­tic, iar prin adu­ce­rea în fața româ­ni­lor a cân­te­ce­lor noas­tre ne dorim să redeș­tep­tăm ceea ce fie­ca­re din­tre noi poar­tă în suflet: dra­gos­tea de țară.

Nico­lae Fur­dui Ian­cu, ală­tu­ri de gru­pul Crai Nou, Pau­la Seling, Iuli­a­na Tudor, Pro­iect K1 și Tuan, căro­ra li se ală­tu­ră vio­lo­nis­tul Daniel Lazăr și acto­rii Miha­e­la Rădes­cu, Vlad Rădes­cu și Sorin Fran­cu, își dau mâna pen­tru rea­li­za­rea unui spec­ta­col unic, pen­tru uni­ta­te, pen­tru pri­e­te­nie, pen­tru Româ­nia. Toți româ­nii sunt invi­tați să se bucu­re de un show de excep­ție, în care valoa­rea spi­ri­tu­a­lă a cuvân­tu­lui și a mari­lor cân­te­ce ale nea­mu­lui româ­nesc va găsi neaș­tep­ta­te rever­be­ra­ții în con­tem­po­ra­ne­i­ta­te.

Spec­ta­co­lul  Toți K1 pen­tru Româ­nia — Uni­rea, Visul unei Națiuni ajun­ge joi, 12 iulie și la Con­stan­ța, în Pia­ța Ovi­diu.   


Man­ga­lia News, 12.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply