Marin Florian: Sperăm ca actuala structură de acționariat se va preocupa în mod serios și imediat de clauzele suspensive de care beneficiază actualul Contract colectiv de muncă

0
527

Marin Flo­ri­an: După o peri­oa­da de 10 luni de pro­tes­te si inter­ven­tii publi­ce pe mar­gi­nea situ­a­ti­ei san­ti­e­ru­lui naval din Man­ga­lia, in sfar­sit, s‑a sem­nat aso­ci­e­rea din­tre sta­tul roman si olan­de­zii de la Damen.

Vreau sa-mi exprim apre­ci­e­rea fata de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, pen­tru efor­tu­ri­le rea­li­za­te in tot acest pro­ces, pen­tru pre­o­cu­pa­rea con­stan­ta pe care a avut‑o pen­tru for­ta de mun­ca si pen­tru pro­te­ja­rea locu­ri­lor de mun­ca.

In ace­la­si timp, spe­răm ca actu­a­la struc­tu­ra de actio­na­ri­at se va pre­o­cu­pa in mod seri­os si ime­di­at de cla­u­ze­le sus­pen­si­ve de care bene­fi­ci­a­za actu­a­lul Con­tract colec­tiv de mun­ca in vigoa­re si va pro­ce­da la nego­ci­e­rea unui pachet sala­ri­al core­lat cu media sala­ri­a­la rega­si­ta in sec­to­rul con­struc­tii nave din Roma­nia.


Man­ga­lia News, 25.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply