Mircea M. Ionescu:
VISUL S‑A TERMINAT!… FRANȚA a luat, la pas, Mondialul rus, CROAȚIA rămâne Regina Vieții!

0
381

Mir­cea M. Ione­scu: Încă un Mondi­al văzut de-aca­să! (23).
VISUL S‑A TERMINAT!… FRANȚA a luat, la pas, Mondi­a­lul rus, CROAȚIA rămâ­ne Regi­na Vie­ții!

…S‑a înche­iat Mondi­a­lul Kaza­ciok. Cel cu recor­dul de „bom­be”. Cu o Fina­lă nebă­nu­i­tă, la Mosco­va, Fran­ța-Croa­ția, câști­ga­tă la pas de „Coco­șul galic”, cu 4–2 (2–1). După 20 de ani, al doi­lea titlu mondi­al pen­tru Fran­ța, meri­tat, tru­pa lui Des­champs repre­zin­tă o Gene­ra­ție de mare valoa­re, cu gre­u­ta­te, fără, însă, să facă, astăzi, un „joc mag­ni­fic”, cum am auzit un comen­ta­tor pe final de meci. Băie­ții de la Paris erau favo­riți și astăzi, chiar dacă super­ba tru­pă din Zagreb făcu­se un Mondi­al incre­di­bil.

Numai că mare­le dez­a­van­taj al croa­ți­lor era obo­sea­la, ampli­fi­ca­tă de cele trei meciuri cu pre­lun­giri și penal­ty-uri (trei meciuri X 30 de minu­te = 90 de minu­te, adi­că o par­ti­dă în plus!). Semn logic că „zaru­ri­le tre­bu­iau arun­ca­te” în pri­ma repri­ză! Asta ști­au, pro­ba­bil, arbi­trul argen­ti­nian Pita­na (o șul­fă cu flu­ier!) și mai-marii de la FIFA care au supra­ve­ghe­at noul ali­bi numit VAR.

Așa că, în min. 18, cen­tra­lul par­șiv a dic­tat o lovi­tu­ră libe­ră CARE NU A FOST, la cam 25 de metri, late­ral dreap­ta, exce­len­tul Gri­e­zmann a tri­mis per­fect min­gea în mij­lo­cu­lui care­u­lui mare, unde Pogba era în ofsaid, nesem­na­li­zat, dar, nea­ten­ția lui Man­d­zu­kici l‑a făcut să tri­mi­tă min­gea în pro­pria poar­tă: 1–0 pen­tru fran­cezi, întâi­ul auto­gol în cele 21 de fina­le ale Cupei Mondi­a­le!…

…Nefe­ri­ci­tul vârf al lui Juven­tus, care adu­se­se vic­to­ria cu Anglia, a încer­cat rapid să-și spe­le ruși­nea, s‑a zbă­tut cu valo­ro­șii fun­dași fran­cezi, numai că, în min.25, masi­vul ata­cant croat a fost trân­tit în care­ul fran­cez, penal­ty CLAR, dar nu‑l acor­dă nici Pita­na cel orb, nu inter­vi­ne nici VAR!?! Noroc pen­tru spec­ta­col, că, în min.28, bra­vii croați revin pen­tru a patra oară în ulti­me­le par­ti­de în care au fost con­duși, și Peri­sici reu­șeș­te o fază de maes­tru, își face min­ge pe picio­rul stâng și, de la 15 metri, prin­de o ghiu­lea fără repli­că: 1–1!

Fran­ța știe, însă, că acești croați for­mi­da­bili nu tre­bu­ie lăsați să mai schim­be tabe­la și au tre­cut la con­tra­a­tac. Nu i‑a mai aju­tat nici cen­tra­șul și aca­rul pirat Mai­da­na, ci un croat, Vida, care, nemar­cat de nimeni, a tri­mis incon­ști­ent, impar­do­na­bil, în cor­ner, min­gea, cu…capul, de la 30 de metri!?! Lovi­tu­ră de la colț care se ter­mi­nă cu altă nea­ten­ție majo­ră a exce­len­tu­lui Peri­sici, în fața por­ta­ru­lui său, unde nu-și lipeș­te mâna și comi­te henț. PENALTY CLAR. Șme­che­ra­șul de la cen­tru tace chi­tic, jucă­to­rii fran­ce­zii pro­tes­tea­ză, până la urmă aflăm că exis­tă și un VAR, aco­lo, sus, de data aceas­ta cer­ce­tea­ză faza, în joc era Fran­ța, doar, nu‑i așa, dom­nu­le Infan­ti­no (șef FIFA!)?! Minu­na­tul Gri­e­zmann nu poa­te rata exe­cu­ția de la 11 metri și e 2–1 pen­tru „Les Ble­us”! 

…La relu­a­re, Visul croat se des­tra­mă văzând cu ochii, ero­ii din meciu­ri­le ante­ri­oa­re sunt obo­siți, în timp ce fran­ce­zii pe val dau o lec­ție de orga­ni­za­re a jocu­lui și de prag­ma­tism, ducân­du-se rapid la un… nebă­nu­it, nici de ei, poa­te, 4–1 !!! Pen­tru că, după o ulu­i­toa­re cur­să a vite­zis­tu­lui Mba­ppe, des­chis fan­tas­tic de Pogba, în min. 59, fun­da­șii lui Dalici se pre­ci­pi­tă, nu pot dez­a­mor­sa faza fier­bin­te, min­gea va fi pier­du­tă, în careu, de Gri­e­zmann, dar va ajun­ge în afa­ra care­u­lui mare, la 18 metri, de unde Pogba va pin­de un tun necru­ță­tor: 3–1.

Pes­te șase minu­te, „les jeux sont faits”: Mba­ppe prin­de și el un șut…nemuritor, de la 22 de metri, iar tabe­la râde pen­tru fran­cezi, plân­ge sub ploa­ie grea pen­tru croați: 4–1!!! La Paris, pe Mari­le Bule­var­de, s‑a por­nit Nebunia…Ospățul cu goluri nu s‑a ter­mi­nat pe “Luj­ni­ki”, con­ti­nuă după gre­șe­a­la de Gâgă a exce­len­tu­lui, alt­fel, por­tar Llo­ris, care a vrut să‑l dri­ble­ze pe Man­d­zu­kici, la 6 metri, însă a gafat ca în cur­tea șco­lii și croa­tul și‑a spă­lat auto­go­lul: 4–2!…

Acum, chiar nu se mai poa­te întâm­pla nimic, chiar dacă, în min.83, ca la o coman­dă de geam­baș, Raki­tici e oprit fals din cur­sa spre poar­ta fran­ce­ză, așa să nu se petrea­că vreo minu­ne, nedo­ri­tă, aco­lo, sus, la loja cu don Infan­ti­no și VAR-ul lui pătat! Ploa­ia vrea să spe­le totul de rele, iar, dacă Fes­ti­vi­ta­tea din des­chi­de­rea Fina­lei a fost o splen­doa­re, având prin­tre inter­preți nume gre­le — Nic­ky Jam, Ronal­dinho, Will Smi­th, Istrefi -, Gala Pre­mi­e­rii s‑a ținut sub o toren­ți­a­lă de i‑a murat pe toți, inclu­siv pe dis­tin­sa Doam­nă Pre­șe­din­te a Croa­ți­ei, Kolin­da Kita­ro­vici, din moment ce, două-trei minu­te, n‑a exis­tat decât o umbre­lă, fireș­te, doar pen­tru Țarul Putin!

…Feli­ci­tări, Fran­ța, ai câști­gat pe merit! 

…Pre­țu­i­re, Croa­ția, Regi­na Vie­ții! Pen­tru că mai toți din­tre jucă­to­rii vice-cam­pi­oa­nei mondi­a­le de astăzi, s‑au năs­cut și cres­cut prin­tre obu­ze, rafa­le de gloan­țe, sune­te sinis­tre de alar­mă anti­a­e­ri­a­nă, în acel cum­plit răz­boi de zece ani din fos­ta Iugo­sla­via. Pen­tru mine, minu­na­ții fotba­liști croați de astăzi repre­zin­tă un tri­umf asu­pra mor­ții, încât numesc aceas­tă subli­mă Națio­na­lă croa­tă, o REGINĂ A VIEȚII!

STATISTICĂ FIFA. FRANȚA-CROAȚIA. *ȘUTURI: 7–14 (pe spa­ți­ul por­ții: 6–4); *CORNERE: 2–6; *PASE: 285–529; *POSESIE: 34%-66%. FAULTURI: 13–13. CARTONAȘE GALBENE: 2–1.

*CEL MAI BUN JUCĂTOR AL TURNEULUI FINAL: LUKA MODRICI (CROAȚIA),
*CEL MAI TÂNĂR MARCATOR LA MONDIAL: KYLIAN MBAPPE (FRANȚA),
*CEL MAI BUN PORTAR: THIBAUT COURTOIS (BELGIA),
*GOLGETERUL EDIȚIEI 2018: HARRY KANE (ANGLIA).

Mir­cea M. Ione­scu, Dumi­ni­că, 15 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply