INCENDII ÎN GRECIA: 74 de morți și 187 răniți. Armata Română, pregătită pentru a oferi ajutor [VIDEO]

0
1003

Cel puțin 74 de oameni şi-au pier­dut via­ţa şi pes­te 187 au fost răni­ţi în ulti­me­le 24 de ore, în infer­nul din Gre­cia. Auto­ri­tă­ţi­le spun că este o tra­ge­die de dimen­siuni bibli­ce. 

Incen­dii uri­a­şe de vege­ta­ţie au izbu­c­nit luni, la est şi la vest de Ate­na. Cea mai tână­ră vic­ti­mă este un bebe­luş de șase luni. Focul a îna­in­tat extrem de repe­de, ali­men­tat de vân­tul care bătea cu aproa­pe o sută de kilo­me­tri pe oră.

În Gre­cia merg în vacanţă şi mulţi români, dar nu exis­tă indi­cii că ar fi avut de sufe­rit. Marți, a intrat în vigoa­re un cod de ploi, și furt­uni puter­ni­ce, înso­ți­te de grin­di­nă. Sce­na tra­ge­di­ei este regiu­nea Atti­ca, din care fac par­te Ate­na, nume­roa­se­le subu­r­bii ale Capi­ta­lei şi por­tul Pire­us. Pri­mul incen­diu a fost sem­na­lat luni, în apro­pi­e­re de Kine­ta, o sta­ţiu­ne afla­tă la 50 de kilo­me­tri vest de Ate­na. Flă­că­ri­le s‑au răs­pân­dit cu o repe­zi­ciu­ne uimi­toa­re, schim­bân­du-şi rapid dire­cţia, ali­men­ta­te de vân­tul vio­lent şi uscat.

Local­ni­cii vor­besc des­pre înfri­coşă­toa­re per­de­le de foc, care se întin­deau pe dis­tanţe de până la şase kilo­me­tri.

Focul se depla­sa cu vite­za ful­ge­ru­lui şi am fugit către mare, simţeam căl­du­ra în spa­te, de par­că flă­că­ri­le ne vânau,” a poves­tit o supra­vi­eţu­i­toa­re.

Al doi­lea focar a izbu­c­nit, inde­pen­dent, în Mati, un sătuc situ­at la 30 de km nord-est de Ate­na, în zona Rafi­na, popu­la­ră prin­tre turi­ş­tii greci, mai ales pen­sio­nari. Dar tot aco­lo sunt şi mul­te tabe­re pen­tru copii.

Într‑o cur­te din Maţi au găsit echi­pe­le de pom­pieri 26 de tru­puri încleş­ta­te, băr­ba­ţi, femei şi copii care se ţineau în bra­ţe. Muri­se­ră la doar 20–30 de metri de mare.

Au încer­cat din răs­pu­teri să ajun­gă la apă, dar fumul i‑a sufo­cat, iar zidul de flă­cări i‑a ajuns din urmă.

Nikos Sta­vri­ni­dis, supra­vi­eţu­i­tor: „Focul a apă­rut din­tr-oda­tă. Vân­tul bătea cu o forţă nemai­po­me­ni­tă. De când sunt n‑am tră­it aşa ceva. Am aler­gat către mare. Am intrat în apă şi am încer­cat să ne depăr­tăm pe cât posi­bil de fum, am îna­in­tat în apă cât am putut. Dar vân­tul şi curen­ții erau aşa de puter­nici încât înce­pu­se­ră să ne ia valu­ri­le. Nu mai vedeam nimic de jur împre­jur, nu mai şti­am nici în ce dire­cţie e Mati. Nu se mai vedea nimic.”

Nave şi eli­cop­te­re ale arma­tei, dar şi o flo­ti­lă de bărci pri­va­te au fost mobi­li­za­te pen­tru eva­cu­a­rea celor care au aştep­tat sal­va­rea în apă.

Băr­bat: „Cu mine mai aler­gau 25 de oameni către mare, de la copii mici care plân­geau până la bătrâni. Unii au sărit direct pe stânci, şi-au rupt picioa­re­le şi nu s‑au mai putut miş­ca. Am stat 5 ore în mare.”

Local­nic: „Ce mă frămân­tă cel mai tare şi îmi împie­treş­te ini­ma este că am văzut oameni îne­cân­du-se lân­gă mine fără să‑i pot aju­ta. Asta a fost tra­ge­dia.”

Lim­bi de foc uri­a­şe au devo­rat necon­tro­lat case şi gră­dini. „Lăsa­ţi totul şi fugi­ţi!”, li s‑a spus celor din Kine­ta şi Maţi.

Local­nic: „Am găsit pe o veran­dă doi oameni car­bo­ni­za­ţi, erau îmbră­ţi­şa­ţi, nu ştiu ce aştep­tau. Ar tre­bui să învă­ţăm din asta.”

Tânăr: „Este urma­rea igno­ran­ței celor care văd flă­că­ri­le apro­pi­in­du-se şi zic: “casa mea e de beton, n‑o să ardă.”

Din cau­za gra­vi­tă­ţii situ­a­ţi­ei, pre­mi­e­rul Ale­xis Tsi­pras şi‑a între­rupt luni sea­ra vizi­ta în Bos­nia şi s‑a întors de urgenţă în ţară pen­tru a coor­do­na ope­ra­ţiu­ni­le de sal­va­re. Incen­di­i­le de vege­ta­ţie sunt o pro­ble­mă recu­ren­ta în Gre­cia în veri­le fier­binţi şi usca­te, dar mătu­ra­te de vânt puter­nic. Aces­tea sunt însă cele mai gra­ve din ulti­mii 11 ani. În august 2007, 67 de oameni au pie­rit într‑o sin­gu­ră zi, în Pelo­po­nez.

Con­ti­nu­a­rea, pe stirileprotv.ro


Citiți și:

Ima­gi­ni­le dez­as­tru­lui din Gre­cia: Tru­puri car­bo­ni­za­te, găsi­te îmbră­ți­șa­te la câte­va zeci de metri de mare

FOTO VIDEO Ima­gini şi măr­tu­rii înfi­o­ră­toa­re din Gre­cia, unde cel puţin 74 de per­soa­ne au murit şi pes­te 160 au fost răni­te în incen­dii devas­ta­toa­re

Gre­cia: 74 de per­soa­ne au murit în incen­di­i­le de pădu­re. Guver­nul a decre­tat 3 zile de doliu națio­nal. Ate­na a accep­tat spri­ji­nul Româ­ni­ei


INCENDII ÎN GRECIA: 74 de morți și 187 răniți. Arma­ta Româ­nă, pre­gă­ti­tă pen­tru a oferi aju­tor [VIDEO] https://goo.gl/Cqxzzf [Revis­ta pre­sei].

Au fost decla­ra­te trei zile de doliu natio­nal!
3ημερο Εθνικο Πενθος 🙏🙏

UPDATE, de la fața locu­lui, din Gre­cia: Au ars 1000 de case, sunt 76 de morti pina acum, 185 de raniri si 40 des­pre care nu se stie nimic…


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply