Mega-Concertul Europa FM — trei seri, pe plaja dintre Saturn și Venus

0
1477

Cel mai impor­tant eve­ni­ment muzi­cal al verii — Euro­pa FM “Live pe Pla­jă” înce­pe joi, 26 iulie şi con­ti­nuă până sâm­bă­tă, 28 iulie, pe pla­ja din­tre Saturn şi Venus.

Ajuns la cea de‑a VII‑a edi­ție, super-con­cer­tul de la malul mării, orga­ni­zat de Euro­pa FM, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Man­ga­lia, va oferi publi­cu­lui, ca de fie­ca­re dată, un show incen­di­ar, cu muzi­că live și cei mai îndră­giți artiști. Iubi­to­rii muzi­cii de cali­ta­te îi vor putea urmări, în cele trei zile de spec­ta­col, pe cei mai apre­cia­ţi şi cunos­cu­ţi arti­şti ai momen­tu­lui.

Con­form orga­ni­za­to­ri­lor, pri­ma zi de con­cer­te mara­ton pe pla­jă va înce­pe joi, 26 iulie, după ore­le 18.00. Pe sce­na spe­cial ame­na­ja­tă cu efec­te de lumini și sunet vor urca cele mai în vogă tru­pe rock, prin­tre care: Viţa de Vie, Car­go, Mono­ja­c­ks, Tou­lo­u­se Lau­trec, The Kryp­to­ni­te Spar­ks.

Cea de‑a doua zi de muzi­că live va înce­pe vineri, 27 iulie, după ore­le 16:30, când vor încin­ge atmosfe­ra, până noap­tea târ­ziu, Şte­fan Băni­că, Andra, Anto­nia, Vunk, Feli, Smi­ley, The Motans, Lidia Bub­le și Delia.

Ulti­ma sea­ră a petre­ce­rii în aer liber, sâm­bă­tă, 28 iulie, pe pla­ja din­tre Venus și Saturn, va fi întreţi­nu­tă de inter­preţi con­sa­cra­ţi, care vor cân­ta pen­tru şi împre­u­nă cu publi­cul cele mai iubi­te melo­dii. Înce­pând cu ora 16:30, vor oferi un spec­ta­col extra­or­di­nar cu hit-uri cunos­cu­te: Gaş­ca Zurli, Vano­tek & Eneli, Iri­na Rimes, Vol­taj, Fly Pro­ject, Carla’s Dreams, Holo­graf, Bere Gra­tis și Vama.

Orga­ni­za­to­rii anun­ță că vor fi trei zile de poves­te, ală­tu­ri de cei mai în vogă arti­şti români, cu emo­ții con­cen­tra­te și mul­te sur­pri­ze pen­tru cei pre­zenți, iar intra­rea în toa­te cele trei zile este libe­ră, fără limi­tă de vâr­stă.

La fel ca în fie­ca­re an, Euro­pa FM ”Live pe Pla­jă” poa­te fi ascul­tat în direct pe frec­ven­țe­le Euro­pa FM și va putea fi urmă­rit video, în fie­ca­re din­tre cele trei seri, pe europafm.ro, dar și pe pagi­na de Face­bo­ok Radio Euro­pa FM.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply