S‑a lansat proiectul de implementare a managementului la nivelul Primăriei Mangalia

0
552

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a orga­ni­zat, marți, 17 iulie, la sedi­ul Clu­bu­lui Nau­tic Cal­la­tis, eve­ni­men­tul pri­le­ju­it de lan­sa­rea pro­iec­tu­lui ”Mana­ge­ment per­for­mant la nive­lul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia”, finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Capa­ci­ta­te Admi­nis­tra­ti­vă 2014–2020, Axa pri­o­ri­ta­ră 2. Admi­nis­tra­ție publi­că și sis­tem judi­ci­ar acce­si­bi­le și trans­pa­ren­te. Pri­o­ri­ta­tea de inves­ti­ții este 2.1 ”Intro­du­ce­rea de sis­te­me și stan­dar­de comu­ne în admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă ce opti­mi­zea­ză pro­ce­se­le orien­ta­te către bene­fi­ci­ari în con­cor­dan­ță cu SCAP, numai în deru­la­rea acti­vi­tă­ți­lor afe­ren­te pre­zen­tu­lui pro­iect.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 311.707,24 lei, fiind pre­vă­zut a se imple­men­ta pe o dura­tă de 16 luni, res­pec­tiv mar­tie 2018 — iunie 2019. Bene­fi­ci­a­rul pro­iec­tu­lui este Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, iar auto­ri­ta­tea de Mana­ge­ment este Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce.

Pre­zenți la eve­ni­ment, anga­ja­ții Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia au fost infor­mați cu pri­vi­re la imple­men­ta­rea sis­te­me­lor de mana­ge­ment al cali­tă­ții și per­for­man­ței, CAF și ISO 9001:2015. Prin imple­men­ta­rea CAF — Cadrul comun de auto-eva­lu­a­re a modu­lui de func­țio­na­re a insti­tu­ți­i­lor publi­ce ce repre­zin­tă un instru­ment cre­at, spe­cial, la nivel euro­pean pen­tru uti­li­za­rea în sec­to­rul public, anga­ja­ții Pri­mă­ri­ei iden­ti­fi­că punc­te­le forte şi sla­be ale func­țio­nă­rii insti­tu­ți­ei publi­ce și pro­pun solu­ții de îmbu­nă­tă­ţi­re a acti­vi­tă­ții. În acest sens, vor sus­ți­ne cur­suri de per­fec­țio­na­re în dome­ni­ul cali­tă­ții 12 audi­tori.

Stan­dar­dul ISO 9001:2015 spe­ci­fi­că cerin­țe­le gene­ra­le pen­tru dezvol­ta­rea, imple­men­ta­rea și îmbu­nă­tă­ți­rea sis­te­me­lor de mana­ge­ment al cali­tă­ții, în sco­pul de a oferi ser­vi­cii publi­ce efi­cien­te. Ast­fel, 24 mana­geri de cali­ta­te și 36 de spe­cia­liști în dome­ni­ul cali­tă­ții vor fi pre­gă­tiți în acest dome­niu.

Carac­te­rul ino­va­tiv al pro­iec­tu­lui este dat de fap­tul că aces­te stan­dar­de de imple­men­ta­re a CAF și ISO se vor face core­lat cu un pro­gram inte­grat de dezvol­ta­re de com­pe­ten­țe ale per­soa­ne­lor din Pri­mă­rie cen­trat pe nevo­i­le iden­ti­fi­ca­te, atât la nive­lul UAT Man­ga­lia, cât și la nive­lul ale­și­lor locali. Stan­dar­de­le imple­men­ta­te vor sta la baza deru­lă­rii acti­vi­tă­ții în UAT Man­ga­lia, după deru­la­rea pro­iec­tu­lui.

Prin acest pro­iect, Pri­mă­ria Man­ga­lia va fur­ni­za ser­vi­cii de cali­ta­te, recu­nos­cu­te la nivel inter­națio­nal. Se vor putea intro­du­ce ast­fel prin­ci­pi­i­le mana­ge­men­tu­lui cali­tă­ții tota­le, prin tre­ce­rea de la faza pre­zen­tă de Pla­ni­fi­ca­re-Imple­men­ta­re a acti­vi­tă­ții, spre ciclul com­plet Planificare-Implementare-Monitorizare–Îmbunătățire (Plan-Do-Che­ck-Act).

La nive­lul per­so­na­lu­lui de con­du­ce­re, se va asi­gu­ra un mana­ge­ment deci­zio­nal de per­for­man­ță, prin îmbu­nă­tă­ți­rea pro­ce­su­lui de coor­do­na­re și comu­ni­ca­re a flu­xu­ri­lor acti­vi­tă­ții în gene­ral, prin ges­tio­na­rea efi­cien­tă a infor­ma­ți­i­lor și a resur­se­lor. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply