Mesajul ministrului Apărării, Mihai Fifor, cu ocazia zilei de 4 iulie, Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii

0
296

Fifor Mihai: ”Îmi face o deo­se­bi­tă plă­ce­re să trans­mit astăzi, de 4 iulie, Ziua Națio­na­lă a Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, în nume­le între­gu­lui per­so­nal al Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le, cele mai cal­de gân­duri și feli­ci­tă­ri­le noas­tre sin­ce­re ali­a­ți­lor și par­te­ne­ri­lor noș­tri ame­ri­cani.

Din­co­lo de garanţi­i­le de secu­ri­ta­te pe care le are ţara noas­tră prin apar­te­nenţa sa la NATO, soli­dul Par­te­ne­ri­at Stra­te­gic pe care Româ­nia l‑a dezvol­tat cu SUA se con­sti­tu­ie, pe dimen­siu­nea de apă­ra­re, într-un pilon cen­tral al poli­ti­cii de secu­ri­ta­te a Româ­ni­ei, care a con­tri­bu­it și va con­ti­nua să con­tri­bu­ie în mod esenţi­al la rede­fi­ni­rea pro­fi­lu­lui stra­te­gic al Româ­ni­ei în Ali­an­ță și în regiu­nea Mării Negre.

Valen­țe­le stra­te­gi­ce ale aces­tui par­te­ne­ri­at sunt ilus­tra­te con­cret în pro­iec­te de coo­pe­ra­re deja mate­ria­li­za­te, care dau sub­stan­ță rela­ți­ei spe­ci­a­le, baza­tă pe încre­de­re, din­tre arma­te­le noas­tre: ope­ra­ţio­na­li­za­rea Faci­li­tă­ţii anti­ra­che­tă de la Deve­se­lu, dezvol­ta­rea Bazei de trans­port mul­ti­mo­dal de la Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, con­so­li­da­rea Forţe­lor Spe­ci­a­le ale Arma­tei Româ­ni­ei și mul­te alte­le afla­te în pre­gă­ti­re sau in dezvol­ta­re.

Rezul­ta­te­le obți­nu­te de mili­ta­rii români în tea­tre­le de ope­ra­ţii, ală­tu­ri de cei ai SUA, din 2001, în Afga­nis­tan, în Irak, pre­cum şi în alte misiuni impor­tan­te, au demon­strat că sun­tem un ali­at seri­os, un par­te­ner de încre­de­re, care își asu­mă nu doar bene­fi­ci­i­le unui ase­me­nea sta­tut, dar și impor­tan­te­le res­pon­sa­bi­li­tăți care țin de con­tri­bu­ția la secu­ri­ta­tea glo­ba­lă și regio­na­lă.

Știm cu toții că liber­ta­tea și secu­ri­ta­tea nu sunt asi­gu­ra­te în mod natu­ral, nu vin de la sine. Ele se cuce­resc și se men­țin cu impor­tan­te cos­turi uma­ne și mate­ri­a­le. Ero­ii Arma­tei Româ­ni­ei și-au jerftit via­ța ală­tu­ri de cama­ra­zii lor de arme ame­ri­cani și ai altor națiuni ale lumii Afga­nis­tan, Irak sau în Bal­ca­nii de Vest. Le adu­cem, în aces­te momen­te, un pios oma­giu și ne încli­năm în fața sacri­fi­ci­u­lui pe care l‑au făcut, cu atâ­ta curaj și gene­ro­zi­ta­te pen­tru pacea lumii noas­tre.

În nenu­mă­ra­te rân­duri, secre­ta­rul apa­ra­rii al SUA, James Mat­tis, a menţio­nat Româ­nia ca fiind una din­tre puţi­ne­le ţări ali­a­te care, prin deci­zia Par­la­men­tu­lui Roma­niei, a alo­cat deja al doi­lea an con­se­cu­tiv, 2% din PIB buge­tu­lui pen­tru apă­ra­re, într-un con­text regio­nal vola­til şi în con­ti­nuă schim­ba­re.

Vom men­ți­ne acest nivel al inves­ti­ți­i­lor în apă­ra­re pen­tru Româ­nia, con­tri­bu­ind ast­fel, în ace­lași timp, la apă­ra­rea colec­ti­vă în cadrul NATO. Mer­gem mai depar­te, ală­tu­ri de par­te­ne­rii noş­tri, umăr la umăr”. (sur­sa: Mihai Fifor, 04.07.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply