Guvernul cedează companiei olandeze Damen managementul Șantierului Naval Mangalia. Statul devine acționar majoritar

0
694
Santierul naval Daewoo – Mangalia Heavy Industries s-a clasat, in anul 2005, pe locul al doilea, in industria navala din Europa, dupa unitatile similare de productie din Spania, in privinta raportului pret-calitate.

Ordo­nan­ța de Urgen­ță adop­ta­tă de Exe­cu­ti­vul Dăn­ci­lă corec­tea­ză ”vidul legi­sla­tiv în ceea ce pri­veș­te guver­nan­ța cor­po­ra­ti­vă a com­pa­ni­i­lor de stat”, potri­vit Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei.

Ordo­nan­ța de Urgen­ță com­ple­tea­ză un vid legi­sla­tiv care nu a fost avut în vede­re în anul 2011 când a fost ela­bo­ra­tă OUG nr.109 și nici pe tra­se­ul din Legi­sla­tiv al legii de apro­ba­re din anul 2016 a OUG nr.109/2011. Lacu­na legi­sla­ti­vă pri­veș­te situ­a­ția com­pa­ni­i­lor la care sta­tul român devi­ne, din acțio­nar mino­ri­tar, acțio­nar majo­ri­tar’, a trans­mis insti­tu­ția.

Actul nor­ma­tiv pro­mo­vat de către Minis­te­rul Eco­no­mi­ei per­mi­te încre­din­ța­rea con­du­ce­rii exe­cu­ti­ve a soci­e­tă­ții, con­tro­lul mana­ge­ri­al și/sau ope­ra­țio­nal către acțio­na­rul pri­vat, numai după o ana­li­ză a Adu­nă­rii Gene­ra­le a Acțio­na­ri­lor și doar în anu­mi­te con­di­ții, prin­tre care:
– sta­tul român să devi­nă acțio­nar majo­ri­tar, după ce a fost acțio­nar mino­ri­tar;
– acțio­na­rul pri­vat să deți­nă capa­ci­ta­tea teh­ni­că și finan­ci­a­ră nece­sa­ră dezvol­tă­rii com­pa­niei.

Aceas­tă opțiu­ne a sta­tu­lui român nu con­tra­vi­ne regu­li­lor insti­tu­i­te de OECD și nu dero­gă de la prin­ci­pi­i­le unui mana­ge­ment pri­vat pro­fe­si­o­nist.

În acest con­text, inves­ti­to­rul pri­vat este cel care asi­gu­ră capi­tal, know-how, teh­no­lo­gie, comenzi și con­trac­te, brand etc. Efi­cienţa unui ope­ra­tor eco­no­mic depin­de, în mod deter­mi­nant, de per­for­manţa mana­ge­men­tu­lui aces­tu­ia, de corec­ta imple­men­ta­re în fun­cţio­na­rea soci­e­tă­ţii a meca­nis­me­lor de bună guver­na­re. De ace­ea, act­tul nor­ma­tiv pro­mo­vat de către Minis­te­rul Eco­no­mi­ei per­mi­te con­so­li­da­rea soci­e­tă­ți­lor la care sta­tul redo­bân­deș­te cali­ta­tea de acțio­nar majo­ri­tar.

Con­ti­nu­a­rea, în libertatea.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele