PAUL STOICA, un artist plastic desăvârșit! [Galerie FOTO]

1
1802

”Pasiu­nea lui Paul Sto­ica de a reda vizu­al locu­ri­le pe care le‑a vizi­tat s‑a con­ver­tit prin inter­me­di­ul acu­a­re­lei în pagini de jur­nal cita­din, în lucrări ale căror povești sunt atât de evi­den­te, încât pot fi la fel de bine și ale noastre. 

Îndemâ­na­rea cu care redă iden­ti­ta­tea și stră­lu­ci­rea unor col­țuri pito­rești, a unor sim­ple clă­diri sau a unor monu­men­te repre­zen­ta­ti­ve din Paris, Gua­da­la­ja­ra, Tole­do sau Sibiu, Bucu­rești, Man­ga­lia și Tul­cea, la care se ada­u­gă stă­pâ­ni­rea teh­ni­cii acu­a­re­lei și sim­țul orga­ni­ză­rii com­po­zi­țio­na­le echi­li­bra­te, s‑au con­ju­gat feri­cit în aces­te lucrări ale lui Paul. 

Printr‑o cro­ma­ti­că spe­ci­fi­că zone­lor geo­gra­fi­ce sau ano­tim­pu­ri­lor sur­prin­se, artis­tul impri­mă un anu­me aer vetust zone­lor ce mai păs­trea­ză încă ampren­ta vre­mu­ri­lor care au tre­cut pes­te ele, reu­șind să con­fe­re lucră­ri­lor sale un mag­ne­tism apar­te la care con­tri­bu­ie și o lumi­no­zi­ta­te dis­cre­tă ce ira­di­a­ză și între­geș­te cu o vibra­ție proas­pă­tă întrea­ga supra­fa­ță pic­tu­ra­lă”. (Poves­ti in acu­a­re­la, artar.ro/povesti-in-acuarela).

Adre­sa sa de Fb, aici: facebook.com/paul.stoica


N.red. După cum ne‑a măr­tu­ri­sit părin­te­le Dra­goș Cris­ti­an Buzea,Maestrul Paul Sto­ica, artist plas­tic ce stă­pâ­neș­te cu har desă­vâr­șit acu­a­re­la, cea mai difi­ci­lă teh­ni­că de pic­tu­ră, locu­ieș­te la Madrid, dar este și cetă­țean al Man­ga­li­ei! Este tatăl doam­nei Ramo­na Buzea, pro­fe­soa­ră de desen la Școa­la ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia. Putem afir­ma că talen­tul s‑a moș­te­nit în fami­lie. 🙂 Toa­tă sti­ma și admi­ra­ția noas­tră, fami­li­ei minunate!

Pe când o expo­zi­ție de artă și la Man­ga­lia, Maes­tre Paul Sto­ica? Vă aștep­tăm cu mare drag!


Man­ga­lia News, 11.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Lucrari minu­na­te ce trans­mit pri­vi­to­ru­lui zba­teri inte­ri­oa­re, fru­mu­seti fra­gi­le…, trairi inten­se…, vise…, caderi…, iubi­re…, regre­te…, dar din­co­lo de toa­te pre­zin­ta omul…, artis­tul, cu toa­te zba­te­ri­le sale. Mult suc­ces, inspi­ra­tie si mul­te expo­zi­tii! Mul­tu­mesc pen­tru ca existi!… Respect!

Leave a Reply