Mircea M. Ionescu:
ANGLIA-BREXIT! CROAȚIA-UN VIS!…
Stimată Doamnă Kolinda Kitarovici, lăsați NATO și (re)veniți la Fotbal! Aveți o Națională stelară!

0
419

Mir­cea M. Ione­scu: Încă un Mondi­al văzut de-aca­să! (21). ANGLIA-BREXIT!
CROAȚIA-UN VIS!… Sti­ma­tă Doam­nă Kolin­da Kita­ro­vici, lăsați NATO și (re)veniți la Fotbal! Aveți o Națio­na­lă ste­la­ră!

…Sea­ră de Vis, îna­in­tea Fina­lei Mondi­a­lu­lui-Kaza­ciok! O ade­vă­ra­tă semi­fi­na­lă! Fran­ța, cali­fi­ca­tă, asea­ră, fără stră­lu­ci­re, își aștep­ta riva­lul după due­lul Croa­ția-Anglia. După pri­ma repri­ză, fiii per­fi­du­lui Albion păreau că vor juca o nouă Fina­lă după…52 de ani!

Au des­chis sco­rul rapid, în min.5, când Tri­ppier, de la Tot­tenham, a trans­for­mat impe­ca­bil o lovi­tu­ră libe­ră de la mar­gi­nea care­u­lui mare, la un fault comis de căpi­ta­nul Luka Modrici, intrat greu în joc.

Bri­ta­ni­cii vor domi­na actul I, croa­ții vor fi de de nere­cu­nos­cut, dar gol­ge­te­rul la zi Kane tri­mi­te în bară (min.30), iar croa­ții, deși au pose­sia, nu ame­nin­ță care­ul insu­lar și totul pare că e un Xerox al modes­tei semi­fi­na­le Fran­ța-Bel­gia 1–0, când “coco­șul galic” a des­chis sco­rul și a lup­tat (reu­șind!) să‑l ape­re. Numai că, în noap­tea asta, jocul alt­fel s‑a petre­cut…

…Fie și lip­siți de talis­ma­nul Kolin­da Gra­bar Kita­ro­vici, pre­șe­din­ta țării cu 4,2 mili­oa­ne de locu­i­tori, care nu a mai putut fi pre­zen­tă în tri­bu­nă, fiind obli­ga­tă să par­ti­ci­ple la Sum­mi­tul NATO, lup­tă­to­rii lui Zla­tko Dalici vor renaș­te după pri­ma pau­ză, ca ero­ul din poves­te care a mân­cat jar, și vor reu­și o per­for­man­ță ISTORICĂ! Vor ata­ca agre­siv cu fun­da­șii, vor ega­la în min.69, prin Peri­sici, de la Inter Mila­no, cu o sări­tu­ră a la Ibra­hi­mo­vici, mar­când cu picio­rul de la vre­un metru înăl­ți­me! Ace­lași superb jucă­tor va avea pes­te numai trei minu­te o BARĂ, ca Rebici să tri­mi­tă direct în por­tar!

…Pre­lun­gi­ri­le, a treia…serie isto­vi­toa­re pen­tru băie­ții cu bule­ti­ne de Zagreb, dar legi­ti­mați la mari­le echi­pe ale Euro­pei (Real Madrid, Bar­ce­lo­na, Atle­ti­co Madrid, Liver­po­ol, Juve­nus, Milan, Inter, Napoli, Fio­ren­ti­na, Scha­l­ke 04 etc.) vor înce­pe cu mare ghi­nion pen­tru bri­ta­nici, căci, în min. 97, Vrsa­li­ko, de la Atle­ti­co Madrid, va scoa­te de pe linia por­ții min­gea care‑i ducea echi­pa în Iad!…

Dar, pes­te 9 minu­te, “Omul meci­u­lui”, de depar­te, Ivan Peri­sici, de la Inter­na­zio­na­le, va cen­tra ca pe com­pu­ter, în care­ul mic al Angli­ei, de unde ine­pu­i­za­bi­lul Mario Man­d­zu­kici (Juven­tus) îl va învin­ge, din care­ul mic, pe exce­len­tul Pic­k­ford: 2–1 pen­tru Croa­ția, Echi­pă de lup­tă, cu atâ­tea ste­le, care nu mai poa­te pier­de Fina­la, moment isto­ric pen­tru o Țară care are tot atâ­ția locu­i­tori (4,2 mili­oa­ne) câți jucă­tori legi­ti­mați la fotbal are Anglia, Bre­xit și la fotbal, în aceas­tă sea­ră!

…Aș și vrut să scriu că arbi­trul par­ti­dei, un turc uns cu toa­te ali­fi­i­le, jucă­tor la caci­al­ma, Cakir, și‑a dat ara­ma pe față, când, în pri­ma repri­ză a tras cu engle­zii (refu­zând și con­sul­ta­rea la VAR a unui fault în careu asu­pra lui Lovren, în min.45)!

La 1–1, oto­ma­nul cu nai în loc de flu­ier, va tre­ce cu vede­rea ori­ce fault al croa­ți­lor… Voiam să‑l mai rog pe unul din­tre comen­ta­to­rii TV să-și ascul­te comen­ta­ri­ul ca să înțe­lea­gă că, deși fie­ca­re avem sim­pa­ti­i­le noas­tre, când ajun­gem în fața unui micro­fon sau al unui pix ce intră în comu­ni­ca­re cu unul, doi, o sută, o mie de oameni, are obli­ga­ția să fie OBIECTIV.

…Voi înche­ia, însă, aces­te rân­duri de noap­te feri­ci­tă (mi-au ieșit foar­te bine ana­li­ze­le de Can­cer!), cu bucu­ria de a fi scris în acest spa­țiu, la înce­pu­tul tur­ne­u­lui final, că văd Croa­ția în lup­ta pen­tru Podi­um! Și, în mod spe­cial, pen­tru a sub­li­nia un FAPT cu sem­ni­fi­ca­ții cla­re! Pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Croa­te de Fotbal nu este nimeni altul decât fos­tul vârf de eli­tă, Davor Șuker, stea în Mondi­a­lul 1998, când ne‑a tri­mis Națio­na­la noas­tră de suflet Aca­să, unde pre­si­den­tul FRF este un nei­ca-nimeni cu spri­jin poli­tic!

Con­clu­zia: noi tot în fața tele­vi­zoa­re­lor, Croa­ția, în fina­la de dumi­ni­că 15 iulie, cu Fran­ța, la Mosco­va!

STATISTIC, CROAȚIA-ANGLIA: *ȘUTURI: 22–11 (pe spa­ți­ul por­ții: 7–2). *CORNERE: 8–4. *POSESIE: 56%-44%.

Mir­cea M. Ione­scu, 11.07.2018.


Man­ga­lia News, 12.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply