Forțele pentru Operații Speciale au desfășurat un exercițiu integrator cu trupe în teren la Mangalia

0
575

Lup­tă­to­rii din For­țe­le pen­tru Ope­ra­ții Spe­ci­a­le con­ti­nuă să se antre­ne­ze!

În aceas­tă peri­oa­dă s‑a des­fă­șu­rat exer­ci­ți­ul inte­gra­tor cu tru­pe în teren din cadrul cur­su­lui de cali­fi­ca­re pen­tru ope­ra­to­rii de For­țe­le pen­tru Ope­ra­ții Spe­ci­a­le, orga­ni­zat și con­dus de instruc­to­rii Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor pen­tru Ope­ra­ții Spe­ci­a­le, împre­u­nă cu mili­tari din cadrul Gru­pu­lui 10 For­țe Spe­ci­a­le al SUA.

Modu­lul de lup­tă urba­nă, ulti­ma par­te a cur­su­lui, s‑a des­fă­șu­rat la Man­ga­lia, timp de mai mul­te săp­tămâni, și a urmă­rit veri­fi­ca­rea deprin­de­ri­lor cur­san­ți­lor de a exe­cu­ta o acțiu­ne în medi­ul urban, între­bu­in­țând plat­for­me­le aerie­ne (eli­cop­te­re), pen­tru infil­tra­re și spri­jin.

”For­țe­le spe­ci­a­le rămân un instru­ment stra­te­gic foar­te valo­ros, care poa­te fi între­bu­in­țat pen­tru ”acțiuni chi­rur­gi­ca­le”, pe întreg spec­trul acțiu­nii mili­ta­re, dar mai ales în con­tex­tul con­flic­te­lor de tip hibrid, gene­ra­te de actu­a­lul mediu de secu­ri­ta­te. Pre­gă­ti­rea aces­to­ra este la fel de impor­tan­tă ca dota­rea cu echi­pa­men­te și teh­ni­că spe­ci­fi­ce.

Efi­cien­ța lor este strâns lega­tă de capa­ci­ta­tea de adap­ta­re și inte­ro­pe­ra­bi­li­ta­te, în mod deo­se­bit cu struc­tu­ri­le de infor­ma­ții mili­ta­re și cele­la­te capa­bi­li­tăți de nișă, pre­cum și de cea a atri­bu­te­lor esen­ți­a­le de inte­gra­re și coor­do­na­re cu cele­lal­te struc­turi ali­a­te sau par­te­ne­re. Astăzi au demon­strat că au depă­șit bari­e­re­le psi­hi­ce și fizi­ce și că au men­ta­lul pre­gă­tit pen­tru a face față eva­luă­ri­lor de final de curs și pen­tru a se inte­gra în fami­lia for­țe­lor spe­ci­a­le!”, a sub­li­ni­at, la fina­lul cur­su­lui, gene­ra­lul Nico­lae Ciu­că, care a fost pre­zent la aceas­tă acti­vi­ta­te. 

(sur­sa: facebook.com/AR.ArmataRomaniei).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply