FESTIVALULNAMASTE INDIA”, ediția a X‑a. Un turneu de muzică clasică și dans clasic, în 6 orașe din România. Când va fi spectacolul de la Constanța

0
328

FESTIVALULNAMASTE INDIA”. Cen­trul Cul­tu­ral “Rabin­dra­na­th Tago­re”, cu spri­ji­nul ICCR (Con­si­li­ul Indian pen­tru Rela­ții Cul­tu­ra­le, Minis­te­rul Cul­tu­rii din India), al Amba­sa­dei Indi­ei la Bucu­rești și al Incre­di­ble India — Ofi­ci­ul pen­tru Turism din Fran­k­furt, vă invi­tă la Fes­ti­va­lul “Namas­te India”, edi­ția a X‑a.

În peri­oa­da 3–10 iulie 2018, aceas­tă edi­ție jubi­li­a­ră a fes­ti­va­lu­lui va debu­ta prin­tr-un tur­neu de muzi­că cla­si­că și dans cla­sic pre­zen­tat de opt artiști de excep­ție, ce va avea loc în șase ora­șe din Româ­nia (Cluj-Napo­ca, Ora­dea, Iași, Con­stan­ța, Bucu­rești și Pitești).

Publi­cul este invi­tat la o incur­siu­ne în arta și cul­tu­ra auten­ti­că a Indi­ei, având șan­sa de a des­co­peri, în ace­eași sea­ră, îmbi­na­rea muzi­ca­lă a două instru­men­te tra­di­țio­na­le — flau­tul din bam­bus (ban­suri) și san­tu­rul — pre­cum și o pre­zen­ta­re cap­ti­van­tă de dans Kuchi­pu­di, unul din cele opt sti­luri de dans cla­sic indian.

Avân­du-și ori­gi­nea în dan­su­ri­le sacre de tem­plu și bazân­du-se pe tra­ta­tul antic de dra­ma­tur­gie, Natya Shas­tra, dan­sul Kuchi­pu­di ilus­trea­ză poves­tiri mito­lo­gi­ce cu aju­to­rul expre­si­i­lor faci­a­le și a ges­tu­ri­lor sim­bo­li­ce ale mâi­ni­lor.  Acest stil de dans se remar­că prin fru­mu­se­țea cos­tu­me­lor, gra­ția și ener­gia miș­că­ri­lor, pre­cum și prin demon­stra­ții de acro­ba­ție și de măies­trie teh­ni­că, cum ar fi inter­pre­ta­rea unor bătăi rit­mi­ce cu picioa­re­le așe­za­te pe un pla­tou meta­lic.

Ban­suri este unul din cele mai stră­vechi și sacre instru­men­te indie­ne, men­țio­nat în tex­te­le vedi­ce și în une­le ope­re de artă budis­te cu o vechi­me de 2000 de ani. Rea­li­zat dintr‑o sin­gu­ră tres­tie de bam­bus, ban­suri e un instru­ment muzi­cal aso­ci­at cu păs­to­ri­tul, fiind folo­sit până în seco­lul XX doar în muzi­ca fol­clori­că.

San­tu­rul este un instru­ment muzi­cal cu coar­de lovi­te, cunos­cut la noi sub nume­le de țam­bal. Ori­gi­nar din Per­sia, acest instru­ment a călă­to­rit în dife­ri­te păr­ți ale Orien­tu­lui Mij­lo­ciu, fie­ca­re țară personalizându‑l și încorporându‑l în reper­to­ri­ul său muzi­cal. În India, san­tu­rul a fost intro­dus în sec. al XIV-lea, deve­nind instru­men­tul tra­di­țio­nal al văii Caș­mi­ru­lui și fiind folo­sit în muzi­ca fol­clori­că și devo­țio­na­lă a zonei.

ARTIȘTI:

Vyja­yan­thi Kashi & Școa­la de Dans Sham­bhavi — Dans Kuchi­pu­di,

Bha­s­kar Das — Ban­suri,

Satyen­dra Sin­gh Solan­ki — San­tur,

San­dip Bane­r­jee — Tabla.

PROGRAM TURNEU

03 iulie — CLUJ-NAPOCA — Audi­to­ri­um Maxi­mum,

04 iulie — ORADEA — Casa de Cul­tu­ră a Sin­di­ca­te­lor,

06 iulie — IAȘI — Aula Bibli­o­te­cii Cen­tra­le Uni­ver­si­ta­re “Mihai Emi­ne­scu”,

07 iulie — CONSTANȚA - Tea­trul Națio­nal de Ope­ră și Balet “Oleg Dano­v­s­ki”,

09 iulie — BUCUREȘTI — Tea­trul Eli­sa­be­ta,

10 iulie — PITEȘTI – Filar­mo­ni­ca.

Spec­ta­co­le încep la ora 19:00 și au dura­ta de 2h 30 minu­te, cu pau­ză.


Man­ga­lia News, 01.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply