JETRO — Importantă misiune economică japoneză va fi organizată la București

0
387

Între­ve­de­rea minis­tru­lui Oprea cu vice-pre­șe­din­te­le exe­cu­tiv al Japan Exter­nal Tra­de Orga­ni­za­tion.

Şte­fan-Radu Oprea, minis­trul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Come­rţ și Antre­pre­no­ri­at, și Yasu­ka­zu Iri­no, vice-pre­șe­din­te exe­cu­tiv al Japan Exter­nal Tra­de Orga­ni­za­tion JETRO, au sta­bi­lit deta­lii des­pre orga­ni­za­rea unei misiuni eco­no­mi­ce japo­ne­ze la Bucu­rești, în cadrul unei întâl­niri care a avut loc mier­curi. Misiu­nea eco­no­mi­că a inves­ti­to­ri­lor japo­nezi este pro­gra­ma­tă în luna noiem­brie a aces­tui an.

Cei doi ofi­ci­ali au sub­li­ni­at con­tex­tul favo­ra­bil rela­ți­i­lor bila­te­ra­le, mar­cat de suc­ce­sul misiu­nii eco­no­mi­ce româ­nești din Japo­nia, din luna mai, și de apro­pi­e­rea momen­tu­lui în care va intra în vigoa­re Acor­dul de Par­te­ne­ri­at Eco­no­mic Japo­nia – Uniu­nea Euro­pea­nă.

Minis­trul Oprea a pre­zen­tat noua for­mă a aju­to­ru­lui de stat pen­tru mari­le inves­ti­ții în eco­no­mia româ­neas­că și a sub­li­ni­at dis­po­ni­bi­li­ta­tea sta­tu­lui român pen­tru atra­ge­rea inves­ti­to­ri­lor în pro­iec­te de tip PPP. ”Le vom pre­zen­ta par­te­ne­ri­lor japo­nezi pro­iec­te con­cre­te, ast­fel încât, în noiem­brie, să avem dis­cu­ții apli­ca­te busi­ne­ss to busi­ne­ss”, a decla­rat Şte­fan-Radu Oprea.

Yasu­ka­zu Iri­no a trans­mis că apro­xi­ma­tiv 20 de com­pa­nii impor­tan­te din Japo­nia vor fi pre­zen­te la misiu­nea eco­no­mi­că din noiem­brie, iar prin­ci­pa­le­le zone de inte­res sunt teh­no­lo­gia infor­ma­ți­ei, pro­iec­te de tip smart-city, cola­bo­ra­rea cu antre­pre­no­rii din indus­tria digi­ta­lă și magis­tra­la M6 a metro­u­lui din Bucu­rești. De ase­me­nea, Yasu­ka­zu Iri­no a pre­zen­tat acțiu­ni­le JETRO Româ­nia, care orga­ni­zea­ză dele­ga­ții ale com­pa­ni­i­lor japo­ne­ze în toa­te zone­le țării, pen­tru a iden­ti­fi­ca oport­u­ni­tăți de inves­ti­ții.


Japan Exter­nal Tra­de Orga­ni­za­tion este o orga­ni­za­ție guver­na­men­ta­lă japo­ne­ză, care are ca obiect de acti­vi­ta­te pro­mo­va­rea comer­țu­lui și inves­ti­ți­i­lor reci­pro­ce din­tre Japo­nia și res­tul lumii.

În 2017, schim­bu­ri­le comer­ci­a­le bila­te­ra­le au tota­li­zat 650,40 mil. USD, din care export româ­nesc 262,69 mil. USD (în creș­te­re cu 9,80% față de anul pre­ce­dent) și import 387,71 mil. USD (în creș­te­re cu 5,13%). Sol­dul comer­ci­al s‑a men­ți­nut defa­vo­ra­bil Româ­ni­ei, cu un defi­cit de 125,02 mil. USD.

Prin­ci­pa­le­le pro­du­se româ­nești expor­ta­te în Japo­nia: lemn şi semi­fa­bri­ca­te din lemn, îmbră­că­min­te şi acce­so­rii, maşini şi echi­pa­men­te elec­tri­ce, pro­du­se chi­mi­ce, pro­du­se meta­lur­gi­ce, încă­lţă­min­te, sti­clă, cera­mi­că, vinuri, mie­re, pro­du­se cos­me­ti­ce.

Prin­ci­pa­le­le pro­du­se japo­ne­ze impor­ta­te în Româ­nia: mij­loa­ce de trans­port, echi­pa­ment elec­tric, maşini şi uti­la­je, pro­du­se din metal, pro­du­se chi­mi­ce, instru­men­te şi apa­ra­te opti­ce şi foto­gra­fi­ce.

Potri­vit date­lor agre­ga­te de insti­tu­ți­i­le euro­pe­ne, expor­tu­ri­le anu­a­le din­spre UE spre Japo­nia se ridi­că la 86 mili­ar­de de euro, cu impli­ca­rea a 74.000 de com­pa­nii și 600.000 de locuri de mun­că. Apli­ca­rea acor­du­lui comer­ci­al cu Japo­nia ar putea duce la creș­teri ale expor­tu­ri­lor de 180% pen­tru ali­men­te pro­ce­sa­te, de 22% pen­tru pro­du­se chi­mi­ce și de 16% pen­tru echi­pa­men­te elec­tri­ce.


Man­ga­lia News, 05.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply