Prima înregistrare corală a imnului României s‑a făcut în Banat, pe vremea imperiului austro-ungar! VIDEO

0
526

Râm­ni­cu Vâl­cea, în fața unei nume­roa­se asis­ten­țe, după ce s‑a citit noua Con­sti­tu­ție, un grup de tineri, avându‑l în frun­te pe Anton Pann, a into­nat pen­tru pri­ma oară imnul Revo­lu­ți­ei pașop­tis­te „Deș­teap­tă-te, româ­ne”, deve­nit, după Revo­lu­ția anti­co­mu­nis­tă din 1989, imnul națio­nal al Româ­ni­ei.

# Ziua de 29 iulie a fost pro­cla­ma­tă Ziua imnu­lui națio­nal al Româ­ni­ei – Deș­teap­tă-te, româ­ne, sim­bol al uni­tă­ții Revo­lu­ți­ei Româ­ne din anul 1848, con­form Legii Nr. 99 din 26 mai 1998.

# Imnu­ri­le națio­na­le ale Româ­ni­ei: Marș tri­um­fal şi pri­mi­rea stea­gu­lui și a Mări­ei Sale Prin­țul Domni­tor (1862–1884), Tră­i­as­că Rege­le (1884–1948), Zdro­bi­te cătu­șe (1948–1953), Te slă­vim, Româ­nie! (1953–1977), Trei culori (1977–1989), Deș­teap­tă-te, Româ­ne (1989- pre­zent).

# 29 iulie 1952: La Jocu­ri­le Olim­pi­ce de la Hel­sin­ki, Iosif Sâr­bu este meda­li­at cu aur la tir. A fost pri­mul cam­pi­on olim­pic al Româ­ni­ei și pri­ma dată când la o com­pe­ti­ție olim­pi­că s‑a into­nat imnul Româ­ni­ei.

# Ver­su­ri­le imnu­lui națio­nal apar­țin lui Andrei Mure­șa­nu (1816–1863), poet de fac­tu­ră roman­ti­că, zia­rist, tra­du­că­tor, un ade­vă­rat tri­bun al epo­cii mar­ca­te de Revo­lu­ția de la 1848.

# Muzi­ca a fost com­pu­să de Anton Pann (1796–1854), poet și etno­graf, om de cul­tu­ră, cân­tă­reț și autor de manu­a­le de muzi­că.

# Pri­ma înre­gis­tra­re a melo­di­ei s‑a făcut pe disc, în 1900, în S.U.A., în inter­pre­ta­rea solis­tu­lui Ale­xan­dru Pas­cu.

# Pri­ma înre­gis­tra­re cora­lă a imnu­lui națio­nal apar­ți­ne coru­lui ”Ion Vidu” din Lugoj, înre­gis­trat pen­tru pri­ma dată pe disc în anul 1910.

# Trei culori a fost imnul națio­nal al Româ­ni­ei din anul 1977 şi până la revo­lu­ția din 1989.
Este bazat pe cân­te­cul patri­o­tic cu ace­lași titlu şi ace­eași muzi­că, com­pu­să de Cipri­an Porum­bes­cu, dar cu un text modi­fi­cat.

# În 1862, s‑a orga­ni­zat un con­curs pen­tru Imnul de Stat al Româ­ni­ei. A fost reţi­nu­tă pie­sa „Marş tri­um­fal şi pri­mi­rea stea­gu­lui şi a Mări­ei-Sale Prinţul Domni­tor”, scris de Edu­ard Hübs­ch. În anul 1881, cu pri­le­jul înco­ro­nă­rii rege­lui Carol I, poe­tul Vasi­le Alec­san­dri a scris tex­tul „Imnu­lui regal român”. Imnul s‑a cân­tat în mod ofi­ci­al pen­tru pri­ma dată in Româ­nia, în anul 1884, la înco­ro­na­rea rege­lui Carol I. Imnul a fost pre­lu­at şi inclus de Geor­ge Ene­scu, la sfârşi­tul lucră­rii sale „Poe­ma Româ­nă”. (sur­sa: Pre­șe­din­ția Româ­ni­ei, wiki­pe­dia).

Sur­sa: banatulazi.ro

LA MULȚI ANI, ROMÂNI! LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply