FESTIVAL CONCURS DE INTERPRETARE MUZICĂ USOARĂ „AXIOPOLIS”, ediția a X‑a, 17 august 2018, Cernavodă. REGULAMENT

0
934

FESTIVAL CONCURS DE INTERPRETARE MUZICĂ USOARĂ „AXIOPOLIS”, edi­ția a X‑a, 17 august 2018, Cer­na­vo­dă.

REGULAMENT

Fes­ti­va­lul se dores­te a fi un instru­ment moti­va­țio­nal menit sa cata­li­ze­ze apa­ri­ția de noi valori in sfe­ra inter­pre­tă­rii muzi­ca­le, pro­pu­nân­du-și valo­ri­fi­ca­rea aces­tui poten­ți­al inter­pre­ta­tiv în sen­sul pro­mo­vă­rii tine­re­lor talen­te din dome­ni­ul muzi­cii usoa­re.

1. Înscri­e­ri­le se fac pană la data de 10 august 2018, pe adre­sa Casei de Cul­tu­ra  I.D.Chirescu, str. Ovi­diu, nr.11 ‚tel. 0241/487.140, sau pe e‑mail: [email protected]

2. Fie­ca­re con­cu­rent se va pre­zen­ta în con­curs cu două pie­se muzi­ca­le, din care juri­ul va ale­ge una pen­tru inter­pre­ta­re.

3.Piesele vor fi inre­gis­tra­te pe CD for­mat audio (NEGATIVE).

4.Concursul de inter­pre­ta­re va avea loc Vineri, 17 August 2018, ora 10.00, pe sce­na Casei de Cul­tu­ra Cer­na­vo­da.

5.Gala lau­rea­ți­lor va avea loc pe data de 17 august 2018, ora 18.00.

6.Concursul se va des­fa­șu­ra pe trei sec­tiuni de var­sta:

- sec­tiu­nea I – copii cu vâr­sta cuprin­sa intre 6–9 ani;

- sec­tiu­nea II – copii cu vâr­sta cuprin­sa intre 10–13 ani;

- sec­tiu­nea III — copii cu vâr­sta cuprin­sa intre 14–19 ani.

7.Taxa de par­ti­ci­pa­re va fi de 70 lei (achi­ta­tă pana la data con­cur­su­lui).

8.Se asi­gu­ra caza­re, in data de 17 august 2018.

Pre­mi­i­le fes­ti­va­lu­lui:

1.     Tro­fe­ul Fes­ti­va­lu­lui  — 500 lei;

2.     Pre­mi­ul I                   — 400 lei;

3.     Pre­mi­ul II                  — 300 lei;

4.     Pre­mi­ul III                — 200 lei;

5.     Men­tiu­ne                 — 100 lei.

9. Juri­ul are lati­tu­di­nea de a redis­tri­bui pre­mi­i­le, in limi­ta fon­du­lui de pre­mi­e­re apro­bat.

Juri­ul va fi com­pus din per­so­na­li­tati ale vie­tii cul­tu­ra­le din jude­tul Con­stan­ta.


Man­ga­lia News, 23.07.2018. (Comu­ni­cat pri­mit de la Pri­mă­ria Cer­na­vo­dă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply