La Spitalul Județean Constanța, continuă procedurile de chemoembolizare, alternative la chimioterapia clasică

0
550

Edi­tia de Sud: La Spi­ta­lul Jude­țean Con­stan­ța, con­ti­nuă pro­ce­du­ri­le de che­mo­em­bo­li­za­re, alter­na­ti­ve la chi­mi­o­te­ra­pia cla­si­că.

Pacien­ta supu­să luna tre­cu­tă pri­mei pro­ce­duri de che­mo­em­bo­li­za­re din cadrul SCJU “Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța, a reve­nit pen­tru cea de‑a doua pro­ce­du­ră. Con­form pla­nu­lui tera­pe­u­tic, tra­ta­men­tul con­stă în mai mul­te ședin­țe de che­mo­em­bo­li­za­re. Men­țio­năm că după pri­ma eta­pă de tra­ta­ment, sta­rea pacien­tei a fost foar­te bună, ceea ce a per­mis efec­tu­a­rea urmă­toa­rei ședin­țe, care a avut loc în cur­sul zilei de astăzi. În ace­lași timp, vă adu­cem la cunoș­tin­ță că mâi­ne, este pro­gra­ma­tă o altă ședin­ță de che­mo­em­bo­li­za­re, la un pacient dia­gnos­ti­cat tot cu metas­ta­ze hepa­ti­ce cau­za­te de can­cer de colon.

Che­mo­em­bo­li­za­rea este alter­na­ti­va la chi­mi­o­te­ra­pia cla­si­că și pre­su­pu­ne intro­du­ce­rea selec­ti­vă, doar în zone­le afec­ta­te, de sub­stan­țe embo­li­zan­te și cisto­s­ta­ti­ce, urmă­rin­du-se dis­tru­ge­rea tumo­ri­lor.

Rea­li­za­rea unei ast­fel de pro­ce­duri medi­ca­le la SCJU Con­stan­ța este posi­bi­lă mul­țu­mi­tă pro­iec­tu­lui Euro­pean “Dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii publi­ce de cer­ce­ta­re, dezvol­ta­re și cre­a­rea de noi infras­truc­turi – DIPCDCI”, prin inter­me­di­ul căru­ia SCJU a fost dotat cu un angi­o­graf de ulti­mă gene­ra­ție.

La fel ca și luna tre­cu­tă, ală­tu­ri de colec­ti­vul din cadrul Spi­ta­lu­lui “Sf. Apos­tol Andrei”, la pro­ce­du­ră a par­ti­ci­pat și echi­pa de medici din cadrul Insti­tu­tu­lui Cli­nic Fun­deni. Pe măsu­ră ce medi­cii onco­logi și gas­tro­en­te­ro­logi vor iden­ti­fi­ca noi cazuri pre­ta­bi­le pen­tru acest tip de tra­ta­ment, după ana­li­za aces­to­ra, inter­ven­ți­i­le vor con­ti­nua tot cu spri­ji­nul echi­pei de la Spi­ta­lul Fun­deni, for­ma­te din dr. Gina Rusu, res­pec­tiv dr. Mugur Gra­su.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply