Nimeni nu a fost in pericol, în niciun moment, la Festivalul Mamaia Copiilor 2018

0
261

Comu­ni­cat de pre­să: Nimeni nu a fost in peri­col, în niciun moment, la Fes­ti­va­lul Mama­ia Copi­i­lor 2018.

Avansce­na de la Fes­ti­va­lul Mama­ia Copi­i­lor a cedat, din cau­za unor fac­tori cumu­la­tivi. Din cau­za plo­i­lor abu­n­den­te, ce au înce­put din data de 5 iulie, a umeze­lii și a pre­siu­nii exer­ci­ta­te de copi­ii care au sărit pe sce­nă de bucu­rie, pla­ca de 4 pe 4 metri a cobo­rât, ca o tra­pă, 20 de cm pes­te avansce­na pro­priu-zisă. Aces­tea au fost situ­a­ți­i­le nepre­vă­zu­te ce au con­dus la acest inci­dent, în urma căru­ia nimeni nu a avut nimic de sufe­rit.

Struc­tu­ra sce­nei nu a fost afec­ta­tă, toc­mai de ace­ea Gala de pre­mi­e­re a putut con­ti­nua, fără pro­ble­me, și nicio per­soa­nă nu a mai avut acces la zona afec­ta­tă, ca măsu­ră de secu­ri­ta­te.

Pe tot par­cur­sul fes­ti­va­lu­lui au fost pre­zen­te echi­pe de la Cru­cea Roșie și echi­pe spe­cia­li­za­te pen­tru cazuri de urgen­ță.

Liviu Mano­la­che: „Ne cerem scu­ze pen­tru aceas­tă situ­a­ția neplă­cu­tă, dar vă asi­gu­răm ca nimeni, timp de șap­te zile, nu a sufe­rit neplă­ceri, ori să îi fie pusă inte­gri­ta­tea în peri­col“.


Man­ga­lia News, 17.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply