Guvernul vrea să dea OUG prin care să cedeze companiei olandeze Damen managementul șantierului naval Mangalia, deși statul român ar fi acționar majoritar

0
1501

Guver­nul vrea să dea OUG prin care să cede­ze com­pa­niei olan­de­ze Damen mana­ge­men­tul șan­ti­e­ru­lui naval Man­ga­lia, deși sta­tul român ar fi acțio­nar majo­ri­tar. Șefa Direc­ți­ei juri­di­ce din Minis­te­rul Eco­no­mi­ei a refu­zat să avi­ze­ze actul, con­form g4media.ro.

Guver­nul Dăn­ci­lă ar putea adop­ta în ședin­ța de marți o Ordo­nan­ță de urgen­ță prin care să cede­ze mana­ge­men­tul ope­ra­țio­nal (con­du­ce­rea efec­ti­vă) al Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia către com­pa­nia olan­de­ză Damen în schim­bul a 2% din acțiuni. Pro­iec­tul de OUG, ini­țiat de minis­trul Daniel Andru­ș­că, a fost pos­tat de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei în dez­ba­te­re publi­că vineri, 13 iulie. Dacă va fi adop­ta­tă, OUG va adu­ce o excep­ție la regu­la guver­nan­ței cor­po­ra­tis­te a com­pa­ni­i­lor de stat, spe­cial pen­tru șan­ti­e­rul din Mangalia.

Citeș­te aici pro­iec­tul de OUG pri­vind Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia: Pro­iect OUG Damen

Sur­se din Minis­te­rul Eco­no­mi­ei au decla­rat pen­tru G4Media.ro că șefa Direc­ți­ei juri­di­ce din minis­ter, Ali­na Voicu, a refu­zat să avi­ze­ze pro­iec­tul de OUG, moti­vând că nu res­pec­tă direc­ția de nego­ci­e­re sta­bi­li­tă ante­ri­or de guvern în dosa­rul Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia. Ca urma­re a refu­zu­lui, Voicu ar fi fost schim­ba­tă din func­ție și deta­șa­tă la Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă pen­tru Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ru­lui (ANPC).

Un dosar complicat

Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia este în cen­trul unei afa­ceri extrem de com­pli­ca­te între o fir­mă core­ea­nă, una olan­de­ză și sta­tul român.

Ast­fel, com­pa­nia core­ea­nă Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring a decis în 2017 să vân­dă către fir­ma olan­de­ză Damen Shi­pyar­ds Gro­up pache­tul de 51% din acțiu­ni­le fir­mei care deți­ne șan­ti­e­rul. Res­tul de 49% din­tre acțiuni sunt deți­nu­te de sta­tul român, prin Minis­te­rul Economiei.

În luna ianu­a­rie 2018, când pre­mi­er era Mihai Tudo­se, iar Ghe­or­ghe Șimon era minis­tru al Eco­no­mi­ei, guver­nul a decis să-și exer­ci­te drep­tul de pre­emp­țiu­ne asu­pra pache­tu­lui de acțiuni de 51% pe care Daewoo vor să‑l vân­dă. Aceas­ta ar fi dus la deți­ne­rea între­gu­lui pachet de acțiuni de către sta­tul român, iar una din­tre jus­ti­fi­cări era posi­bi­li­ta­tea ca sta­tul să con­stru­ias­că sau să moder­ni­ze­ze nave mili­ta­re pen­tru Minis­te­rul Apă­ră­rii. ”Tre­bu­ie să facem niș­te fre­ga­te și poa­te le facem noi”, a decla­rat în 10 ianu­a­rie Mihai Tudo­se într‑o ședin­ță de Guvern.

Între timp însă, oda­tă cu schim­ba­rea guver­nu­lui s‑a schim­bat și stra­te­gia lega­tă de șan­ti­e­rul din Man­ga­lia. În locul națio­na­li­ză­rii între­gu­lui șan­ti­er, for­mu­la alea­să a fost ca Guver­nul să apro­be tranzac­ția din­tre Daewoo și Da­men. În schimb, Damen urma să cede­ze sta­tu­lui român 2% din acțiuni, ast­fel încât sta­tul să fie acțio­nar majo­ri­tar cu 51%, iar Damen să rămâ­nă cu 49%. Acțio­na­rii Damen au și apro­bat în iunie aceas­tă tranzacție.

Citiți mai mult aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply