PUNCT DE VEDERE al unui consilier local din Mangalia, cu privire la GARAJE și parcări

0
1269

Mena­bit Ozzy: PUNCT DE VEDERE (CONSILIER LOCAL) — refe­ri­tor la gara­je, par­cări etc.

Deo­a­re­ce a înce­put un schimb de replici publi­ce (foar­te aci­de!) între pri­mar și colegi con­si­li­eri locali, mă văd nevo­it să îmi exprim și eu opi­nia. 

Refe­ri­tor la lega­li­ta­te, la cum a pro­ce­dat pri­mă­ria cu soma­ți­i­le etc — am tot scris. Am să mă refer la oport­u­ni­ta­te și la rea­li­ta­tea în situ­a­ția cu gara­je­le.

Ini­țial a înce­put cum tre­bu­ia să încea­pă, ni s‑a pre­zen­tat în comi­sie un pro­iect cu rea­li­za­rea de par­cări și a unei sis­te­ma­ti­zări in patru­la­te­rul for­mat de stră­zi­le Portului‑1 Decem­brie 1918 — Ste­fan cel Mare — Oituz, urmând a fi demo­la­te 373 de gara­je. Am ridi­cat din sprân­cea­nă, pen­tru că un ase­me­nea pro­iect nece­si­tă o mare inves­ti­tie. Ca să te apuci de el, doar docu­men­ta­ți­i­le durea­ză 1–2 ani, minim, în con­di­ti­i­le in care ai sur­sa de finan­ța­re asi­gu­ra­tă.

Am cerut în comi­sie ca ace­le ame­na­jări de par­cări să pre­va­dă ilu­mi­nat public, came­re de supra­ve­ghe­re, coper­ti­ne, căi de acces și tro­tu­a­re rea­bi­li­ta­te cu scur­geri pen­tru ploi. Am mai cerut eta­piza­rea ace­lui pro­iect, deo­a­re­ce, dacă se demo­lea­ză toa­te cele 373 de gara­je deo­da­tă, patru­la­te­rul res­pec­tiv o sa ara­te mult timp ca dupa bom­bar­damen­te. Să se hotă­ras­că eli­be­ra­rea tere­nu­lui prin desfi­in­ța­rea gara­je­lor într‑o zonă, atunci când toa­te for­ma­li­tă­ți­le pen­tru con­struc­ție sunt fina­li­za­te.

Deo­a­re­ce docu­men­ta­ți­i­le, apro­bă­ri­le și găsi­rea sur­sei de finan­ța­re cer timp, cetă­țe­nii cu gara­je în pri­ma zonă cu par­cari de ame­na­jat puteau fi infor­mați cu câte­va luni îna­in­te de a înce­pe con­struc­ția. Timp des­tul să se obiș­nu­ias­că cu ide­ea, sa-si gaseas­ca solu­tii. După pri­ma par­ca­re ame­na­ja­tă, locu­i­to­rii Man­ga­li­ei ar fi văzut ceva con­cret. Per­so­nal, am fost curi­os cu ce bani se vor ame­na­ja. Pri­mă­ria nu avea încă o solu­ție cla­ră, dar și eu iden­ti­fi­ca­sem de prin­ci­piu câte­va sur­se de finan­ța­re, nu am insis­tat pen­tru că, pe moment eram în ședin­ță doar pe ide­ea pro­iec­tu­lui.

Apoi totul a luat‑o raz­na. Pro­iec­tul nu a venit nici­o­da­tă în Con­si­liu, spre a fi apro­bat. 

Pe 28 febru­a­rie, s‑a con­vo­cat o ședin­ță de Con­si­liu Local, iar pe ordi­nea de zi era și pro­iec­tul cu pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor pen­tru gara­je. Deo­a­re­ce din 1400 de gara­je, doar 373 erau afec­ta­te de pro­iec­tul de dezvol­ta­re. Si tre­bu­iau pre­lun­gi­te con­trac­te­le și pen­tru cele 373, deo­a­re­ce de la con­cept până la înce­pe­rea efec­ti­vă a lucră­ri­lor ar fi fost o peri­oa­dă de mai mul­te luni, timp în care gara­je­le ar fi exis­tat. 

Din paca­te, a fost vre­me rea, cu zăpa­dă, m‑a prins în afa­ra loca­li­tă­ții și nu am putut ajun­ge la ședin­ță. Eu am lip­sit rar, de 3 ori in 2 ani. In sedin­ta con­si­li­e­rii pri­ma­ru­lui au vrut pre­lun­gi­rea cu 1 an, con­si­li­e­rul Moro­ia­nu a pro­pus 5 ani, s‑a încur­cat votul încât nu s‑au obți­nut cele 13 voturi nece­sa­re pen­tru niciu­na din vari­an­te.

In cate­va zile urma o altă sedin­ta și am soli­ci­tat ver­bal sa se revi­nă cu pro­iec­tul pen­tru sta­bi­li­rea vala­bi­li­tă­ții con­trac­te­lor de închi­ri­e­re a tere­nu­lui pe care sunt ampla­sa­te gara­je­le (lega­le!), pen­tru că este nece­sar. Dar pri­ma­rul nu a mai intro­dus pe ordi­nea de zi, apoi a spe­cu­lat că nu exis­tă HCL pen­tru pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor, iar pro­iec­tul cu ame­na­ja­rea par­că­ri­lor a fost uitat.

După ce nu au mai fost pre­lun­gi­te con­trac­te­le și au expi­rat — dacă le vro­ia pre­lun­gi­te reve­nea cu pro­iec­tul in sedin­ta — pri­mă­ria a decla­rat că toa­te gara­je­le sunt ile­ga­le pen­tru că nu ar avea auto­ri­za­ție pen­tru con­stru­i­re, ceea ce este fals. S‑a scu­zat la pose­so­rii de gara­je că ast­fel a hotă­rât Con­si­li­ul Local, să fie demo­la­te toa­te gara­je­le din Man­ga­lia. Fals!

Pen­tru ca Pri­mă­ria să noti­fi­ce eli­be­ra­rea tere­nu­lui pe refu­zul de pre­lun­gi­re a con­trac­te­lor, tre­bu­ia sa fie apro­bat un pro­iect de dezvol­ta­re și sis­te­ma­ti­za­re, cum era cel cu par­că­ri­le. Cu noua găsel­ni­ță, pri­mă­ria nu mai este obli­ga­tă să con­stru­ias­că par­cări sau alt­ce­va în locul demo­lă­ri­lor, moti­vul demo­lă­ri­lor nu mai este con­struc­ția unui pro­iect de dezvol­ta­re.

Ar fi tre­bu­it să fie o moder­ni­za­re a Man­ga­li­ei, iar pri­mă­ria a transformat‑o în câmp de lup­tă, a tri­mis soma­tii la toți pose­so­rii de gara­je, hao­tic, chiar și celor pe teren pri­vat, cu ame­nin­ța­rea că dacă pose­so­rii de gara­je nu le demo­lea­ză in 72 ore, intră pri­mă­ria cu bul­do­ze­rul și li se va impu­tă o sumă mare. 

Gara­je­le au fost demo­la­te de către pro­pri­e­tari, fără a se res­pec­ta vreo pro­ce­du­ră, fără să exis­te un Regu­la­ment pen­tru Demo­lări, de când a fost desfi­in­țat SPADPP. Pri­mă­ria a for­țat și a ame­nin­țat cetă­țe­nii să încal­ce legea, pen­tru că nu se demo­lea­ză după cum vrea fie­ca­re, ci după un Regu­la­ment pen­tru Demo­lări, apro­bat de Con­si­li­ul Local pen­tru muni­ci­piu.

În 30 de ani, une­le clă­diri au ajuns să se spri­ji­ne pe alte clă­diri. Prin demo­la­rea unui grup de gara­je lipi­te de pro­pri­e­ta­tea alt­cui­va, fără ca cine­va de spe­cia­li­ta­te să veri­fi­ce, se pune în peri­col de pră­bu­și­re casa omu­lui. Dacă se întâm­pla un acci­dent? Acum pri­mă­ria ar tre­bui să dea amenzi celor care si-au demo­lat sin­guri. Iar legea pre­ve­de că atunci când retur­nezi tere­nul con­trac­tat, sa il pre­dai la sta­rea ini­ția­lă.

A facut cine­va pro­ces-ver­bal de pre­da­re-pri­mi­re? Amen­da pen­tru că nu a fost noti­fi­ca­tă pri­mă­ria de către pose­so­rul de garaj, că demo­lea­ză, ar fi abu­zi­vă pen­tru că pri­mă­ria este cea care a tri­mis soma­ți­i­le pen­tru demo­la­re.

E util Man­ga­li­ei? 

Nu exis­tă pro­iect apro­bat și finan­țat pen­tru ame­na­ja­rea Par­că­ri­lor, ast­fel că zone­le ara­tă ca după un bom­bar­dament, ca în Siria, și așa vor rămâ­ne. Tim­pul fizic pen­tru a face docu­men­ta­ti­i­le, de a obține o finan­ța­re, sau a asi­gu­ra o finan­ța­re, în con­di­ți­i­le în care pri­mă­ria are con­tu­ri­le blo­ca­te și este exe­cu­ta­tă cu popriri, pre­cum și tim­pul fizic pen­tru a con­strui par­cări in toa­ta Man­ga­lia, cumu­lea­ză o peri­oa­dă care se întin­de pe ani. Vom trai prin­tre rui­ne, cu o pro­ble­mă a par­că­ri­lor și mai mare: unde vor par­ca cei care țineau mași­ni­le în gara­je? 

In plus, pen­tru că s‑au emis soma­ții abu­zi­ve de demo­la­re, buge­tul local va plăti des­pă­gu­bi­ri­le care se vor câști­ga în instan­ță.

Nu înțe­leg de ce nu s‑a pro­ce­dat legal și firesc. Vom ști de ce, atunci când vor veni în con­si­li­ul local cu pro­iec­te HCL cu pri­vi­re la tere­nu­ri­le recu­pe­ra­te de la demo­lări. Poa­te par­cari, poa­te con­struc­tii rezi­den­ți­a­le sau comer­ci­a­le pe tere­nul con­ce­sio­nat către terți, poa­te spa­ții verzi sau par­curi de joa­că pen­tru copii. Azi nu e nimic. Doar un oraș în rui­nă, care va rămâ­ne așa până să se apu­ce cine­va să con­stru­ias­că ceva în ace­le rui­ne. Cel puțin 2–3 ani. Sper sa ma înșel, dar le‑a luat 2 ani sa ame­na­je­ze 500 m de alee pe fale­ză; să facă par­cări in toa­ta Man­ga­lia, le ia cel puțin 10 ani, in sti­lul asta.

Dacă se pro­ce­da cum am pro­pus, toa­tă lumea era mul­țu­mi­tă. Dar astăzi situ­a­ția este ast­fel: și cei care au dorit par­cări in locul gara­je­lor, și cei care se plang de abuz cu demo­la­rea gara­je­lor, vor trăi cu rui­ne­le lân­gă bloc mult timp.

Am gân­dit o solu­ție și pen­tru aceas­tă situ­a­ție, dar îna­in­te de a o pre­zen­ta tre­bu­ie să îmi con­fir­me spe­cia­liș­tii în dome­niu, iar pri­mă­ria și con­si­li­e­rii locali sa fie dor­nici să repa­re ce a stri­cat pri­mă­ria. Putem trans­for­ma o situ­a­ție deplo­ra­bi­lă intr-un pro­gres, în timp scurt.

MENABIT OZGHIUN,
Con­si­li­er local al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 31.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele