LISTA legumelor congelate suspectate de contaminare cu Listeria, retrase din magazine

0
801

ANSVSA a publi­cat lis­ta pro­du­se­lor con­ge­la­te retra­se din maga­zi­ne.

Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă Sani­tar Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­ta­ră (ANSVSA) a anu­nţat că pri­mit noti­fi­ca­re în legă­tu­ră cu pre­zenţa în Româ­nia a pro­du­se­lor con­ge­la­te ale fir­mei Gre­enyard, sus­pec­ta­te de con­ta­mi­na­re cu Lis­te­ria mono­cy­to­ge­nes, aces­tea fiind retra­se din maga­zi­ne.

ANSVSA a făcut publi­că lis­ta aces­tor pro­du­se. 

ANSVSA a fost noti­fi­ca­tă ofi­ci­al, prin Sis­te­mul Rapid de Aler­tă pen­tru Ali­men­te şi Fura­je de către Punc­tul Naţio­nal de Con­tact al Unga­ri­ei cu pri­vi­re la inclu­de­rea Româ­ni­ei pe lis­ta de dis­tri­bu­ţie a pro­du­se­lor con­ge­la­te apa­rţinând com­pa­niei „Gre­enyard” din Unga­ria, pen­tru care s‑a ini­ţi­at retra­ge­rea pre­ven­ti­vă în toa­te sta­te­le mem­bre”, a pre­ci­zat ANSVSA.  

Insti­tu­ţia aşteap­tă şi bule­ti­ne de ana­li­ză care vor ară­ta dacă pro­du­se­le con­ge­la­te de pe pia­ţa din ţara noas­tră sunt con­ta­mi­na­te cu Lis­te­ria mono­cy­to­ge­nes.  

Toa­te noi­le infor­ma­ţii pri­mi­te au fost dis­tri­bu­i­te struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le ale ANSVSA impli­ca­te, pen­tru a veri­fi­ca pro­ce­du­ri­le de retra­ge­re şi reche­ma­re a fir­me­lor dis­tri­bu­i­toa­re şi a celor care comer­ci­a­li­zea­ză pro­du­se­le.  

Lis­ta pro­du­se­lor retra­se  

Com­pa­nia Gre­enyard a retras pro­du­se­le “Gre­en­gro­cer / Fresho­na” Spa­nac pre­pa­rat cu smân­tâ­nă, 450 g“ “Fresho­na” Faso­le gal­be­na taia­ta, 450 g“, vân­du­te în maga­zi­ne­le Lidl.  

Alte pro­du­se retra­se sunt: Chef Ames­tec de legu­me Mexi­can con­ge­lat 2,5kg şi Chef Porumb dul­ce con­ge­lat 2,5kg, puse în vân­za­re de Metro Casho & Car­ry.  

Au fost retra­se şi urmă­toa­re­le pro­du­se din maga­zi­ne­le Pen­ny Mar­ket — Faso­le ver­de păs­tăi tăi­a­tă şi con­ge­la­tă — 1 kg, Mază­re ver­de con­ge­la­tă — 1 kg, pro­du­că­tor Pin­gu­in (în pre­zent denu­mit Gre­enyard), Faso­le ver­de păs­tăi tăi­a­tă şi con­ge­la­tă – pro­dus în Unga­ria, Mază­re ver­de con­ge­la­tă – pro­dus în Bel­gia.   

Peri­col mor­tal  

Lis­te­ria mono­cy­to­ge­nes poa­te pro­vo­ca afe­cţiuni gra­ve sto­ma­ca­le sau intes­ti­na­le (Lis­te­ri­o­za), cu simp­to­me simi­la­re gri­pei. La anu­mi­te gru­pe de per­soa­ne (gra­vi­de, copii, per­soa­ne în vâr­stă sau cu un sis­tem imu­ni­tar scă­zut) pot apă­rea simp­to­me seve­re. Având în vede­re ris­cul asu­pra sănă­tă­ţii, cli­enţii sunt ruga­ţi insis­tent să ţină cont de aceas­tă retra­ge­re şi să nu con­su­me aces­te pro­du­se.   

Având în vede­re impli­ca­rea mai mul­tor sta­te mem­bre în acest caz, Comi­sia Euro­pea­nă, prin DG SANTE va orga­ni­za, în data de 11 iulie, o tele­con­fe­rinţă cu toa­te sta­te­le mem­bre pen­tru a dis­cu­ta aspec­te lega­te de ges­tio­na­rea situ­a­ţi­ei gene­ra­tă de pre­zenţa Lis­te­ria mono­cy­to­ge­nes în porum­bul con­ge­lat şi, posi­bil alte legu­me con­ge­la­te.  

Subiec­te­le dis­cu­ta­te în cadrul tele­con­fe­rinţei vizea­ză  măsu­ri­le intre­prin­se de către auto­ri­tă­ţi­le com­pe­ten­te din Unga­ria în acest caz, un schimb de opi­nii pri­vind măsu­ri­le de ges­tio­na­re a ris­cu­ri­lor lua­te la nive­lul sta­te­lor mem­bre, pre­cum şi reco­man­dari ale DG SANTE faţă de aceas­tă situ­a­ţie.    

Ante­ri­or, Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor anu­nţa­se că a pri­mit noti­fi­cări din par­tea a două fir­me care comer­ci­a­li­zea­ză pro­du­se ale com­pa­niei „Gre­enyard”, des­pre deci­zia com­pa­niei pro­du­că­toa­re de a retra­ge toa­te pro­du­se­le afla­te la comer­ci­a­li­za­re pe pia­ţa euro­pea­nă, inclu­siv de pe pia­ţa Româ­ni­ei şi că, pre­ven­tiv, pro­du­se­le au fost retra­se de la raft.

Cites­te mai mult: adev.ro/pbhf44


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply