Termenul de depunere a Declarației Unice se prelungește

0
273

Ter­me­nul de depu­ne­re a Decla­ra­ției Uni­ce se pre­lun­geș­te până la sfâr­și­tul lunii iulie, a decla­rat minis­trul Finan­țe­lor, în exclu­si­vi­ta­te pen­tru money.ro.

Con­form Fis­cu­lui, decla­ra­ţia se depu­ne de către per­soa­ne­le care au obli­ga­ţia decla­ră­rii veni­tu­ri­lor rea­li­za­te din Româ­nia sau/şi din stră­i­nă­ta­te în anul 2017, decla­ră­rii impo­zi­tu­lui pe veni­tul estimat/norma de venit a se rea­li­za din Româ­nia în anul 2018 şi de către per­soa­ne­le care au obli­ga­ţia decla­ră­rii veni­tu­lui esti­mat pen­tru înca­dra­rea ca plăti­tor de con­tri­bu­ţii soci­a­le şi, după caz, a decla­ră­rii con­tri­bu­ţi­i­lor soci­a­le dato­ra­te pen­tru anul 2018.

Per­soa­ne­le care rea­li­zea­ză veni­turi din acti­vi­tă­ţi eco­no­mi­ce sau alte cate­go­rii de veni­turi pot decla­ra onli­ne, prin inter­me­di­ul for­mu­la­ru­lui elec­tro­nic inte­li­gent al Decla­ra­ţi­ei Uni­ce dis­po­ni­bil în Spa­ţi­ul Pri­vat Vir­tu­al (SPV).

Pen­tru depu­ne­rea decla­ra­ţi­ei onli­ne, până la 16 iulie 2018 inclu­siv, se acor­dă o boni­fi­ca­ţie de 5% din impo­zi­tul pe venit plătit inte­gral până la 15 mar­tie 2019 inclu­siv, repre­zen­tând obli­ga­ţi­i­le fis­ca­le anu­a­le pen­tru anul în curs. Valoa­rea redu­ce­rii dimi­nu­ea­ză impo­zi­tul pe veni­tul net anu­al plătit şi se apli­că cores­pun­ză­tor şi pen­tru con­tri­bu­ţi­i­le soci­a­le dato­ra­te, potri­vit legii.

For­mu­la­rul cal­cu­lea­ză auto­mat cuan­tu­mul impo­zi­te­lor şi con­tri­bu­ţi­i­lor dato­ra­te de per­soa­ne­le fizi­ce la buge­tul de stat şi poa­te fi acce­sat pe por­ta­lul ANAF, în secţiu­nea ‘Spa­ţi­ul Pri­vat Vir­tu­al’ (pfinternet.anaf.ro), rubri­ca Des­căr­ca­re decla­ra­ţii.

Ser­vi­ci­ul elec­tro­nic Spa­ţi­ul Pri­vat Vir­tu­al este fur­ni­zat gra­tu­it de Minis­te­rul Finanţe­lor Publi­ce, iar înre­gis­tra­rea este posi­bi­lă fără a fi nece­sa­ră depla­sa­rea la ghi­şe­e­le ANAF.

Tot­o­da­tă, Decla­ra­ţia Uni­că se poa­te depu­ne şi în for­mat hâr­tie, la regis­tra­tu­ra admi­nis­tra­ţi­i­lor fis­ca­le ale ANAF, sau prin poş­tă, prin scri­soa­re reco­man­da­tă, cu con­fir­ma­re de pri­mi­re.

Nede­pu­ne­rea la ter­me­nul pre­vă­zut de lege a decla­ra­ţi­ei uni­ce con­sti­tu­ie con­tra­venţie şi se san­cţio­nea­ză cu amen­dă de la 50 lei la 500 lei.

Mai mult, pe money.ro, 12.07.2018.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele