Menabit Ozzy‎: PROIECTUL CU ȘCOALA GALA GALACTION MERGE ÎNAINTE

0
503

Mena­bit Ozzy‎: PROIECTUL CU ȘCOALA GALA GALACTION MERGE ÎNAINTE

Mul­te peri­pe­ții, în pro­iec­tul cu con­struc­ția de clă­diri pen­tru Școa­la “Gala Galac­tion”! O clă­di­re des­pre care cre­deam că este a noas­tră — am dat noi și HCL că o dăm în folo­sin­ță Șco­lii Gala Galac­tion, clă­di­rea în care a fost PNL în tre­cut, iar pe par­tea cea­lal­tă este Pro­to­ie­ria — de fapt clă­di­rea este a sta­tu­lui, este a AJOFM (Agen­tia Jude­tea­na pen­tru Ocu­pa­rea For­tei de Mun­ca) și dată muni­ci­pa­li­tă­ții doar în folo­sin­ță. 

Pro­iec­tul a fost refă­cut, recon­fi­gu­rat, regân­dit. Se lucrea­ză la el, cu tar­get de a se apro­ba in curând în CL, ca să fie depus pe axa 13.1.

Pe 7 iunie Primăria decla­ra că: “prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Regio­nal 2014–2020, Axa 10”, http://mangalia.ro/…/scoala-gimnaziala-gala-galaction-din-…/

Dar, deja, din 18 mai soli­ci­tam să se depu­nă pen­tru Axa 13.1:
https://www.facebook.com/groups/654029964744954/permalink/1063156070499006/

Deo­a­re­ce: În cadrul aces­tor ape­luri, o cere­re de finanţa­re res­pin­să într-una din eta­pe­le pro­ce­su­lui de eva­lu­a­re, sele­cţie şi con­trac­ta­re, se poa­te rede­pu­ne.

După pro­ble­me­le apă­ru­te cu pro­pri­e­ta­tea ace­lei clă­diri, cât și din moti­vul că pe axa 10, sunt deja depu­se pro­iec­te in valoa­re de 270% față de fon­du­ri­le alo­ca­te, dl Popa Cipri­an, pesoa­na care se ocu­pă de pro­iec­te în Pri­mă­rie, a decis depu­ne­rea pro­iec­tu­lui pen­tru axa 13.1.

În ianu­a­rie 2018, am pro­pus stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te, buge­tul local s‑a apro­bat cu suma de 128.000 lei pen­tru stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te, am pro­pus solu­ția și finan­ța­rea. Dacă nu ar fi exis­tat încă­pă­țâ­na­rea — pen­tru că alt­fel nu știu cum să o numesc — cu ide­ea de a muta Cole­gi­ul Eco­no­mic la inter­na­te­le de la pod a con­si­li­e­ru­lui Mihai Sorin, care l‑a ame­țit și pe pri­mar cu baza­co­nia aceas­ta impo­si­bi­lă, nu s‑ar fi pier­dut atâ­ta timp și s‑ar fi des­co­pe­rit pro­ble­ma de pro­pri­e­ta­te a clă­di­rii res­pec­ti­ve încă din ebru­a­rie și solu­ți­i­le pen­tru a ocoli pro­pri­e­ta­tea AJOFM nu ar fi fost ad-hoc. Ar fi fost timp să obți­nem chiar și o hota­râre de guvern, pen­tru a intra in pose­sia ace­lei pro­pri­e­tăți, să păs­trăm pro­iec­tul ini­țial.

Sunt dez­a­ma­git, pen­tru că a se face ceva în Man­ga­lia, în loc să ne lup­tăm cu fac­to­rii externi, ne lup­tăm mai mult cu încă­pă­țâ­nă­ri­le uno­ra cu func­ții ofi­ci­a­le.

Sper să obți­nem finan­ța­rea pen­tru con­struc­ția unei școli.

Mena­bit Ozzy, con­si­li­er local, 06.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply