Festivalul Mamaia Copiilor pregătit de start!

0
374

Copi­ii din toa­tă țara se pre­gă­tesc de con­curs! Fes­ti­va­lul Mama­ia Copi­i­lor, aflat la a XVIII edi­ție, va avea loc în peri­oa­da 10–14 iulie 2018.

Fina­liș­tii pre­se­lec­ți­i­lor des­fă­șu­ra­te în toa­tă țara vor petre­ce o săp­tămâ­nă la mare, pen­tru a con­cu­ra în eta­pa fina­lă a Fes­ti­va­lu­lui Națio­nal de Cre­a­ție și Inter­pre­ta­re Mama­ia Copi­i­lor, la sec­ți­i­le Cre­a­ție, Inter­pre­ta­re și Show.

Anul aces­ta, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, Fes­ti­va­lul Mama­ia Copi­i­lor se va des­fă­șu­ra în Mama­ia, pe sce­na din Piațe­ta Cazi­no și pe cea din Piațe­ta Per­la.

Direc­to­rul Fes­ti­va­lu­lui, Liviu Mano­la­che:

Sun­tem încân­tați de spri­ji­nul acor­dat de Pri­mă­ria Con­stan­ța pen­tru relo­ca­rea fes­ti­va­lu­lui în sta­țiu­nea Mama­ia, aco­lo unde aces­ta a luat naș­te­re. Mul­țu­mim TVR pen­tru accep­ta­rea invi­ta­ți­ei noas­tre de a trans­mi­te live con­cur­sul. Ast­fel, Mama­ia Copi­i­lor își reca­pă­tă fai­ma de altă dată. Mai ales în acest an, oda­tă cu împli­ni­rea a 100 de ani de la Marea Uni­re, vrem să ară­tăm între­gii țări acești copii deo­se­bit de talen­tați. Le doresc mult suc­ces!”

Con­cu­ren­ții vor avea alo­ca­te repe­ti­ții pen­tru pre­gă­ti­rea spec­ta­co­lu­lui, iar con­cur­sul se va des­fă­șu­ra de la ora 20.00 ast­fel:

-   Marti, 10 iulie: gru­pe­le de vâr­stă 4–6 ani și 10–12 ani (Sec­tiu­nea Inter­pre­ta­re),

-   Mier­curi, 11 iulie, pen­tru gru­pe­le de vâr­stă 7–9 ani și 13–15 ani (Sec­tiu­nea Inter­pre­ta­re),

-   Joi, 12 iulie, pen­tru gru­pe­le de vâr­stă 13–15 ani și 16–17 ani (Sec­tiu­nea Inter­pre­ta­re) si sec­țiu­nea Show,

-   Vineri, 13 iulie – Sec­țiu­nea de Cre­a­ție.

Sâm­bă­tă, 14 iulie, de la ora 21.00, va avea loc Gala Fes­ti­va­lu­lui Națio­nal de Cre­a­ție și Inter­pre­ta­re Mama­ia Copi­i­lor 2018.

PROIECT FINANTAT DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply