Şantierele Fincantieri din România – Vard Brăila şi Vard Tulcea – pregătite să construiască nave militare

0
607

Ulti­me­le veşti des­pre şan­ti­e­re­le Vard Tul­cea şi Vard Brăi­la sunt aur curat pen­tru indus­tria nava­lă din Româ­nia. 

Şan­ti­e­rul din Tul­cea va con­strui care­ne­le pen­tru trei nave pe care VARD, sub­si­di­a­ră a Fin­can­ti­eri, le va pro­du­ce pen­tru Gar­da de Coas­tă nor­ve­gi­a­nă. Pe lân­gă aceas­tă coman­dă, cele două şan­ti­e­re din Româ­nia vor con­strui coca unui nou vas de expe­di­ţie de lux pen­tru com­pa­nia ger­ma­nă Hapag-Lloyd Cru­i­ses – un con­tract care a fost sem­nat în urmă cu doar câte­va zile. Este a tre­ia navă de acest tip con­stru­i­tă pen­tru ace­ea­şi com­pa­nie. Aces­te con­trac­te demon­strea­ză cel mai bine capa­ci­ta­tea şi fle­xi­bi­li­ta­tea şan­ti­e­re­lor de la Brăi­la şi Tul­cea de a con­strui toa­te tipu­ri­le de nave. Şan­ti­e­re­le deţi­nu­te de Fin­can­ti­eri în Româ­nia sunt, de alt­fel, prin­tre cele mai moder­ne din ţară şi din Euro­pa şi nu e de mira­re acest lucru având în vede­re că Gru­pul a inves­tit masiv aici în ulti­mii ani.

De‑a lun­gul tim­pu­lui, acti­vi­ta­tea celor două şan­ti­e­re a fost adap­ta­tă pro­gre­siv — gra­ţie unei stra­te­gii de diver­si­fi­ca­re imple­men­ta­te de Grup – de la nave pen­tru ope­ra­ţiuni offsho­re şi vase spe­cia­li­za­te, la nave de expe­di­ţie şi croa­zie­ră, şan­ti­e­re­le fiind sufi­cient de fle­xi­bi­le pen­tru a urma mer­sul pieţei. Au exper­ti­za nece­sa­ră să con­stru­ias­că atât care­ne pen­tru nave de croa­zie­ră afla­te în con­stru­cţie pe şan­ti­e­re­le Gru­pu­lui, cât şi nave com­ple­te, pre­cum remorche­re şi nave de trans­port, livra­te de Vard Brăi­la şi Vard Tul­cea. Efec­tul a fost o cre­ş­te­re con­ti­nuă a volu­mu­lui de mun­că, ast­fel încât cele două şan­ti­e­re sunt gata astăzi să con­stru­ias­că şi nave mili­ta­re. Şi asta, în con­tex­tul în care Fin­can­ti­eri a fost desem­nat can­di­dat cali­fi­cat în lici­ta­ţia pen­tru cor­ve­te­le care vor înzes­tra Forţe­le Nava­le Româ­ne. Aşa că, vii­to­rul ar putea fi şi mai pro­mi­ţă­tor pen­tru cele două şan­ti­e­re.

Deţinând aces­te şan­ti­e­re, Fin­can­ti­eri are un avan­taj impor­tant în faţa com­pe­ti­to­ri­lor. Ita­li­enii au demon­strat ast­fel anga­ja­men­tul lor pen­tru Româ­nia şi, par­ti­ci­pând la lici­ta­ţia pen­tru cor­ve­te, îşi întă­resc acest anga­ja­ment: Fin­can­ti­eri este un par­te­ner de încre­de­re pen­tru vii­to­rul Româ­ni­ei.

Sun­tem pe deplin dedi­ca­ţi acti­vi­tă­ţi­lor din Româ­nia unde avem nu unul, ci două şan­ti­e­re, Vard Brăi­la şi Vard Tul­cea. Salu­tăm deci­zia Româ­ni­ei de a‑şi înnoi flo­ta, dezvol­tând în ace­la­şi timp indus­tria loca­lă. Deci, iată-ne, ofe­rind Româ­ni­ei un par­te­ne­ri­at pe ter­men lung şi o exper­ti­ză impre­sio­nan­tă clă­di­tă în cei 230 de ani, de când con­struim nave. Spun mereu că Vard Brăi­la şi Vard Tul­cea sunt şan­ti­e­re româ­neşti, în pofi­da pro­pri­e­ta­ru­lui şi a nume­lui. Fin­can­ti­eri e aici ca să rămâ­nă, avem o bază soli­dă pe care să con­struim mai depar­te”, a sub­li­ni­at Enri­co Bonetti, Seni­or Vice Pre­si­dent Inter­na­tio­nal Naval Unit Fin­can­ti­eri Gro­up.

De‑a lun­gul isto­ri­ei sale, Fin­can­ti­eri şi‑a con­stru­it un por­to­fo­liu impre­sio­nant de nave mili­ta­re. De la nave de patru­la­re şi ambar­ca­ţiuni mici de lup­tă, la cor­ve­te, fre­ga­te, dis­tru­gă­toa­re şi sub­ma­ri­ne. Fin­can­ti­eri are capa­ci­ta­tea să le con­stru­ias­că pe toa­te. Sunt deja tes­ta­te, ren­ta­bi­le şi răs­pund celor mai sofis­ti­ca­te cerinţe veni­te din par­tea cli­enţi­lor Gru­pu­lui.

Sun­tem fle­xi­bili şi sun­tem gata să ofe­rim cea mai bună solu­ţie Forţe­lor Nava­le Româ­ne. Sun­tem încre­ză­tori în avan­ta­jul pe care îl avem deţinând două şan­ti­e­re în ţară care livrea­ză pro­du­se com­ple­xe de cea mai îna­l­tă cali­ta­te”, a adă­u­gat Enri­co Bonetti.

Vezi si: Şap­te mări, o sin­gu­ră com­pa­nie: Fin­can­ti­eri. Can­di­dat cali­fi­cat în lici­ta­ţia pen­tru con­stru­cţia de cor­ve­te în Româ­nia

sur­sa: https://www.dcnews.ro/, 11.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply