Spitalul Municipal Mangalia caută medici anesteziști

0
715

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia inten­țio­nea­ză să anga­je­ze medici ane­ste­ziști-cola­bo­ra­tori în cadrul Sec­ți­ei Ane­ste­zie Tera­pie – Inten­si­vă (ATI).

”În pre­zent, avem anga­jat un medic ane­ste­zist și mai mulți cola­bo­ra­tori, dar res­pec­ti­vul medic urmea­ză să pără­sea­că loca­li­ta­tea. De ace­ea, cău­tăm solu­ții să aco­pe­rim aceas­tă spe­cia­li­za­re”, au decla­rat repre­zen­tan­ții con­du­ce­rii spi­ta­lu­lui. În acest sens, au fost tri­mi­se adre­se către mai mul­te uni­tăți medi­ca­le din țară, prin care se soli­ci­tă infor­ma­rea per­so­na­lu­lui medi­cal de spe­cia­li­ta­te, inte­re­sat de o cola­bo­ra­re cu Spi­ta­lul Man­ga­lia, atât pe ATI, dar și pe alte spe­cia­li­zări.

Potri­vit docu­men­tu­lui, ”Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia se află în cău­ta­re de medici con­fir­mați în urmă­toa­re­le spe­cia­li­zări medi­ca­le: ane­ste­zie tera­pie — inten­si­vă, pedia­trie, gine­co­lo­gie, car­di­o­lo­gie, radi­o­lo­gie, în vede­rea înca­dră­rii per­ma­nen­te sau înche­ie­rii cu aceștia, a unor con­trac­te de pres­tări ser­vi­cii medi­ca­le”.

În ace­eași adre­să, se mai ara­tă că cea mai deli­ca­tă situ­a­ție este în Sec­ția ATI, având în vede­re inten­ția medi­cu­lui ane­ste­zist de a se trans­fe­ra.

Repre­zen­tan­ții con­du­ce­rii insti­tu­ți­ei pre­ci­zea­ză, de ase­me­nea, că, în cur­sul anu­lui vii­tor, Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia va putea pune la dis­po­zi­ția anga­ja­ți­lor săi un număr de 16 locu­in­țe de ser­vi­ciu, afla­te, acum, în fază de con­struc­ție. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia news, 21.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply