LUCIAN BLAGAARCA TV, CEO: ROMÂNII SUNT EXTRAORDINARI!

0
634

LUCIAN BLAGA: ROMÂNII SUNT EXTRAORDINARI!

Une­ori, cea mai mare dova­dă de patri­o­tism poa­te fi, în mod para­do­xal, să pără­sești țara în care te-ai năs­cut. Mai ales atunci când PR-ul de țară este egal cu zero.

Lucian Bla­ga, un cunos­cut om de tele­vi­ziu­ne din Româ­nia, pre­mi­at de APTR, este unul din­tre cei mai valo­roși amba­sa­dori neo­fi­ci­ali pe care îi avem în SUA. În Hous­ton, Texas, el a pus baze­le pri­mei tele­vi­ziuni a româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni — ARCA TV.

Ai avut o carie­ră de suc­ces în Româ­nia. Ce te‑a făcut să alegi la un moment dat Ame­ri­ca?

Lucian Bla­ga: Veneam des­tul de des în Sta­te­le Uni­te, de‑a lun­gul ani­lor, aveam fami­lia aici, și nu am inten­țio­nat să rămân. Au inter­ve­nit însă mai mulți fac­tori… În pri­mul rând fap­tul că sora mea a tre­cut printr‑o pro­ble­ma seri­oa­să de sănă­ta­te, și m–am decis să fiu aproa­pe de fami­lie. În al doi­lea rând, dato­ri­tă fap­tu­lui că tre­ceam prin situ­a­ții de neîn­țe­les, că ori­ca­re român care și‑a des­chis o afa­ce­re. Pro­ble­me­le nu mi se dato­rau, erau cli­enți care nu își mai puteau plăti fac­tu­ri­le, știți, tot blo­ca­jul finan­ci­ar din Româ­nia, taxe, legi schim­ba­te pes­te noap­te, și în gene­ral dato­ri­tă felu­lui în care mulți români sunt tra­tați de către insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui. Că marea majo­ri­ta­te a celor care au ales să ple­ce, cred că un rol impor­tant l‑a avut fap­tul că începi din ce în ce mai des să te simți stră­in în țară ta și alegi să devii, într-ade­văr, un stră­in, dar într‑o țară care îți poa­te oferi măcar res­pect.

Cum a apă­rut ide­ea pro­iec­tu­lui ARCA TV? Cui i se adre­sea­ză și ce anu­me își pro­pu­ne?

Lucian Bla­ga: Ide­ea a înce­put prin 2013. Inten­țio­nam să implic TVR Inter­națio­nal și să rea­li­zăm un fel de subre­dac­ții în Sta­te­le Uni­te, pe care să le coor­do­nez. Am dis­cu­tat cu Pre­șe­din­te­le de atunci al TVR, Cla­u­diu Săfto­iu și dorin­ța a exis­tat. Am reu­șit să punem la punct un plan, am dis­cu­tat și cu dife­riți oameni de afa­ceri, români, din Sta­te­le Uni­te și totul a fost în regu­lă, până la reîn­toar­ce­rea în țară. Dom­nul Săfto­iu a fost demis, lucru­ri­le s‑au schim­bat și fie­ca­re și‑a văzut de ale lui… Nu am înce­tat să caut solu­ții și să deta­li­ez pașii pe care tre­bu­ia să îi fac pen­tru ca pro­iec­tul să reu­șeas­că. Până în momen­tul în care, pe 1 Decem­brie 2017, am adu­nat subiec­te, mi-am pus came­ra în față, am pre­zen­tat, montat și rea­li­zat o emi­siu­ne cu oca­zia zilei de 1 Decem­brie și de aco­lo, am încer­cat să cresc și să implic cât mai mulți români în acest pro­iect.

Arca TV se adre­sea­ză ori­că­rui român care are ceva de spus, dar care în prin­ci­pal face ceva pen­tru comu­ni­ta­tea din țară în care tră­ieș­te. Își pro­pu­ne să ara­te că sun­tem o națiu­ne fru­moa­să, cu oameni inte­li­genți, care au reu­șit și vor reu­și în ori­ce soci­e­ta­te care îți ofe­ră pâr­ghi­i­le nece­sa­re, res­pec­tul și recu­noaș­te­rea a ceea ce faci.

Care au fost reac­ți­i­le româ­ni­lor din dias­po­ra la pro­iec­tul tău (mai ales că se spu­ne că româ­nii din stră­i­nă­ta­te nu sunt foar­te uniți)? Unde ai găsit cei mai înfo­cați sus­ți­nă­tori?

Lucian Bla­ga: Apa­rent, româ­nii nu sunt uniți. Cred că e o per­cep­ție greși­tă. Româ­nii sunt extra­or­di­nari! Ce îi deter­mi­na pe unii, din feri­ci­re o mino­ri­ta­te, să fie fac­tori de dez­bi­na­re? 50 de ani de comu­nism, lip­sa mode­le­lor și a exem­ple­lor de reu­și­tă și uni­ta­te, la ori­ce nivel și a frus­tră­ri­lor adu­na­te, aca­să sau ori­un­de. Cei mai înfo­cați sus­ți­nă­tori și mai ales cola­bo­ra­to­rii Arca TV sunt cei care adop­tă ace­leași prin­ci­pii des­cri­se mai sus. Vrem să ară­tăm că sun­tem capa­bili de lucruri extra­or­di­na­re și reu­șim.

Cum ești pri­vit tu, român în SUA și ce păre­re au ame­ri­ca­nii des­pre pro­iec­tul tău de suflet?

Lucian Bla­ga: Nu am avut timp să mă gân­desc la cum sunt per­ce­put, și asta nu e rele­vant. Fie­ca­re e liber să cre­a­dă ce și cum vrea des­pre mine. Impor­tant este să încerc să adun în acest pro­iect români deo­se­biți, să le pot da posi­bi­li­ta­tea să se expri­me liber și să îi deter­min să ridi­ce șta­che­ta, cu fie­ca­re pre­zen­ță. Ame­ri­ca­nii cred că atunci când faci ce fac eu, lup­ta cu via­ța s‑a ter­mi­nat, și da, se uită cu admi­ra­ție mai ales când le spun că fac volun­tar asta, eu și toți cola­bo­ra­to­rii. A face volun­ta­ri­at în Sta­te­le Uni­te este un lucru obiș­nu­it, ești res­pec­tat și admi­rat pen­tru asta. 

De ce este nece­sa­ră o tele­vi­ziu­ne a româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni inde­pen­den­tă? Ce poți face tu în plus și dife­rit de TVR Inter­națio­nal, de exem­plu? Și apro­po de asta, care este rela­ția cu ei?

Lucian Bla­ga: Sunt nece­sa­re zeci de tele­vi­ziuni ale româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni! M‑aș bucu­ra să exis­te cât mai mul­te. Să ne putem cunoaș­te, să pro­mo­văm Româ­nia, aco­lo unde sun­tem, să fim un exem­plu pen­tru cei de aca­să, pen­tru că, din păca­te, au rămas atât de puți­ne exem­ple. Nu fac nimic în plus sau dife­rit față de ori­ce tele­vi­ziu­ne. Îmi doresc ca pro­iec­tul Arca TV să devi­nă un cata­li­za­tor al pro­iec­te­lor media româ­nești, indi­fe­rent care sunt ace­lea. Cola­bo­rez exce­lent cu TVR, emi­siu­nea din iunie a fost pre­zen­ta­tă de aco­lo, exis­tă în emi­siu­ne un inter­viu cu Cris­ti­na Leo­renţ, Direc­tor TVR Inter­națio­nal și puteți vedea în acea emi­siu­ne care este rela­ția mea cu ei. Din­co­lo de acor­dul de par­te­ne­ri­at din­tre noi exis­tă des­chi­de­re și sin­ce­ri­ta­te. Și asta e mai impor­tant decât ori­ce. Cola­bo­rez exce­lent cu tele­vi­ziuni din Can­a­da de exem­plu, Escu TV și LTV din Montre­al și mi-am expri­mat dorin­ța de a cola­bo­ra cu ori­ci­ne, atâ­ta timp că nu repre­zin­tă un fac­tor de ură sau dez­bi­na­re.

Ce înseam­nă în acest moment ARCA TV, din punct de vede­re al pro­duc­ți­ei și echi­pei și care este viziu­nea ta pen­tru 2019?

Lucian Bla­ga: Înseam­nă efort și sacri­fi­cii din par­tea tutu­ror celor care cola­bo­rea­ză în pro­iect și le mul­țu­mesc pen­tru asta. Sunt per­fect con­ști­ent de fap­tul că volun­ta­ri­a­tul nu poa­te dura la nesfâr­șit și caut solu­ții de finan­ța­re. Dar poa­te că este și un test de andu­ran­ță… Vom tre­ce în 2019 la emi­sia pe o plat­for­mă video spe­cia­li­za­tă, vom dezvol­tă apli­ca­ții pen­tru mobil, Smart TV… Va fi o plat­for­mă baza­tă pe un abo­na­ment lunar, dar până atunci iau pul­sul pro­iec­tu­lui și îmi dau sea­ma dacă aces­ta este nece­sar româ­ni­lor. Eu cred că da, dacă iau în con­si­de­ra­re reac­ți­i­le.

Accepți și repor­ta­je din Româ­nia? Cum poa­te deve­ni cine­va cola­bo­ra­tor al aces­tui pro­iect atât de îndrăz­neț și vizio­nar?

Lucian Bla­ga: Accept repor­ta­je din Româ­nia, bine­în­țe­les, deja lucrez cu o echi­pă de pro­fe­si­o­niști din țară, echi­pa cu care am lucrat în com­pa­nia mea. Pen­tru a deve­ni cola­bo­ra­tor, tre­bu­ie să ai ace­leași prin­ci­pii ca cele des­cri­se mai sus și să încerci să faci o schim­ba­re în bine.

Insta­gram toc­mai și‑a lan­sat pro­pri­ul canal TV. Apa­rent, ori­ci­ne poa­te face tele­vi­ziu­ne în zile­le noas­tre. Tu cum vezi lucru­ri­le și înco­tro crezi că se îndreap­tă?

Lucian Bla­ga: Insta­gram se adre­sea­ză, ca mul­te alte plat­for­me soci­al media, con­su­ma­to­ru­lui obiș­nu­it. Tele­vi­ziu­nea se îndreap­tă clar către onli­ne, cablul va dis­pă­rea. Este un lucru foar­te bun, pen­tru că atunci fie­ca­re își poa­te ale­ge la ce să se uite, deja un mare seg­ment al popu­la­ți­ei face asta, mai ales cei tineri. Cred că este un lucru exce­lent, pen­tru că așa se va eli­mi­na mani­pu­la­rea și ceea ce vor alții să vezi sau să auzi. Tele­vi­ziu­nea se îndreap­tă sigur către plat­for­me IPTV și OTT, și aces­ta e și dru­mul pe care doresc să îl urmez cu Arca TV.

A.G. Bil­lig, 5 Iulie 2018. (Pre­lu­a­re Man­ga­lia News). Mai mul­te arti­co­le, pe kudika.ro

Pe Andre­ea Bil­lig, published author, digi­tal entre­pre­ne­ur, jour­na­list, o puteți vedea și aici: facebook.com/andreea.billig


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul Arca TV USA, Hos­ton, Texas.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply