Şapte mări, o singură companie: Fincantieri. Candidat calificat în licitaţia pentru construcţia de corvete în România

0
691

Gru­pul Fin­can­ti­eri este selec­tat în Româ­nia pen­tru con­struc­ția cor­ve­te­lor, o pro­pu­ne­re din toa­te punc­te­le de vede­re: per­for­manţe, buget, trans­fer de know-how, împre­u­nă cu per­spec­ti­ve pen­tru vii­tor – men­te­nanţă într-un cen­tru care va fi cre­at în Româ­nia, la Marea Nea­gră, şi care va fi susţi­nut pen­tru ori­ce nevo­ie posi­bi­lă de şan­ti­e­re­le Fin­can­ti­eri din Brăi­la şi Tulcea.

Ne-am con­so­li­dat pute­rea ca un întreg care poa­te ope­ra cu cea mai mare fle­xi­bi­li­ta­te pe toa­te pieţe­le potenţi­a­le, de la sec­to­rul apă­ră­rii, la cel turis­tic; de la nave de lux, la ope­ra­ţiuni offsho­re. Putem con­strui simul­tan tipuri dife­ri­te de nave, sun­tem atât de fle­xi­bili încât putem să facem faţă ori­că­ror schim­bări care ar putea apă­rea în tim­pul peri­oa­dei de con­stru­cţie. Pen­tru a ne spori com­pe­tenţe­le, cola­bo­răm cu fur­ni­zori externi – in medie, pes­te 2.000 pen­tru un pro­iect; 60.000 în lumea întrea­gă – ofe­rind per­for­manţă, ser­vi­cii rapi­de şi o un raport exce­lent cali­ta­te-preţ.”Enri­co Bonetti, Seni­or Vice Pre­si­dent Inter­na­tio­nal Fin­can­ti­eri Naval Busi­ne­ss Unit.

În Româ­nia, Gru­pul Fin­can­ti­eri a fost selec­tat can­di­dat cali­fi­cat în pro­gra­mul cor­ve­te­lor, având o pro­pu­ne­re soli­dă, baza­tă pe solu­ţii tes­ta­te – 7 uni­tă­ţi au fost deja livra­te, la timp şi în buge­tul sta­bi­lit, către forţe nava­le din toa­tă lumea. Este o pro­pu­ne­re soli­dă din toa­te punc­te­le de vede­re: per­for­manţe, buget, trans­fer de know-how, împre­u­nă cu per­spec­ti­ve exce­len­te pen­tru vii­tor – men­te­nanţă într-un cen­tru care va fi cre­at în Româ­nia, la Marea Nea­gră, şi care va fi susţi­nut pen­tru ori­ce nevo­ie posi­bi­lă de şan­ti­e­re­le Fin­can­ti­eri din Brăi­la şi Tulcea.

Gru­pul ita­li­an este un par­te­ner indus­tri­al pe ter­men lung, care adu­ce plus valoa­re prin dezvol­ta­rea con­ti­nuă a capa­ci­tă­ţii şi a por­to­fo­li­u­lui. Com­pa­nia este dedi­ca­tă pro­iec­te­lor din Româ­nia şi vrea să rea­du­că la via­ţă indus­tria loca­lă a con­tru­cţi­i­lor de nave, din­co­lo de pro­gra­mul cor­ve­te­lor. Acest lucru înseam­nă oport­u­ni­tă­ţi de afa­ceri pen­tru mul­te com­pa­nii româ­neşti care vor deve­ni par­te a unui flux impor­tant de producţie.

Divi­zia de nave mili­ta­re a Fin­can­ti­eri acţio­nea­ză ca prim con­trac­tor pen­tru pro­iec­ta­re, con­stru­cţie, suport logis­tic com­plet inte­grat şi ser­vi­cii post-vân­za­re pen­tru ori­ce tip de navă mili­ta­ră şi ori­ce tip de sub­ma­rin non-nuclear. Exper­ti­za şi per­for­manţe­le com­pa­niei în con­stru­cţia de nave mili­ta­re sunt dove­di­te prin por­to­fo­li­u­lui diver­si­fi­cat de cli­enţi, pen­tru care a con­stru­it şi con­stru­ieş­te în con­ti­nu­a­re dife­ri­te tipuri de nave:

• prin­ci­pa­lul par­te­ner al Mari­nei ita­li­ene şi al altor auto­ri­tă­ţi italiene;

• ope­ra­tor de refe­rinţă atât pen­tru Mari­na SUA, cât şi pen­tru Gar­da de Coas­tă a SUA;

• prin­ci­pa­lul con­trac­tant pen­tru moder­ni­za­rea flo­tei Mari­nei sta­tu­lui Qatar;

• auto­ri­ta­tea de pro­iec­ta­re pen­tru întreg sis­te­mul de pro­pul­sie al por­ta­vi­oa­ne­lor Mari­nei indie­ne şi prin­ci­pa­lul con­trac­tant pen­tru con­stru­cţia a două petroliere;

• prin­ci­pa­lul con­trac­tant pen­tru moder­ni­za­rea flo­tei Mari­nei Emi­ra­te­lor Ara­be Unite;

• res­pon­sa­bil pen­tru pro­iec­ta­rea şi asis­ta­rea con­stru­cţi­ei la nivel local a nave­lor de patru­la­re ale Găr­zii de Coas­tă a Turciei;

• prin­ci­pa­lul con­trac­tant pen­tru un Lan­ding Plat­form Dock (LPD) al Mari­nei algeriene;

• bene­fi­ci­a­rul unui con­tract acor­dat de Mari­na SUA pen­tru a trans­for­ma pro­iec­tul FREMM într‑o nouă gene­ra­ţie de fre­ga­te, în cadrul pro­gra­mu­lui FFG(X).

Citiți mai mult pe dcnews.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply