Guvernul a modificat legislația pentru a ceda managementul Șantierului Naval de la Mangalia olandezilor de la Damen

0
453

Exe­cu­ti­vul con­dus de pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă a modi­fi­cat, marți, prin Ordo­nan­ță de Urgen­ță legi­sla­ția guver­nan­ței cor­po­ra­ti­ve a com­pa­ni­i­lor de stat pen­tru a putea ast­fel  să cede­ze mana­ge­men­tul ope­ra­țio­nal al Șan­ti­e­rul Naval de la Man­ga­lia olan­de­zi­lor de la Damen,  în schim­bul pre­luă­rii de la aceștia a 2% din capi­ta­lul com­pa­niei, pro­cent cu aju­to­rul căro­ra sta­tul român ar rede­ve­ni acțio­nar majo­ri­tar al șan­ti­e­ru­lui, cu 51% din acțiuni.

Con­form Profit.ro, în acest con­text, vor fi excep­tați de la legi­sla­ția guver­nan­ței cor­po­ra­ti­ve ope­ra­to­rii eco­no­mici care ar intra sub inci­den­ța aces­te­ia „ca urma­re a fap­tu­lui că acțio­na­rul pri­vat nu mai deți­ne par­ti­ci­pa­ția majo­ri­ta­ră și deți­ne capa­ci­ta­tea finan­ci­a­ră și teh­ni­că nece­sa­ră dezvol­tă­rii obiec­tu­lui de acti­vi­ta­te al ope­ra­to­ru­lui, caz în care i se poa­te încre­din­ța con­du­ce­rea exe­cu­ti­vă a soci­e­tă­ții, con­tro­lul mana­ge­ri­al și/sau ope­ra­țio­nal al aces­tu­ia, în con­di­ții de efi­cien­ță eco­no­mi­că, cu asi­gu­ra­rea de know-how, a por­to­fo­li­u­lui de cli­enți și a for­ței de mun­că“.

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, care deți­ne pes­te 93% din acțiu­ni­le soci­e­tă­ții Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai SA, a apro­bat la fina­lul lunii iunie în AGA soci­e­tă­ții aso­ci­e­rea aces­te­ia cu gru­pul olan­dez Damen Shi­pyar­ds, prin care sta­tul român va rede­ve­ni acțio­nar majo­ri­tar al șan­ti­e­ru­lui naval Daewoo Hea­vy Indus­tries din Man­ga­lia, cu 51% din capi­tal.

Șan­ti­e­rul își va schim­ba denu­mi­rea, după imple­men­ta­rea tranzac­ți­ei, prin ieși­rea din acțio­na­ri­at a core­e­ni­lor de la Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring.

În pre­zent, șan­ti­e­rul naval Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries este con­tro­lat încă, cu 51% din acțiuni, de com­pa­nia core­ea­nă Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring.

Res­tul capi­ta­lu­lui se află în pose­sia soci­e­tă­ții Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai SA, deți­nu­tă de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei.

Citeș­te mai mult pe profit.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele