Tinerii sudori de la Damen Galați, cei mai buni din lume!

0
622

Echi­pa de sudori a Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Gala­ţi a câş­ti­gat meda­lia de aur la ARC CUP 2018 — cel mai pres­ti­gi­os con­curs adre­sat sudo­ri­lor sub 35 de ani din întrea­ga lume. Dele­ga­ţia gălă­ţea­nă s‑a mai întors aca­să cu încă patru locuri pe podi­um la indi­vi­du­al şi cu mai mul­te pre­mii de exce­lenţă.

Edi­ţia 2018 a Com­pe­ti­ţi­ei Inter­na­ţio­na­le de Suda­re ARC CUP, adre­sa­tă celor mai buni tineri sudori din lume, s‑a desfă­şu­rat în peri­oa­da 6–10 iunie. A fost orga­ni­za­tă, ca de obi­cei, în Chi­na, gaz­da din acest an fiind ora­şul Zhu­zhou, din pro­vin­cia Hunan.

Par­ti­ci­pa­rea la com­pe­ti­ţie s‑a făcut pe două cate­go­rii de vâr­stă — Juni­or, cu vâr­sta până în 25 de ani şi Seni­or — cu vâr­sta cuprin­să între 25 şi 35 de ani, pre­cum şi pe dife­ri­te pro­ce­se de suda­re, în număr de şase, pe care le enu­me­răm aici, pen­tru cunos­că­tori: 1) Shiel­ded Metal Arc Wel­ding (111/SMAW), 2) Gas Metal Arc Wel­ding (135/GMAW), 3) Gas Tun­gs­ten Arc Wel­ding (141/GTAW), 4) Oxy­gen Fuel Gas Wel­ding (311/OFW), 5) Finished-pro­duct Wel­ding (111SMAW/ 141GTAW/ 135GMAW/ 136FCAW) şi 6) Alu­mi­ni­um alloy wel­ding (131/GMAW).

Damen Gala­ţi a depla­sat la ARC CUP 2018 o echi­pă foar­te valo­roa­să, după cum s‑a putut vedea şi după rezul­ta­te­le fina­le. De alt­fel, şan­ti­e­rul gălă­ţean este o pre­zenţă obi­ş­nu­i­tă a con­cur­su­lui din Chi­na, pe care l‑a mai câş­ti­gat şi acum doi ani. Echi­pa din acest an a fost alcă­tu­i­tă din Broas­că Ema­nu­el Andrei (Sec­ția 1, sudor cate­go­ria juni­ori, pro­ces suda­re 111), Ghi­ber­giu Petri­că (Sec­ția 1A, sudor cate­go­ria juni­ori, pro­ces suda­re 135), Goga Petri­şor (Sec­ția Tubu­la­tu­ră, sudor cate­go­ria juni­ori, pro­ces suda­re 141), Pin­ti­lie Daniel (Sec­ția 1A, sudor cate­go­ria seni­ori, pro­ces suda­re 111), Tal­ma­ciov Vasi­le (Sec­ția 1A, sudor cate­go­ria seni­ori, pro­ces suda­re 135), Codrea­nu Gabriel (Sec­ția Tubu­la­tu­ră, sudor cate­go­ria seni­ori, pro­ces suda­re 111, 135/136, 141), Chi­sar Ale­xan­dru (Labo­ra­tor Sudu­ră, asis­ten­ță sudori) şi Căl­muc Mari­us Daniel (Labo­ra­tor Sudu­ră, mem­bru juriu şi şef de echi­pă).

Antre­na­rea con­cu­renţi­lor s‑a desfă­şu­rat la Cen­trul de For­ma­re Pro­fe­sio­na­lă al Damen Gala­ţi, sub aten­ta îndru­ma­re a mai­s­tru­lui Rarin­ca Daniel şi a lui Anghe­lu­ţă Flo­rin. Pe tot par­cur­sul com­pe­ti­ţi­ei din Chi­na, echi­pa şan­ti­e­ru­lui gălă­ţean a fost coor­do­na­tă de ing. Căl­muc Mari­us Daniel.

Două meda­lii de aur, una de argint şi două de bronz

Rezul­ta­te­le dele­ga­ţi­ei de sudori ai Damen Shi­pyar­ds Gala­ţi la ARC CUP 2018 au fost de pus în ramă: locul I în cla­sa­men­tul pe echi­pe, un alt loc I, la MMA/111 — Broas­că Ema­nu­el Andrei, un loc II, la cate­go­ria GTAW/141 — Goga Petri­şor şi două locuri III, obţi­nu­te de Pin­ti­lie Daniel (MMA/111) şi Codrea­nu Gabriel (Ansam­blu Sudat). Gălă­ţe­nii s‑au întors şi cu mai mul­te pre­mii de exce­lenţă: Suda­re Alu­mi­niu — Broas­că Ema­nu­el Andrei şi Pro­ces suda­re 135 și 141 — Codrea­nu Gabriel, Ghi­ber­giu Petri­că, Tal­ma­ciov Vasi­le.

Un “cam­pi­o­nat mondi­al” al sudo­ri­lor

La com­pe­ti­ţia din acest an din Chi­na au con­cu­rat 388 de sudori, în 71 de echi­pe par­ti­ci­pan­te. Au fost repre­zen­ta­te ţări pre­cum: Sin­ga­po­re, Kaza­hs­tan, Vie­t­nam, Por­tu­ga­lia, Ucrai­na, Came­run, Pakis­tan, Gha­na, Indo­ne­zia, India, Mala­e­zia, Zam­bia, Core­ea de Sud, Thai­lan­da, Iran, Vie­t­nam, Rega­tul Unit, Repu­bli­ca Cehă, Mongo­lia, Bela­rus, Rusia, Elveţia, Aus­tria, Ger­ma­nia, Afri­ca de Sud, Ser­bia, Cam­bo­d­gia şi Hong Kong. Au par­ti­ci­pat, de ase­me­nea, şi echi­pe din între­prin­deri şi şcoli pro­fe­sio­na­le ale sta­tu­lui chi­nez.

Aştep­ta­ţi ca niş­te înving­ă­tori

La întoar­ce­rea aca­să de la com­pe­ti­ţia din Chi­na, com­po­nenţii dele­ga­ţi­ei Damen Gala­ţi au fost aştep­ta­ţi ca niş­te înving­ă­tori, pen­tru că rezul­ta­te­le obţi­nu­te de ei au fost într-ade­văr remar­ca­bi­le. Con­du­ce­rea şan­ti­e­ru­lui gălă­ţean a orga­ni­zat o mică cere­mo­n­ie. Sudo­rii cam­pi­oni au pri­mit feli­ci­tări din par­tea între­gii echi­pe de con­du­ce­re, dar şi pri­me şi cate­go­rii de mun­că. ARC CUP a fost câş­ti­gat şi în 2016 de Damen Gala­ţi, sudo­rii gălă­ţeni cla­sân­du-se pe locul I şi la WELD CUP 2015, com­pe­ti­ţie orga­ni­za­tă în Marea Bri­ta­nie.

Chi­ne­zii, gaz­de impe­ca­bi­le

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply