Șeful Statului Major al Apărării în vizită de lucru în garnizoana Mangalia. Ce a declarat generalul Nicolae Ciucă

0
410

Șeful Sta­tu­lui Major al Apă­ră­rii, gene­ra­lul Nico­lae Ciu­că, a efec­tu­at marți, 17 iulie, o vizi­tă de lucru în gar­ni­zoa­na Man­ga­lia.

Potri­vit Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Arma­te, coman­dan­tul flo­tei, con­tra­a­mi­ra­lul de flo­ti­lă Daniel Căpă­țâ­nă, i‑a pre­zen­tat șefu­lui S.M.Ap. aspec­te pri­vind sta­rea echi­pa­men­te­lor, sta­di­ul pro­iec­te­lor de infras­truc­tu­ră și nevo­i­le de moder­ni­za­re și înzes­tra­re.

De ase­me­nea, șeful S.M.Ap. a par­ti­ci­pat și la exer­ci­ți­ul inte­gra­tor cu tru­pe în teren din cadrul cur­su­lui de cali­fi­ca­re pen­tru ope­ra­to­rii de for­țe spe­ci­a­le, orga­ni­zat și con­dus de instruc­to­rii Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor pen­tru Ope­ra­ții Spe­ci­a­le, împre­u­nă cu mili­tari din cadrul Gru­pu­lui 10 For­țe Spe­ci­a­le al SUA. Modu­lul de lup­tă urba­nă, ulti­ma par­te a cur­su­lui, s‑a des­fă­șu­rat la Man­ga­lia timp de mai mul­te săp­tămâni și a urmă­rit veri­fi­ca­rea deprin­de­ri­lor cur­san­ți­lor de a exe­cu­ta o acțiu­ne în medi­ul urban, uti­li­zând plat­for­me­le aerie­ne (eli­cop­te­re), pen­tru infil­tra­re și spri­jin.

”For­țe­le pen­tru ope­ra­ții spe­ci­a­le rămân un instru­ment stra­te­gic foar­te valo­ros, care poa­te fi între­bu­in­țat pen­tru acțiuni chi­rur­gi­ca­le, pe întreg spec­trul acțiu­nii mili­ta­re, dar mai ales în con­tex­tul con­flic­te­lor de tip hibrid, gene­ra­te de actu­a­lul mediu de secu­ri­ta­te. Pre­gă­ti­rea aces­to­ra este la fel de impor­tan­tă ca dota­rea cu echi­pa­men­te și teh­ni­că spe­ci­fi­ce. Efi­cien­ța lor este strâns lega­tă de capa­ci­ta­tea de adap­ta­re și inte­ro­pe­ra­bi­li­ta­te, în mod deo­se­bit cu struc­tu­ri­le de infor­ma­ții mili­ta­re și cele­la­te capa­bi­li­tăți de nișă, pre­cum și de cea a atri­bu­te­lor esen­ți­a­le de inte­gra­re și coor­do­na­re cu cele­lal­te struc­turi ali­a­te sau par­te­ne­re. Astăzi au demon­strat că au depă­șit bari­e­re­le psi­hi­ce și fizi­ce și că au men­ta­lul pre­gă­tit pen­tru a face față eva­luă­ri­lor de final de curs și pen­tru a se inte­gra în fami­lia for­țe­lor spe­ci­a­le!”, a sub­li­ni­at gene­ra­lul Ciu­că la fina­lul exer­ci­ți­u­lui.

”Deși s‑au făcut pași impor­tanți în pro­ce­sul de pla­ni­fi­ca­re a înzes­tră­rii și moder­ni­ză­rii echi­pa­men­te­lor, con­clu­zia des­prin­să este că, în con­ti­nu­a­re, în aten­ția coman­dan­ți­lor și a între­gu­lui per­so­nal tre­bu­ie să se men­ți­nă linia de voin­ță indi­vi­du­a­lă și colec­ti­vă pen­tru o con­ti­nuă adap­ta­re și mode­la­re a pro­ce­su­lui de instru­i­re, de edu­ca­re a lide­ri­lor de la baza cari­e­rei mili­ta­re și ridi­ca­rea nive­lu­lui de ambi­ție pen­tru a fi în măsu­ră să ținem pasul cu impac­tul evo­lu­ți­ei teh­no­lo­gi­ce pe întreg spec­trul acțiu­nii mili­ta­re”, a mai spus șeful S.M.Ap.

În opi­nia gene­ra­lu­lui Nico­lae Ciu­că, cea mai impor­tan­tă resur­să de care Arma­ta Româ­ni­ei dis­pu­ne la acest moment este resur­sa uma­nă, pre­ci­zând că a întâl­nit coman­danți de navă foar­te tineri, aspi­ranți și loco­te­nenți femei care au în sub­or­di­ne mari­nari cu expe­rien­ță, mult mai în vâr­stă, ”însă abi­li­ta­tea lor gene­ra­tă de voin­ță, ambi­ție și dedi­ca­re pro­fe­sio­na­lă au făcut ca tre­ce­rea de pe băn­ci­le Aca­de­mi­ei Nava­le “Mir­cea cel Bătrân” la rea­li­tă­ți­le echi­pa­ju­lui ambar­cat să per­mi­tă matu­ri­za­rea pro­fe­sio­na­lă, poa­te îna­in­te de vre­me, dar cu rezul­ta­te care cre­ea­ză spe­ran­ță și, tot­o­da­tă, cer­ti­tu­di­nea că vom avea o gene­ra­ție de lideri mili­tari demni de toa­tă încre­de­rea”. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply