Jandarmii, la ceas aniversar [VIDEO]

0
319

Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Jude­țean Con­stan­ța ”Miha­il Kogăl­ni­cea­nu”, s‑a aflat, joi, la ceas ani­ver­sar. S‑au săr­bă­to­rit 124 de ani de la înfi­in­ța­rea Jan­dar­me­ri­ei Con­stan­ța, una din­tre insti­tu­ţi­i­le pro­fe­si­o­nis­te şi cre­di­bi­le de apă­ra­re a sta­tu­lui de drept, care are ca misiu­ne pri­o­ri­ta­ră asi­gu­ra­rea şi res­ta­bi­li­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce.

Pen­tru al şap­te­lea an con­se­cu­tiv a fost săr­bă­to­ri­tă la Con­stan­ța, Ziua Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi „Miha­il Kogăl­ni­cea­nu”. În aceas­tă zi spe­cia­lă, a fost arbo­rat Dra­pe­lul Româ­ni­ei, iar jan­dar­mi­lor le-au fost acor­da­te diplo­me și recom­pen­se din par­tea inspec­to­ra­tu­lui.

Mani­fes­tă­ri­le au avut loc la IJJ și Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, unde săr­bă­to­ri­ții au venit inso­țiți de fami­lii.

Copi­ii s‑au fami­li­a­ri­zat cu mese­ria de jan­darm și s‑au ară­tat dor­nici de a urma carie­ra părin­ți­lor. Micu­ți­lor li s‑a ofe­rit un tur al muze­u­lui în care le‑a fost pre­zen­ta­tă isto­ria și evo­lu­ția regiu­nii dobro­ge­ne.

Înfi­in­ța­rea pri­mei Com­pa­nii de Jan­darmi Con­stan­ța s‑a rea­li­zat la data de 26 iulie 1894, iar pri­mul coman­dant a fost loco­te­nen­tul Erne­st Șol­că­ne­scu.

Repor­ter: Cris­ti­na Niță. Ima­gi­ne: Zarif Arman­bet, Lito­ral TV.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply