FENOMEN METEO BIZAR în ROMÂNIA. Intervenție URGENTĂ a directorului ANM. Ce se întâmplă cu CLIMA din țara noastră

0
422

FENOMEN METEO BIZAR în ROMÂNIA. Direc­to­rul gene­ral al ANM, Ele­na Mate­es­cu, a vor­bit des­pre feno­me­nul meteo bizar care pune stă­pâ­ni­re pe Româ­nia. Se numeș­te „Vara India­nă” și deja se insta­lea­ză în țara noas­tră.

Ele­na Mate­es­cu, direc­tor gene­ral al ANM, a expli­cat, într-un inter­viu acor­dat DC News, apa­ri­ţia, în Româ­nia, a verii indie­ne, acea peri­oa­dă de la înce­pu­tul toam­nei care se carac­te­ri­zea­ză prin tem­pe­ra­turi deo­se­bit de mari. Prac­tic, vor­bim des­pre o pre­lun­gi­re a ano­tim­pu­lui cald în pri­me­le două deca­de ale lunii sep­tem­brie. În ace­la­şi timp, se poa­te vor­bi şi o pre­lun­gi­re a efec­te­lor ier­nii până în luna mar­tie, aşa cum s‑a întâm­plat, de exem­plu, anul aces­ta.

Pozi­ţia unde ne aflăm per­mi­te şi va rămâ­ne într-un cli­mat tem­pe­rat-con­ti­nen­tal. Însă putem să sesi­zăm, din punc­tul de vede­re al evo­lu­ţi­ei celor patru ano­tim­puri, de pil­dă poa­te o iar­nă mai târ­zie — aşa cum s‑a întâm­plat în acest an, când luna mar­tie ne‑a adus con­di­ţii auten­ti­ce de iar­nă, sau să ne adu­că veri mai târ­zii, pen­tru că, în ulti­mii ani, în luna sep­tem­brie, în pri­me­le două deca­de, am înre­gis­trat valori ter­mi­ce spe­ci­fi­ce zile­lor de vară, cu maxi­me de pes­te 25–35 de gra­de.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea in evz.ro/fenomen-meteo-bizar


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply