Spectacolul TSC „Jurnal de România. Constanța”, invitat în proiectul „Artă‑n Casă — Școală de vară” din Banat

0
357

Spec­ta­co­lul Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța „Jur­nal de Româ­nia. Con­stan­ța”, invi­tat în pro­iec­tul unei școli de vară din Banat.

Spec­ta­co­lul tea­tru­lui nos­tru, „Jur­nal de Româ­nia. Con­stan­ța”, a fost invi­tat și va par­ti­ci­pa la pro­iec­tul „Artă‑n Casă — Școa­lă de vară”, ce se des­fă­șoa­ră în Timi­șoa­ra și în encla­va cul­tu­ra­lă Ciclo­va — Ili­nia — Soco­lari — Potoc, în „sate­le cu artiști” din apro­pi­e­rea Mun­ți­lor Ani­nei și che­i­lor Nerei.

Aflat la a doua edi­ție, pro­iec­tul orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Con­tra­sens din Timi­șoa­ra își pro­pu­ne să con­tri­bu­ie la pre­gă­ti­rea unei noi gene­ra­ții de  ope­ra­tori și mana­geri cul­tu­rali care sunt puși în con­tact neme­di­at cu actori rele­vanți din dome­ni­ul cul­tu­rii și indus­tri­i­lor cre­a­ti­ve.

Dorim ca rezi­den­ții noș­tri să înțe­lea­gă ames­te­cul de efort, inspi­ra­ție, liber­ta­te, ruti­nă, tra­di­ție și expe­ri­ment pe care actul cul­tu­ral le impli­că, să vadă artiști din a căror mun­că trans­pa­re bucu­ria și cura­jul și care au o voce în cul­tu­ra con­tem­po­ra­nă, să audă dis­cur­suri diver­se des­pre cul­tu­ra făcu­tă în sec­to­rul inde­pen­dent și în cel public, des­pre rela­ția artis­tu­lui cu publi­cul și cele­lal­te păr­ți inte­re­sa­te”, spun orga­ni­za­to­rii aces­tei tabe­re de cre­a­ție.

Au fost selec­țio­nați ca rezi­denți 23 de stu­denți la nivel de licen­ță, mas­te­rat și doc­to­rat în dome­nii lega­te de mana­ge­men­tul cul­tu­ral, iar spec­ta­co­lul TSC va fi repre­zen­tat pen­tru aceștia în data de 3 august, în Sala Stu­dio — Casa Thea, din loca­li­ta­tea Soco­lari.

Jur­nal de Româ­nia. Con­stan­ța” este o dra­mă docu­men­ta­ră care face par­te din­tr-un pro­iect mai larg al regi­zoa­rei Car­men Lidia Vidu. Mire­la Pană, Lana Mos­ca­liuc, Tur­chian Guzin Nasur­la, Flo­ri­na Stăn­cu­leț, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Ali­na Man­țu sunt cele şase voci ale spec­ta­co­lu­lui, care încear­că să răs­pun­dă la câte­va între­bări: Cât de mult ne influ­en­țea­ză loca­li­ta­tea noas­tră și cât de mult influ­en­țăm noi comu­ni­ta­tea din care facem par­te? Cum tră­ieș­te un artist? Cum simt ei (artiș­tii) ora­șul astăzi, unde tră­iesc, din ce se hră­nesc? Cum ara­tă Con­stan­ța trăită/văzută prin ei?

Gra­fi­ca şi edi­ta­rea video sunt rea­li­za­te de Cris­ti­na Baciu, iar sce­no­gra­fia şi cos­tu­me­le, de Lăcră­mi­oa­ra Dumi­traș­cu.

Jur­na­lul de Româ­nia” este un pro­iect mul­ti­dis­ci­pli­nar care reu­neș­te fil­mul expe­ri­men­tal, arte­le vizu­a­le și tea­trul. Pri­mul „epi­sod” al  a avut drept pro­ta­go­ni­şti şase actori din Sfîn­tu Ghe­or­ghe.

Spec­ta­co­lul con­stăn­țean a fost jucat recent și pe sce­na Scha­us­pie­lha­us (Casa tea­tru­lui) din Vie­na, ală­tu­ri de spec­ta­co­lul simi­lar al Tea­tru­lui „Andrei Mure­șa­nu” din Sfân­tu Ghe­or­ghe, în cadrul unui eve­ni­ment orga­ni­zat de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român din Vie­na.


N.red.MN: Des­pre pro­iec­tul Artă‑n Casă — Școa­lă de vară:

Școa­lă de vară pen­tru vii­to­rii mana­geri și antre­pre­nori cul­tu­rali.
Semi­na­re și wor­k­shop-uri des­fă­șu­ra­te în case­le-ate­li­er ale encla­vei artis­ti­ce din zona Ciclo­va-Ili­dia-Soco­lari-Potoc (jud. Caraș-Seve­rin).
Mana­ge­ment Cul­tu­ral. Mar­ke­ting Cul­tu­ral.
Antre­pre­no­ri­at Cul­tu­ral. Pro­mo­va­rea turis­mu­lui cul­tu­ral.


Man­ga­lia News, 17.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply