HOME&DECO: Idei de amenajare a unei băi mici

0
4110

HOME&DECO: Idei de ame­na­ja­re a unei băi mici

Mul­te apar­ta­men­te, mai ales cele puțin mai vechi, sunt dota­te cu inca­peri mici, pen­tru care esti nevo­it sa gases­ti mereu noi solu­tii cat mai opti­me de depo­zi­ta­re. Prin­tre aces­te inca­peri se numa­ra si baia, iar dile­ma cu care se con­frun­ta majo­ri­ta­tea este ale­ge­rea mobi­li­e­ru­lui si uti­li­za­rea spa­ti­u­lui, ast­fel incat sa se cre­e­ze un mediu rela­xant si pla­cut. Indi­fe­rent ca vor­bim de pro­ble­me lega­te de lip­sa ide­i­lor de deco­ra­re, lip­sa spa­ti­u­lui din baie sau pro­ble­me lega­te de buget, toa­te aces­tea pot fi rezol­va­te daca ai puti­na rab­da­re si dis­pui de infor­ma­ti­i­le nece­sa­re care sa te aju­te in solu­tio­na­rea lor.

Cum ame­na­jezi o baie fru­moa­sa cand bene­fi­ciezi de foar­te putin spatiu?

Atunci cand ras­fo­ies­ti revis­te­le de spe­cia­li­ta­te, poa­te ca ai impre­sia ca pen­tru ace­le bai fru­mos deco­ra­te s‑a uti­li­zat un buget foar­te ridi­cat. Pro­ble­ma este ca tu va tre­bui sa alegi pie­se de mobi­li­er de cali­ta­te si cu gust, fara sa chel­tu­ies­ti o ave­re si fara sa depa­ses­ti buge­tul sta­bi­lit de tine. Chiar daca nu dis­pui de multi bani, poti gasi mobi­la si obiec­te sani­ta­re pe gus­tul tau, care au un bun raport cali­ta­te-pret. Ca mate­ri­al de baza, vei gasi gre­sie pen­tru casa de la Hornbach.ro, la pre­turi foar­te accesibile.

1. Mobi­li­e­rul

In pri­mul rand, va tre­bui sa alegi un stil pe care sa mergi. Ale­ge mobi­le si com­po­nen­te­le baii in func­tie de sti­lul ales si ai gri­ja ca toa­te aces­tea sa se lege intre ele, pen­tru a nu se crea o incar­ca­tu­ra inu­ti­la de obiec­te rup­te din dife­ri­te sti­luri. Daca nu stii exact ce stil sa alegi sau nu ai pre­fe­rin­te, este indi­cat sa optezi pen­tru pie­se de mobi­li­er sim­ple, insa prac­ti­ce si uti­le. De ase­me­nea, ale­ge obiec­te sani­ta­re sim­ple, albe sau o nuan­ta deri­va­te, de pre­fe­rat din ace­la­si set, pen­tru a evi­ta ris­cul ca aces­tea sa aiba nuan­te dife­ri­te de alb. Daca iti dores­ti sa te inspiri in sco­pul unei ame­na­jari cu gust a baii tale, poti sa vezi infor­ma­tii aici, cu mai mul­te exem­ple de deco­ra­re. In cazul unei bai foar­te mici, ale­ge mobi­li­er des­chis la culoa­re si optea­za pen­tru cor­puri suspendate.

2. Ilu­mi­na­rea

Cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat sunt une­le din­tre cele mai impor­tan­te com­po­nen­te ale unei bai. Lumi­na din inca­pe­re va con­tro­la sub­stan­ti­al cali­ta­tea spa­ti­u­lui si poa­te pacali foar­te usor vizu­al, dand sen­za­tia de un spa­tiu mai mare sau mai mic, daca aces­ta nu este ilu­mi­nat cores­pun­za­tor. Ale­ge cor­puri de ilu­mi­nat de cali­ta­te, fara sa chel­tu­ies­ti multi bani pe ele. Intr‑o baie mica, te poti folo­si de lumi­na pen­tru a cre­ea sen­za­tia de spa­tiu, pozitionand‑o stra­te­gic si in zone in care se reflec­ta in oglin­da. Apli­ce­le, lam­pa­da­re­le, pla­fo­ni­e­re­le sunt cate­va exem­ple de cor­puri de ilu­mi­nat pe care le poti uti­li­za pen­tru a da via­ta baii tale.

3. Cosu­ri­le pen­tru depozitare

Cosu­ri­le si cuti­i­le pot fi o solu­tie foar­te buna pen­tru a sto­ca diver­se obiec­te. Pe lan­ga cosul de rufe, poti uti­li­za mai mul­te cosu­le­te si cutii in care sa pui lucruri pe care nu le vrei la vede­re, cum ar deter­gen­tii, pro­soa­pe­le, cosmeticele,etc. Avan­ta­jul aces­to­ra este ace­la de a fi foar­te prac­ti­ce si te aju­ta sa depo­zi­tezi diver­se lucruri, fara a avea pre­turi exa­ge­rat de mari. Gases­ti ast­fel de obiec­te in diver­se mode­le si fabri­ca­te din dife­ri­te mate­ri­a­le, la pre­turi des­tul de avan­ta­joa­se. Daca pui aces­te obiec­te in zone in care ar putea sa se ude, ai gri­ja sa alegi mate­ri­a­lul potri­vit. De exem­plu, lem­nul, bam­bu­sul si mate­ri­a­le­le ase­ma­na­toa­re se pot dete­ri­o­ra in timp, daca stau intr-un spa­tiu plin de umezeala.

4. Alte ele­men­te de decor

Ele­men­te­le deco­ra­ti­ve pot imbu­na­tati foar­te mult aspec­tul baii tale. Folo­seste-te de ele pen­tru a da un plus inca­pe­rii si ale­ge-le in func­tie de sti­lul in care te-ai gan­dit sa iti ame­na­jezi baia. Plan­te­le verzi nu tre­bu­ie sa isi gaseas­ca locul numai in came­ra de zi sau in dor­mi­tor. Anu­mi­te spe­cii de plan­te ado­ra umi­di­ta­tea si pot fi intre­ti­nu­te cu usu­rin­ta intr‑o inca­pe­re pre­cum baia. Mai mult de atat, ele vor ara­ta foar­te bine aici si vei obti­ne un efect fru­mos cu aju­to­rul lor. Poti folo­si si boluri in care sa pui sapu­nu­ri­le, peri­u­te­le de din­ti si alte obiec­te pe care tre­bu­ie sa le ai la inde­ma­na. Toa­te aces­tea sunt in ega­la masu­ra prac­ti­ce cat si ele­men­te de decor pre­ti­oa­se pen­tru baia ta. Folo­sin­du-te de ast­fel de mici tru­curi, desi nu bene­fi­ciezi de mult spa­tiu, poti obti­ne o atmosfe­ra rela­xan­ta si placuta. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply