Președintele Academiei Române deschide lucrările Conferinței Naționale a Profesorilor de Istorie

0
267

Pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, aca­de­mi­cian Ioan-Aurel Pop, va des­chi­de joi, 12 iulie 2018, lucră­ri­le Con­fe­rin­ței Națio­na­le a Pro­fe­so­ri­lor de Isto­rie. Pre­le­ge­rea inau­gu­ra­lă, inti­tu­la­tă „Mese­ria de pro­fe­sor de isto­rie, astăzi“, va fi sus­ți­nu­tă în Amfi­tea­trul „Nico­lae Ior­ga“ al Facul­tă­ții de Isto­rie, Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești, înce­pând cu ora 16, și va fi urma­tă de o sesiu­ne în care pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne va dis­cu­ta cu par­ti­ci­pan­ții des­pre dis­ci­pli­na isto­rie și rolul ei în for­ma­rea noi­lor gene­ra­ții.

Con­fe­rin­ța Națio­na­lă a Pro­fe­so­ri­lor de Isto­rie este orga­ni­za­tă de Soci­e­ta­tea de Ști­in­țe Isto­ri­ce din Româ­nia și Uni­ver­si­ta­tea Bucu­rești și se va des­fă­șu­ra de‑a lun­gul a trei zile, în peri­oa­da 12–14 iulie 2018, la Facul­ta­tea de Isto­rie, reu­nind pro­fe­sori din învă­țămân­tul gim­na­zi­al și liceal.

Con­fe­rin­ta Națio­na­lă a Pro­fe­so­ri­lor de Isto­rie este par­te inte­gran­tă a Pro­gra­mu­lui „Cen­te­nar“ al Soci­e­tă­ții de Ști­in­țe Isto­ri­ce din Româ­nia.


Man­ga­lia News, 12.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply