POZIŢIA ACADEMIEI ROMÂNE FAŢĂ DE PROIECTUL MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE: STRATEGIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE  PARENTALĂ

0
349

Pro­iec­tul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le, de legi­fe­ra­re a unui sis­tem de edu­ca­ţie paren­ta­lă fără nici un spe­ci­fic româ­nesc, cu impli­ca­ţii enu­nţa­te expli­cit împo­tri­va fami­li­ei tra­di­ţio­na­le, ca nucleu al vieţii soci­a­le, cul­tu­ra­le, mora­le şi cre­ş­ti­ne, mile­na­re a româ­ni­lor, pre­su­pu­ne o edu­ca­ţie uni­for­mă a copi­i­lor, fără dife­renţe de sex, de par­ti­cu­la­ri­tă­ţi antro­po­lo­gi­ce şi psi­ho­lo­gi­ce, de mediu comu­ni­tar (rural, urban), etnic.

Pro­iec­tul echi­va­lea­ză cu o încer­ca­re, ase­mă­nă­toa­re celor din sta­te­le cu regi­muri tota­li­ta­re inter­na­ţio­na­lis­te sau glo­ba­lis­te, de obţi­ne­re a ceea ce s‑a numit mereu „omul nou“, fără fami­lie, fără naţio­na­li­ta­te, fără ţară, fără identitate.

În anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri a româ­ni­lor, când se face şi bilanţul rea­li­ză­ri­lor de exce­pţie ale româ­ni­lor, edu­ca­ţi în spi­ri­tul tra­di­ţi­i­lor noas­tre, renu­nţa­rea la aces­te tra­di­ţii ar însem­na un act de tră­da­re naţională.

Fap­tul că Stra­te­gia amin­ti­tă a fost  pre­ce­da­tă de nume­roa­se cer­ce­tări, făcu­te de insti­tu­ţii inter­na­ţio­na­le şi ONG-uri, cu fon­duri pri­va­te stră­i­ne, nu îndrep­tă­ţeş­te cu nimic ridi­ca­rea ei la nivel de „stra­te­gie naţio­na­lă“ a României.

Accep­ta­rea ei ar însem­na dub­la­rea învă­ţămân­tu­lui tra­di­ţio­nal cu unul sus­ți­nut de insti­tu­ţii stră­i­ne, finanţa­te de Sta­tul Român cu sume imen­se, care ar putea fi des­ti­na­te unor obiec­ti­ve strin­gen­te de igie­ni­za­re, efi­cien­ti­za­re și bună admi­nis­tra­re a șco­li­lor. În plus, intro­du­ce­rea amin­ti­tei Stra­te­gii ar agra­va şi mai mult situ­a­ţia dis­pe­ra­tă a copi­i­lor fără părinţi, care ar urma să fie edu­cați într-un spi­rit ina­dec­vat nevo­i­lor noas­tre sociale.

Publi­ca­ţi­i­le mai mult sau mai puţin şti­inţi­fi­ce pe tema edu­ca­ţi­ei paren­ta­le sunt, fireş­te, libe­re să expri­me dife­ri­te punc­te de vede­re, dar ipo­te­ze­le edu­ca­ţio­na­le aşa-zis „moder­nis­te“ nu pot şi nu tre­bu­ie să devi­nă obli­ga­to­rii într-un stat naţio­nal, inde­pen­dent şi democratic.

În con­clu­zie, Aca­de­mia Româ­nă con­si­de­ră că pro­iec­tul de Stra­te­gie de edu­ca­ţie paren­ta­lă este ino­port­un şi ina­dec­vat pen­tru învă­ţămân­tul şi edu­ca­ţia româ­ni­lor, meniți să-și con­ser­ve spe­ci­fi­cul națio­nal în cadru european.

Biro­ul Prezidiului

Aca­de­mi­ei Româ­ne, 06.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply