PÂRJOL ŞI ÎN CALIFORNIA! Zeci de mii de persoane evacuate

0
436
WRIGHTWOOD, CA - AUGUST 17: Flames sweep through a rural community at the Blue Cut Fire on August 17, 2016 near Wrightwood, California.. An unknown number of homes and businesses have burned and more than 80,000 people are under evacuation orders as the out-of-control wildfire spread beyond 30,000 acres and threatens to expand into the ski resort town of Wrightwood. (Photo by David McNew/Getty Images)
WRIGHTWOOD, CAAUGUST 17: Fla­mes swe­ep thro­u­gh a rural com­mu­ni­ty at the Blue Cut Fire on August 17, 2016 near Wri­gh­twood, Cali­for­nia.. An unk­nown num­ber of homes and busi­ne­s­ses have bur­ned and more than 80,000 peo­ple are under eva­cu­a­tion orders as the out-of-con­trol wil­d­fi­re spread beyond 30,000 acres and thre­a­tens to expand into the ski resort town of Wri­gh­twood. (Pho­to by David McNew/Getty Ima­ges)

Cuget Liber: Cel puţin o per­soa­nă a dece­dat, iar cel puţin alte trei per­soa­ne au fost răni­te, în urma unui incen­diu de vege­ta­ţie care a dis­trus zeci de clă­diri în nor­dul sta­tu­lui ame­ri­can Cali­for­nia, forţând mii de oameni să-şi pără­seas­că locu­inţe­le, infor­mea­ză site-ul pos­tu­lui ABC News.

Incen­di­ul a dis­trus mai mul­te clă­diri din loca­li­tă­ţi­le Shas­ta şi Keswi­ck şi a ajuns la peri­fe­ria ora­şu­lui Red­ding.

Incen­di­ul “dis­tru­ge totul în calea lui”, a decla­rat Scott McLean, un pur­tă­tor de cuvânt al ser­vi­ci­u­lui de pom­pieri Cal Fire.

Este un zid de flă­cări”, a adă­u­gat ofi­ci­a­lul.

Cum incen­di­ul s‑a răs­pân­dit rapid, mulţi oameni au fost nevo­iţi să-şi pără­seas­că în gra­bă locu­inţe­le, pom­pie­rii inter­ve­nind pen­tru a aju­ta la eva­cu­a­rea cât mai rapi­dă a locu­i­to­ri­lor.

McLean a decla­rat joi sea­ră că echi­pe­le de sal­va­re au des­co­pe­rit cada­vrul unui ope­ra­tor de bul­do­zer care fuse­se anga­jat să cureţe vege­ta­ţia din calea incen­di­u­lui. Flă­că­ri­le însă au cuprins bul­do­ze­rul în care aces­ta se afla.

Trei pom­pieri şi mai mulţi civili au sufe­rit arsuri, însă sta­rea răni­ţi­lor nu este cunos­cu­tă în acest moment, a mai decla­rat McLean.

Incen­di­ul a izbu­c­nit luni, însă s‑a extins puter­nic în zile­le urmă­toa­re, evo­lu­ţie favo­ri­za­tă de tem­pe­ra­tu­ri­le ridi­ca­te, vânt puter­nic şi nive­lul redus al pre­ci­pi­ta­ţi­i­lor.

Se cre­de că incen­di­ul a izbu­c­nit în urma “defe­cţiu­ni­lor teh­ni­ce sufe­ri­te de un vehi­cul”, a trans­mis Cal Fire, fără a oferi mai mul­te deta­lii. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply