Eleva de 10 este şefă de promoţie!
Alina Andreea Gheorghe a devenit şefa promoţiei denumită onorific “Centenarul Marii Uniri”, la Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”

0
1002

Ele­va de 10 este şefă de pro­moţie!

Ali­na a ter­mi­nat cei patru ani de liceu cu media gene­ra­lă 9,98 şi a reu­şit ca în ulti­mii trei ani de şcoa­lă să aibă doar medii de 10.00, iar la exa­me­nul de baca­la­u­re­at a fost pri­ma, cu media 9,90, obţinând 10 la dis­ci­pli­ne­le lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă şi mate­ma­ti­că. 

Ca urma­re a rezul­ta­te­lor deo­se­bi­te obţi­nu­te, Ali­na Andre­ea Ghe­or­ghe a deve­nit şefa pro­moţi­ei a 94–a, denu­mi­tă ono­ri­fic “Cen­te­na­rul Marii Uniri”, la Cole­gi­ul Naţio­nal Mili­tar “Dimi­trie Can­te­mir” din Brea­za, onorând insti­tu­ţia din care face par­te.

Cu ambi­ţie, per­se­ve­renţă, seri­o­zi­ta­te şi dorinţa de auto­de­pă­şi­re, îndru­ma­tă îndea­proa­pe de pro­fe­sori de exce­pţie, a reu­şit să exce­le­ze în cadrul olim­pi­a­de­lor şi con­cur­su­ri­lor şco­la­re, de nivel judeţean şi naţio­nal.

Feli­ci­tări, Ali­na, şi mult suc­ces în con­ti­nu­a­re, pe ace­la­şi drum al per­for­manţei!
Ne mân­drim cu tine, Ali­na!

Text: Gra­ţie­la Mihăes­cu, foto: Nico­lae Milea.

#Româ­nia #mapn #ele­vi­mi­li­tari (Minis­te­rul Apa­ra­rii Natio­na­le, Roma­nia — www.mapn.ro).


Man­ga­lia news, 15.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply