Primăria Mangalia:
Proiect de modernizare a garajelor (republicare)

1
1908

În pre­zent (17 ianu­a­rie 2014), repre­zen­tanţii Depar­ta­men­tu­lui de Urba­nism din cadrul Pri­mă­ri­ei lucrea­ză la un pro­iect de moder­ni­za­re a gara­je­lor exis­ten­te în oraş.

Pri­ma zonă supu­să rea­bi­li­tă­rii, în baza unui pro­iect uni­tar, va fi ace­ea din spa­te­le Casei Tine­re­tu­lui, unde exis­tă foar­te mul­te gara­je. Aces­tea vor fi pre­vă­zu­te cu etaj, unde vor exis­ta spa­ţii de depo­zi­ta­re şi vor fi rea­me­na­ja­te într‑o notă comu­nă.

Pri­mă­ria îi va susţi­ne pe bene­fi­ci­ari cu pro­iec­tul şi avi­ze­le nece­sa­re înce­pe­rii lucră­ri­lor, aces­tea urmând a fi supor­ta­te de bene­fi­ci­ari.

Prin acest pro­iect se vor crea în zonă mai mul­te locuri de par­ca­re, urmă­rin­du-se tot­o­da­tă flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui de pe Şos. Con­stanţei, care devi­ne supra­a­glo­me­rat, mai ales în peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val.

De ase­me­nea, în ace­la­şi car­ti­er se vor ame­na­ja atât spa­ţii de joa­că pen­tru copii, cât şi modu­le tip pen­tru pen­sio­nari.


17 ianu­a­rie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. 


Repu­bli­ca­re — 31 iulie 2018:

UPDATE - HCL Nr.10/2017, pri­vind apro­ba­rea pre­țu­lui chi­ri­ei pen­tru tere­nu­ri­le afla­te în pro­pri­e­ta­tea UAT Man­ga­lia, pe care sunt ampla­sa­te con­struc­ții cu des­ti­na­ția garaj:


Citiți și: Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an des­pre gara­je­le din Man­ga­lia și ”poli­tru­cii dema­gogi”


Man­ga­lia News, 31.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Nu are voie så pri­meas­cå aviz de la Pom­pieri fiind­cå NU res­pec­tå minim 10m de la gea­mul apar­ta­men­te­lor de la par­ter.
    Eu så locu­iesc la par­ter, nu mi-ar con­ve­ni så imi ten­cu­ias­cå gea­mu­ri­le, så nu mai våd soa­re­le…

    Si deo­a­re­ce gara­je­le sint mai inal­te de un etaj, dis­tan­ta de 10metri tre­bu­ie pre­lun­gi­tå direct pro­por­tio­nal cu inål­ti­mea gara­ju­lui.

    Si dato­ri­tå fap­tu­lui cå banii sint de la con­tri­bu­a­bili si nu de la pri­mårie, nu va avea fie­ca­re loca­tar bani pen­tru ase­me­nea con­struc­tie moder­nå, «unii loca­tari» mai inståri­ti vor lua ini­ti­a­ti­va si vor pre­lua ca bene­fi­ci­ari spa­ti­i­le de depo­zi­ta­re, cåro­ra le vor schim­ba mai tir­ziu sco­pul aces­to­ra in maga­zi­ne, depo­zi­te angro, case de nun­ti si bote­zuri sau cine stie ce alte func­tio­na­li­tåti prin care cu sigu­ran­tå vor deran­ja atit loca­ta­rii de la par­ter cit si pe cei­lalti loca­tari din blo­cul mas­cat.

Leave a Reply