Primarul Radu Cristian despre garajele din Mangalia și ”politrucii demagogi”

1
1772

Radu Cris­ti­an:
Bună ziua,
Sti­ma­ţi locu­i­tori ai muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia,
Vă amin­ti­ţi, cu sigu­ranţă, că acum doi ani, în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, unii poli­ti­cieni vă pro­mi­teau apa 1 leu, dacă îi vota­ţi în Con­si­li­ul Local (vezi aici: mangalianews.ro). 

Sunt ace­ia­şi care m‑au acu­zat că dis­trug Ale­ea Tei­lor, tai copa­cii şi con­stru­iesc un zid de 7 metri, ca să nu se mai vadă marea. Ime­di­at după ale­ge­ri­le loca­le, domnii con­si­li­eri ALDE (căci des­pre ei este vor­ba) nu numai că NU au făcut apa 1 leu, dar chiar au votat cre­ş­te­rea preţu­lui apei, pen­tru locu­i­to­rii Man­ga­li­ei.

Acum, aceşti poli­truci dema­gogi pun la cale o altă mani­pu­la­re. Au che­mat câţi­va deţi­nă­tori de gara­je în cur­te la RAJA şi i‑au minţit că‑i pot aju­ta să-şi păs­tre­ze con­stru­cţi­i­le, chiar dacă aces­tea ocu­pă ile­gal dome­ni­ul public. În pri­mul rând, dacă tot au che­mat oame­nii în cur­te la RAJA, de ce nu le-au spus ce au făcut ei, în cali­ta­te de con­si­li­eri locali, pen­tru a scă­pa Man­ga­lia de miro­sul pes­ti­lenţi­al care sufo­că ora­şul. Că doar sunt în ace­ea­şi echi­pă, la guver­na­re, cu şefii de la RAJA. Măcar atât ar fi putut face pen­tru Man­ga­lia, în loc să min­tă lumea că rezol­vă ei pro­ble­ma gara­je­lor.

Niciun Tri­bu­nal din aceas­tă țară nu va apro­ba o con­struc­ție ile­ga­lă, pe dome­ni­ul public. Din păca­te, cei de la ALDE pro­fi­tă de lip­sa de infor­ma­re a unor deți­nă­tori de gara­je, din moti­ve strict elec­to­ra­le. Ca aleși locali, domnii con­si­li­eri ar tre­bui să găseas­că o expli­ca­ție și pen­tru cei aproa­pe 15.000 de pose­sori de auto­tu­ris­me, care nu au unde să-și par­che­ze mași­ni­le, din cau­za unor gara­je nefo­lo­si­te, ai căror pro­pri­e­tari nici nu sunt din Man­ga­lia.

Știm cu toții că une­le gara­je sunt cât un apar­ta­ment, fiind locu­in­țe de sezon, iar în spa­te­le lor sunt ade­vă­ra­te foca­re de infec­ție. Alte­le sunt trans­for­ma­te în maga­zii de mură­turi, iar mași­ni­le sunt par­ca­te tot pe stra­dă. Păcat că domnii de la ALDE nu au o viziu­ne de ansam­blu, în aceas­tă pri­vin­ță.

De ace­ea, le reco­mand să se docu­men­te­ze la Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 1 din Bucu­rești, unde pri­ma­rul (coleg cu ei, în coa­li­ția de guver­na­re) toc­mai a dis­pus ace­lași lucru: ridi­ca­rea con­struc­ți­i­lor ile­ga­le de pe dome­ni­ul public. Vezi aici: stiripesurse.ro/


Sur­sa tex­tu­lui: Pro­fi­lul de Face­bo­ok al pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an, dumi­ni­că, 20 iulie 2018, ora 17.15. (foto: arhi­va).

Citiți și: Pri­mă­ria Man­ga­lia — Pro­iect de moder­ni­za­re a gara­je­lor, arti­col publi­cat la data de 18.01.2014.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Dom­nul pri­mar sa-si adu­ca amin­te cum pro­mi­tea el in 2014, gasi­ti con­sem­nat acest lucru chiar in zia­re­le vre­mii si Tv Nept­un, cum va con­strui el gara­je­le din Man­ga­lia pe care acum le demo­lea­za.
    Dom­nu­lui pri­mar i‑am mai trans­mis, o mai fac o data, sa res­tran­ga lar­gi­mea tro­tu­a­re­lor, late cat o sosea cu doua benzi si sa faca par­cari late­ra­le ca in toa­te tari­le civi­li­za­te, sau chiar ca in sta­tiu­nea Nept­un unde nu mai avem masini care sa ocu­pe benzi de cir­cu­la­tie.
    Ori dom­nul pri­mar in loc sa gaseas­ca idei si meto­de in a des­con­ges­tio­na tra­fi­cul urban care toa­ta vara ne sugru­ma si pune ner­vii la grea incer­ca­re, el, edi­lul ora­su­lui, mai scoa­te in stra­da alte sute si mii de masini prin demo­la­rea gara­je­lor auto­ri­za­te care con­tri­bu­ie sem­ni­fi­ca­tiv la buge­tul local!
    Con­stru­ies­te dom­nu­le pri­mar, nu demo­la!

Leave a Reply