Șantierul Naval Mangalia cumpără servicii de audit statutar financiar

0
636

San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia SA orga­ni­zea­ză o nouă selec­ție de ofer­te în vede­rea atri­bu­i­rii con­trac­tu­lui de pres­tări ser­vi­cii de audit sta­tu­tar finan­ci­ar al San­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia SA pen­tru anul 2018. 

Selec­tia de ofer­te va avea loc în data de 6 iulie, ora 11.00, la sedi­ul San­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia SA, str. Intra­rea Por­tu­lui nr. 1, Man­ga­lia.

Atri­bu­i­rea con­trac­tu­lui de pres­tari ser­vi­cii se va face după apro­ba­rea de către Adu­na­rea Gene­ra­lă a Acțio­na­ri­lor a San­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia SA, în vede­rea numi­rii audi­to­ru­lui finan­ci­ar și împu­ter­ni­ci­rea direc­to­ru­lui gene­ral pen­tru sem­na­rea con­trac­tu­lui de pres­tări ser­vi­cii.

Îna­in­te de sem­na­rea con­trac­tu­lui, ofer­tan­tul decla­rat câști­gă­tor va con­sti­tui o garan­ție de bună exe­cu­ție în cuan­tum de 10% din valoa­rea ser­vi­ci­i­lor ofer­ta­te.

Ter­me­nul limi­tă pen­tru depu­ne­rea ofer­te­lor este 5 iulie, ora 15.00.

Infor­ma­tii supli­men­ta­re se pot obține la tele­fon 0752 269 012.

(sur­sa: ziarulamprenta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply