GARAJE: Primăria Timișoara îi despăgubește pe proprietari și, mai mult, achită toate costurile pentru demolarea garajelor

0
1418

Aveți garaj în Timi­șoa­ra? Cău­tați acte­le și pre­gă­tiți-vă să vă vizi­te­ze cine­va din pri­mă­rie. În anii urmă­tori, așa cum a pro­mis, Nico­lae Robu demo­lea­ză toa­te gara­je­le care stau în calea moder­ni­ză­ri­lor stra­da­le. Acum se pre­gă­teș­te să intre cu bul­do­ze­re­le tot în zona Soa­re­lui, unde în pri­mul man­dat a demo­lat aproa­pe 200 de ast­fel de con­struc­ții.

Muni­ci­pa­li­ta­tea îi des­pă­gu­beș­te pe pro­pri­e­tari și, mai mult, achi­tă toa­te cos­tu­ri­le pen­tru demo­la­rea gara­je­lor. Nu toți pri­mesc, însă, bani de la pri­mă­rie.

La sfâr­și­tul anu­lui tre­cut, con­si­li­e­rii locali au sta­bi­lit ca un teren de pe stra­da Mar­tir Nicoa­ră Ele­na, din Soa­re­lui-Mar­ti­ri­lor, să devi­nă de inte­res public local, pen­tru „lucrări de rea­me­na­ja­re a spa­ți­i­lor publi­ce, ame­na­ja­re de locuri de par­ca­re pe dome­ni­ul public”. Gara­je­le de pe acest teren urmea­ză să fie demo­la­te, pen­tru că stau în calea moder­ni­ză­rii. Repre­zen­tan­ții pri­mă­ri­ei au înce­put să nego­cie­ze cu pro­pri­e­ta­rii.

(…) în une­le din­tre con­trac­te­le de con­ce­siu­ne înche­ia­te pen­tru tere­nul afe­rent aces­tor gara­je au fost înscri­se cla­u­ze de des­pă­gu­bi­re care cad în sar­ci­na con­ce­sio­na­ru­lui, în cazul decla­ră­rii inte­re­su­lui public local. Ca urma­re, pro­pri­e­ta­rii aces­tor gara­je au fost la Comi­sia de Nego­ci­e­re cu Terţii în vede­rea acor­dă­rii unor even­tu­a­le des­pă­gu­biri, des­pă­gu­biri sta­bi­li­te de un eva­lu­a­tor spe­cia­li­zat”, trans­mit ofi­ci­a­lii insti­tu­ți­ei de pe C.D. Loga.

Con­si­li­e­rii locali vor avea pe ordi­nea de zi a urmă­toa­rei ședin­țe un pro­iect pri­vind acor­da­rea de des­pă­gu­biri. (…) Vor pri­mi des­pă­gu­biri urmă­to­rii pro­pri­e­tari: Câm­pean Miha­il Ioan și Cîm­pean Feli­cia – 2.000 euro, moș­te­ni­to­rii legali ai numi­tu­lui Dră­go­es­cu Vir­gil (dece­dat) și Dră­go­es­cu Simo­na Came­lia – 2.000 euro (suma se va achi­ta după pre­zen­ta­rea acte­lor pen­tru suc­ce­siu­ne), Car­del Ghe­or­ghe și Car­del Doi­na Maria – 1.900 euro, Bogdan Ioan și Bogdan Vasi­li­ca – 1.900 euro, Sto­icoi Mihai – 1.900 euro, Birău Ionel Petru și Birău Lidia – 1.900 euro, Mir­cea Nico­lae – 1.900 euro, Bajusz Ilea­na – 1.900 euro, Guțu Mar­ga­re­ta – 1.900 euro, Sîr­bu Ofe­lia Aure­lia și Sîr­bu Petru – 1.900 euro, Lazăr Con­stan­tin – 2.000 euro, Luchian Ioan – 1.900 euro, Cucu Vic­to­ria și Cucu Emil și Necu­lau Miha­e­la – 1.900 euro.

Din 2012 și până în 2016, în pri­mul man­dat al pri­ma­ru­lui Robu, muni­ci­pa­li­ta­tea a plătit 100.000 de euro timi­șo­re­ni­lor ce aveau gara­je care stă­teau în calea moder­ni­ză­ri­lor.

Citiți mai mult, pe tion.ro/primaria-timisoara


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply