OMAGIU sculptorului PETER JECZA. Casa Jecza, cea mai mare Galerie de Artă contemporană din România [Foto/VIDEO]

0
1297

Peter JECZA, sculp­tor, pro­fe­sor de sculp­tu­ră la Facul­ta­tea de Arte a Uni­ver­si­tă­ții de Vest din Timi­șoa­ra, Româ­nia. Năs­cut în 16 octom­brie 1939 la Sf. Ghe­or­ghe, jude­țul Cova­s­na, Româ­nia, d. 24 mar­tie 2009, Timi­șoa­ra.

Înce­pând cu anul 1972, sculp­to­rul Peter Jec­za a avut un număr foar­te mare de expo­zi­ții, cu pre­că­de­re în stră­i­nă­ta­te, mai pre­cis în Ger­ma­nia. Seria de expo­zi­ții per­so­na­le este des­chi­să la 14 mai 1972 la Gale­ria „Palet­te“ din loca­li­ta­tea ger­ma­nă Wupper­tal. Aceas­tă pri­mă expo­zi­ție per­so­na­lă a fost des­chi­să publi­cu­lui până la 30 iunie și a cuprins un număr mare de expo­na­te rea­li­za­te de sculp­tor.

În Româ­nia, pri­ma sa expo­zi­ție va avea loc un an mai târ­ziu, în 1973, la Gale­ria „Apo­l­lo“ din Bucu­rești. Seria expo­zi­ți­i­lor sale con­ti­nuă, în spe­cial în Ger­ma­nia, în ora­șe ca Ber­lin, Düs­sel­dorf, Essen, Köln. În Româ­nia, Jec­za expu­ne doar în Bucu­rești, Timi­șoa­ra, Cluj și Lugoj. În țară ulti­ma sa expo­zi­ție va fi în 1996 la Gale­ria „Dure“ din Timi­șoa­ra, iar în stră­i­nă­ta­te, în 1997, la Gale­ria „Il Qua­dro“ din Aachen, Ger­ma­nia. (Mai mul­te date din bio­gra­fia sculp­to­ru­lui Peter Jec­za, puteți afla aici).

300 de metri patrati de spa­tiu expo­zi­tio­nal si pes­te 500 de sculp­turi. Cre­a­tă pen­tru a oma­gia dra­gos­tea pen­tru artă a sculp­to­ru­lui Peter Jec­za, Casa Jec­za, apar­ti­ne mai mult vizi­ta­to­ri­lor decât fami­li­ei aces­tu­ia. Casa Jec­za este des­chi­sa tutu­ror celor care vor sa se expri­me prin arta sau celor care sunt inte­re­sati sa vada cre­a­ti­i­le artis­ti­lor. Intra­rea este gra­tu­i­ta si ori­ci­ne se poa­te plim­ba prin casa pli­na de lucrari.”


Sculp­to­rul Peter Jec­za din Timi­soa­ra (sur­sa: arhi­va TVR Publi­cat pe 1 nov. 2017).

Peter Jec­za — sculp­tu­ra si sim­fo­nia Tri­a­de, de Remus Geor­ges­cu:

(Un video edi­tat de Andrei Jec­za, fiul sculp­to­ru­lui).

Din dorin­ta de a publi­ca onli­ne sim­fo­nia Tri­a­de (In memo­ri­am 1989) de Remus Geor­ges­cu si for­ma in care a luat aceas­ta nas­te­re, am rea­li­zat acest video care ala­tu­ra sculp­tu­ra tata­lui meu, Peter Jec­za, de cate­va mar­tu­rii extra­se din dife­ri­te inter­viuri, fil­mari rea­li­za­te de Olim­piu Vuia, la doua din­tre cele mai recen­te expo­zi­tii Peter Jec­za, gan­di­te de Sori­na Jec­za la Muze­ul de Arta din Crai­o­va si Muze­ul Pala­te­le Bran­co­ve­ne­s­ti Mogo­soa­ia si Sim­fo­nia Tri­a­de, inspi­ra­ta de sculp­tu­ri­le lui Peter Jec­za.

Ii mul­tu­mesc pe aceas­ta cale maes­tru­lui Remus Geor­ges­cu pen­tru aceas­ta cutre­mu­ra­toa­re si in acea­si timp inspi­ran­ta com­po­zi­tie a sa, care nu doar imi adu­ce amin­te atat de viu de vita­li­ta­tea si pro­fun­zi­mea lucra­ri­lor lui tata, dar mai ales, tra­du­ce muzi­cal, cum putini au reu­sit, un lim­baj in altul. Un expe­ri­ment vizu­al, muzi­cal si sculp­tu­ral.


Des­pre Fun­da­ția Inte­rart TRIADE

Acti­vi­ta­tea fun­da­ţi­ei con­ti­nuă într‑o for­mă insti­tu­ţio­na­lă pre­o­cu­pă­ri­le fami­li­ei Jec­za din ulti­mii zece ani de a coa­gu­la, în jurul artei prac­ti­ca­te de sculp­tor, alte for­me de expre­sie şi de a crea, ast­fel, un spa­ţiu de inter­co­mu­ni­ca­re artis­ti­că. ín acest mod se revi­ta­li­zea­ză o mai veche tra­di­ţie a „case­lor de arti­şti”, ade­vă­ra­te nuclee de cul­tu­ră. Aceas­tă par­ti­cu­la­ri­ta­te a mar­cat struc­tu­ra acti­vi­tă­ţi­lor ini­ţi­a­te de fun­da­ţie, păs­trând carac­te­rul per­so­na­li­zat fami­li­al al aces­te­ia, inte­re­sul pen­tru sculp­tu­ră şi valoa­rea de comu­ni­ca­re inte­rar­tis­ti­că.

Fun­da­ţia Inte­rart TRIADE, al cărei pre­șe­din­te este Sori­na Jec­za, soția regre­ta­tu­lui sculp­tor Peter Jec­za, şi‑a struc­tu­rat acti­vi­ta­tea în mod fle­xi­bil, pe mai mul­te pro­gra­me: fie­ca­re pro­gram desfă­şoa­ră mai mul­te pro­iec­te spe­ci­fi­ce, în fun­cţie de pon­de­rea pe care pro­gra­mul o are în cadrul insti­tu­ţi­ei. La rân­dul ei, pon­de­rea pro­gra­me­lor se poa­te modi­fi­ca, mode­lân­du-se după struc­tu­ra situ­a­ţi­i­lor con­cre­te.

Mai mult, pe facebook.com/JeczaGallery

Citiți și: pressalert.ro/2017/05/timisoara-uitata-peter-jecza-unul-dintre-cei-mai-importanti-artisti-ai-orasului-ultimul-secol-foto/

Sori­na Jec­za-Iano­vici: „Fun­da­ţia TRIADE este des­chi­să unei comu­ni­tă­ţi apar­te” 


MN: Cu alea­să sti­mă, dedi­căm acest arti­col dis­tin­sei doam­ne Sori­na Jec­za și lui Andrei Jec­za, fiul sculp­to­ru­lui Peter Jec­za. În memo­ria celui care a fost Omul, Das­că­lul, Maes­trul Peter Jec­za, cel care ne‑a îndru­mat pașii pe calea Fru­mo­su­lui artis­tic și a Ome­ni­ei, în anii stu­den­ți­ei de la Timi­șoa­ra… (Tra­ian Lupu, pro­fe­sor de Arte). 


Man­ga­lia News, 29 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply