MC BALL: A “plouat” cu coşuri, la Mini baschet!

0
446

MC BALL: Cele două echi­pe ale clu­bu­lui nos­tru au avut o pres­ta­ţie exce­pţio­na­lă în com­pe­ti­ţia de mini bas­chet orga­ni­za­tă de Fede­ra­ţia Româ­nă de Bas­chet, în săp­tămâ­na 2–7 iulie, la Man­ga­lia. Anul aces­ta s‑au înscris în com­pe­ti­ţie 87 echi­pe de băieţi.

A fost un ade­vă­rat “fes­ti­val bas­che­tba­lis­tic” pen­tru băieţii noş­tri. Pri­ma echi­pă MC Ball a domi­nat cate­goric gru­pa, obţinând 9 vic­to­rii din 9 meciuri juca­te şi la sco­ruri net supe­ri­oa­re adver­sa­ri­lor.

Din păca­te, vre­mea nu a ţinut cu băieţii noş­tri, une­le meciuri fiind anu­la­te. Ast­fel, cea de‑a doua echi­pă a jucat doar opt meciuri din nouă pro­gra­ma­te obţinând cinci vic­to­rii şi trei înfrân­geri.

Îi feli­ci­tăm pe toți spor­ti­vii noş­tri și le dorim vacan­ță plă­cu­tă!

Mul­țu­mim părin­ți­lor pen­tru spri­jin şi înţe­le­ge­re, supor­te­ri­lor, par­te­ne­ri­lor media: Man­ga­lia TV şi Man­ga­lia News şi par­te­ne­ri­lor ofi­ci­ali: Pro­fes­sio­nal Selec­tion RB, Hotel Rio Jupi­ter, Com­plex Alu­tus Man­ga­lia, Magen­ta Cos­me­tics Man­ga­lia pen­tru susţi­ne­re.

Mai mult, pe MC Ball, Fb.


Man­ga­lia News, 11.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply