Opinia unei mame:
‘Nu susțin că fiecare autist este un Einstein, Darwin sau Newton, Beethoven, Mozart sau Kant, dar cred că a sosit timpul să facem mai mult pentru aceste persoane’

0
445

”Timp de o sap­ta­ma­na, multi din pri­e­te­nii mei s‑au lau­dat cu note­le mari de la Bac ale celor din fami­lia lor. Ii feli­cit pe toti. Este cu ade­va­rat o mare rea­li­za­re ca unul din mem­brii fami­li­ei tale sa se poa­ta lau­da cu o rea­li­za­re deo­se­bi­ta. Eu ma voi lau­da cu un 6,53. Veti spu­ne ca este o nota mica. Ei bine, aflati ca pen­tru fiul meu este o nota imen­sa. Iar pen­tru mine este o feri­ci­re enor­ma ca a fost in masu­ra sa il obti­na! De ce? Pen­tru ca fiul meu a fost autist si este in tota­li­ta­te recu­pe­rat. Iar aceas­ta medie nu a fost obti­nu­ta ori­un­de ci la pro­fi­lul mate-info, adi­ca la pro­fi­lul la care se face cea mai grea mate­ma­ti­ca.

Rea­li­za­rea lui nu se dato­rea­za in nici un caz sis­te­mu­lui nos­tru de inva­ta­mant. Pot spu­ne ca este o minu­ne de la Dum­ne­zeu. La ea au con­tri­bu­it pro­fe­so­rii lui care au inte­les din pri­mul an pro­ble­ma cu care se con­frun­ta. Pe atunci autis­mul i se trans­for­ma­se intr‑o for­ma de ADHD

De ce spun ca pro­fe­so­rii au con­tri­bu­it esen­ti­al la recu­pe­ra­rea lui? Ar fi putut sa il exclu­da, sa il aban­do­ne­ze, sa il umi­leas­ca. Dar si-au dove­dit cali­ta­tea de ade­va­rati das­cali si l‑au silit sa devi­na nor­mal. In spe­cial diri­gin­ta a scos untul din el. Putea in tim­pul asta sa se ocu­pe de pre­ten­den­tii la 10 pe linie dar ea a inves­tit foar­te mult in fiul meu. Pen­tru mine, ceea ce a facut pen­tru Gri­go­re valo­rea­za mai mult decat 10 pe linie. Ceea ce vreau sa va spun este de fapt cu totul alt­ce­va.

De‑a lun­gul ani­lor am fost nevo­ita sa inte­rac­tio­nez cu nenu­ma­rati spe­cia­listi care se ocu­pa de copii cu tul­bu­rari cu spec­tru autist. Toti intr-un glas spun ca marea majo­ri­ta­te a aces­tor copii ar putea fi recu­pe­rati, daca sis­te­mul nos­tru s‑ar ali­nia la sis­te­mul euro­pean. In tari­le euro­pe­ne cadre­le didac­ti­ce, medi­ca­le etc. au obli­ga­tia sa iden­ti­fi­ce ast­fel de cazuri pen­tru ca recu­pe­ra­rea sa incea­pa cat mai devre­me.

La noi asa ceva nu prea se intam­pla. Desi exis­ta per­so­nal spe­cia­li­zat. Exis­ta chiar si un spi­tal in Titan care se ocu­pa spe­cial de ast­fel de copii. In plus, la noi, exis­ta chiar si parin­ti care nici nu vor sa admi­ta ca unul din copi­ii lor ar avea nevo­ie de aju­tor de spe­cia­li­ta­te. 

Una din pro­ble­me­le cu care m‑am con­frun­tat a fost ace­ea ca nu am reu­sit sa con­ving pe nimeni ca este nevo­ie ca subiec­te­le pen­tru exa­me­ne­le de capa­ci­ta­te sau baca­la­u­re­at sa fie ela­bo­ra­te pen­tru ei intr‑o for­ma spe­cia­la. Sa con­ti­na exact ace­lea­si subiec­te, dar enun­tu­ri­le sa se faca “pe lim­ba lor”.

In occi­dent se prac­ti­ca asta de multi ani si cu rezul­ta­te exce­len­te. Sunt inte­grati in cir­cu­i­tul soci­al si pro­fe­sio­nal oameni cu abi­li­tati si apti­tu­dini deo­se­bi­te. Iar pro­ble­ma nu este de loc una de negli­jat in con­di­ti­i­le in care sunt foar­te multi copii cu ast­fel de pro­ble­me. 

Nu sus­tin ca fie­ca­re autist este un Ein­ste­in, Darwin sau New­ton, Bee­tho­ven, Mozart sau Kant, dar cred ca a sosit tim­pul sa facem mai mult pen­tru aces­te per­soa­ne.

Feli­ci­tari, Gri­go­re!! Daca ai reu­sit sa invingi mons­trul asta, vei reu­si ori­ce alt­ce­va îți dores­ti sa faci in via­ta. Ai cre­din­ta in Dum­ne­zeu si ai cre­din­ta in tine. Cele­lal­te pro­ble­me, une­ori sunt deta­lii care ne fac via­ta mai pal­pi­tan­ta si mai fru­moa­sa!”

Ursu Danie­la, mama lui Gri­go­re, Dorohoi, 10.07.2018.


N.red. Vă invi­tăm să citiți comen­ta­ri­i­le pe mar­gi­nea pos­tă­rii doam­nei Danie­la Ursu. Sunt pes­te 2.500 de comen­ta­rii admi­ra­bi­le, până acum! Din­tre ele, iată câte­va:

Ele­na Dia­co­nu: Feli­ci­tări. Esti minu­nat și iți doresc mult, mult suc­ces in vii­tor și sunt sigu­ră că o să reu­șești, iar pe dum­ne­a­voas­tră doam­nă, va feli­cit pen­tru cuvin­te­le fru­moa­se.


Pop Dori­na: Feli­ci­tari!!!! Cuvin­te­le, ori­cat de fru­moa­se ar fi, palesc in fata unei ast­fel de rea­li­zari. Bra­vo­o­o­oo!


Mari­a­na Văs­că­u­ţea­nu: Feli­ci­tãri, lui Gri­go­re, mamei si das­cã­li­lor care au demon­strat cã autis­mul poa­te fi invins! Bra­vo! 🍀


Tama­ra Ren­ghea: Mă înclin in fața dum­ne­a­voas­tră, doam­nă. Feli­ci­tări, dum­ne­a­voas­tră, băi­a­tu­lui și pro­fe­so­ri­lor! Am avut pacienți și stiu cât de greu se lucrea­ză cu acești copii!
Dar stiu de ase­me­nea cat de iubi­tori și deș­tepți sunt. Și mai stiu că atunci când ai feri­ci­rea să pătrunzi in lumea lor și să‑i înțe­legi, simți că ai cunos­cut niș­te oameni deo­se­biți de la care ai foar­te mult de învă­țat. Întot­dea­u­na am mili­tat pen­tru cre­e­rea unui “Pro­gram de sănă­ta­te” de către Minis­te­rul Sănă­tă­ții, pen­tru ca părin­ții să nu mai plă­teas­că recu­pe­ra­rea aces­tor copii spe­ciali. Ar avea sur­pri­za să des­co­pe­re genii! Res­pec­tul meu, sti­ma­ta doam­na. Mi-au dat lacri­mi­le citind ce ati scris. Pare un text scris de ori­ce om obis­nu­it din aceas­ta tara, dar noi stim ca nu este. Rezul­ta­tul copi­lu­lui dum­ne­a­voas­tra inseam­na enorm de mul­ta mun­ca, per­se­ve­ren­ta si iubi­re. Va mul­tu­mesc pen­tru ca nu v‑ati lasat invin­sa de un sis­tem inu­man si ati lup­tat sa daru­i­ti lumii un ado­les­cent cu vise si rea­li­zari ca toti cei­lalti copii.


Dana CotaSin­ce­re feli­ci­tări! Știu ce înseam­nă sa măsori (atât cât poti de obiec­tiv) fie­ca­re pas in fata, fie­ca­re amă­nu­nt care pen­tru cei din jurul tău nu înseam­nă aproa­pe nimic, însă tu știi ca este un mare pro­gres! FELICITĂRI!!!


Far­cas Jumo­lea Iuli­a­na: Doam­nă, pen­tru fap­tul ca fiul dum­ne­a­voas­tră a fost autist, dar s‑a recu­pe­rat în tota­li­ta­te nici nu ar tre­bui sa men­țio­nați nota. El este un înving­ă­tor de Nota 10, la fel cum sun­teți și dum­ne­a­voas­tră și cei care au con­tri­bu­it la pro­gre­sul lui.


Maria Moca­nu: Res­pect, sti­ma­tă doam­nă! Dumezeu să fie ală­tu­ri de fiul si fami­lia dum­ne­a­voas­tră si să va adu­că numai bucu­rii si rea­li­zari! Pen­tru vii­tor, sănă­ta­te si mult suc­ces, Gri­go­re!


Man­ga­lia News, 11.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply