Noul ambasador al SUA la București propus de Casa Albă este un avocat născut în România

0
298
Booking.com

Preşe­din­te­le ame­ri­can Donald Trump l‑a nomi­na­li­zat pen­tru pos­tul de amba­sa­dor al Sta­te­lor Uni­te la Bucu­reşti pe Adri­an Zuc­ker­man, un avo­cat care la vâr­sta de 10 ani a emi­grat din Româ­nia în SUA şi care este vor­bi­tor flu­ent de româ­nă, infor­mea­ză News.ro.

Con­form unui comu­ni­cat al Casei Albe, Trump şi‑a anu­nţat marţi intenţia de a‑l nomi­na­li­za pe Adri­an Zuc­ker­man în pos­tul de amba­sa­dor extra­or­di­nar şi ple­ni­po­tenţi­ar al Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii în Româ­nia, post în care l‑ar înlo­cui pe actu­a­lul amba­sa­dor, Hans Klemm.

Pro­pu­ne­ri­le de amba­sa­dori pe care le face pre­șe­din­te­le ame­ri­can tre­bu­ie să pri­meas­că vali­da­rea Con­gre­su­lui. Ast­fel, Adri­an Zuc­ker­man va fi audi­at în Comi­sia pen­tru rela­ții exter­ne din Sena­tul ame­ri­can și apoi va fi con­fir­mat prin vot des­chis de Senat. Ulte­ri­or, el va depu­ne jur­mămân­tul în fața secre­ta­ru­lui de stat ame­ri­can și va veni în Româ­nia unde îi va pre­zen­ta pre­șe­din­te­lui scri­so­ri­le de acre­di­ta­re. În cazul amba­sa­do­ru­lui în exer­ci­țiu, Hans Klemm, tot acest pro­ces a durat șase luni.

Cine este Adri­an Zuc­ker­man

Con­ti­nu­a­rea, pe digi24.ro/stiri (sur­sa foto: twitter.com).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele